Антидопингов център - Вижте още

Антидопингов център

Дейността на центъра е насочена изцяло към борбата със забранените стимуланти - вземане на проби от спортисти, изследването им в лаборатория, предприемането на мерки спрямо извършени нарушения и налагане на санкции, етично-информационна пропаганда, участие в международни проекти срещу

Дейност на Антидопингов център

Антидопингов центърДейността на центъра е насочена изцяло към борбата със забранените стимуланти - вземане на проби от спортисти, изследването им в лаборатория, предприемането на мерки спрямо извършени нарушения и налагане на санкции, етично-информационна пропаганда, участие в международни проекти срещу допинга в спорта, както и сътрудничество с български и международни институции и организации. Центърът ще бъде оборудван с модерна техника, като по този начин ще отговори адекватно на световните изисквания в борбата с допинга в спорта.

Осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта.

 1. Организира и провежда допингов контрол на: 
  • спортистите, картотекирани към лицензирани спортни организации на територията на Република България; 
  • спортистите от страните, подписали Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа,съставен на 12 септември 2002 г. въвВаршава (ДВ, бр.82 от 2005 г.) и ратифициран със закон от Народното събрание (ДВ, бр.17 от 2005 г.), когато те пребивават на територията на Република България; 
  • спортистите, участващи в международни състезания на територията на Република България, по искане от международните спортни организации; 
 2. Приема годишен план за провеждане на допингов контрол. 
 3. изисква информация от българските спортни организации, необходима за провеждане на допингов контрол и за изготвяне и поддържане на Регистъра на спортистите за тестване; 
 4. Поддържа регистър на спортистите, преминали допингов контрол, и на получените резултати и отчита изпълнението на наказанията, наложени от българските спортни организации, за нарушаване на антидопинговите правила; 
 5. Разпространява действащия Списък на забранените субстанции и методи съгласно Международния стандарт на Световната антидопингова агенция и своевременно информира българските спортни организации за влизането му в сила. 
 6. Подпомага, разработва, насърчава и контролира реализирането на антидопингови програми и провежда антидопингови кампании. 
 7. Осъществява международно сътрудничество в качеството си на национална антидопингова организация; 
 8. Следи за спазване на международните стандарти за допингов контрол. 
 9. Изготвя и поддържа Регистър на спортистите за тестване.