Комендантство - МО - Вижте още

Комендантство - МО

Комендантство - МО е юридическо лице по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната. Структурата е създадена и осъществява функциите си съгласно чл. 4 ал. 2 от Постановление № 54 от 2010 г. за приемане на

Комендантство - МОКомендантство - МО е юридическо лице по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната. Структурата е създадена и осъществява функциите си съгласно чл. 4 ал. 2 от Постановление № 54 от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (ДВ, бр. 27 от 2010 г.) и Правилник за устройството и дейността на Комендантство - МО (ДВ брой 89 от дата 12.11.2010 г.).

Дейността на Комендантство – МО се осъществява в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за държавната собственост, Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Закона за счетоводството, както и с подзаконовите и административните актове на министъра на отбраната.

Комендантство - МО осъществява функциите си по чл. 4, ал. 2 от Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (ДВ, бр. 27 от 2010 г.), като изпълнява следните задачи: 
1. организира поддръжката и осъществява снабдяването с дълготрайни активи и материални запаси за осигуряване на дейността си; 
2. организира и осъществява съхранението, транспортното обслужване, техническата и експлоатационната поддръжка на служебните транспортни средства; 
3. организира и осъществява транспортното осигуряване на мероприятия по линия на НАТО, ЕС и други международни организации, на които Министерството на отбраната е домакин; 
4. организира храненето във ведомствения стол и бюфетите на Министерството на отбраната със собствен квалифициран персонал, като закупува хранителни продукти, подготвя, калкулира и предоставя срещу заплащане готовата продукция; 
5. заявява основни и текущи строително-ремонтни работи в сградите на Министерството на отбраната на ул. Дякон Игнатий 3 и ул. Иван Вазов 12 и участва в комисии за оценка и тяхното приемане; 
6. осъществява техническата поддръжка на сградния фонд, системите и съоръженията в сградите на Министерството на отбраната на ул. Дякон Игнатий 3 и ул. Иван Вазов 12 със собствен персонал и формулира потребностите за организация на ползването им; 
7. организира и извършва годишната инвентаризация на движими вещи съгласно Закона за счетоводството; 
8. снабдява с почистващи препарати и принадлежности, извършва почистването и санитарно-хигиенните дейности в работните помещения, общите и прилежащите части на сградата на Министерството на отбраната на ул. Дякон Игнатий 3; 
9. осигурява противопожарната безопасност и изготвя план за действие и евакуация на служителите при пожар и бедствия в сградите на ул. Дякон Игнатий 3 и ул. Иван Вазов 12; 
10. извършва озвучаването на официални мероприятия, провеждани в сградата на ул. Дякон Игнатий 3; 
11. извършва обучение в областта на защитата на информацията в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия; 
12. осигурява доставката, съхраняването и разпределянето на националните криптографски ключови материали и пароли за въоръжените сили и криптографските средства и материали на НАТО за Република България; 
13. извършва наблюдение и контрол върху комуникационните и информационните системи и подготовка на препоръки за борба с кибернетични атаки; 
14. администрира системите за физическа сигурност и за документален отчет.