Стенли 03 ЕООД  itemprop=

Стенли 03 ЕООД

Фирма "Стенли - 03" ЕООД се занимава с изграждане, ремонт и поддръжка на мрежи средно и ниско напрежение. Вътрешна и външна инсталация. Улично осветление. Строително-ремонтна и строително -монтажна дейност.
             За нас: Основна дейност - „Стенли-03” ЕООД е специализирана в изграждане на електропреносни и електроразпределителни мрежи и системи. Фирмата извършва следните електромонтажни и строително-монтажни дейности - изграждане, ремонт, поддържане на електрически мрежи високо, средно и ниско напрежение, соларни паркове, улично осветление, изолация сгради и покриви, ремонт покриви, мазилки, фаянс, шпакловки. Разполагаме със собствена закрита и открита материална база разположена на 6 декара и необходимата техника за извършване на широк спектър от услуги – автовишки, автокран, товарни автомобили, земекопна, заваръчна и пробивна техника. Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя и е член на Камарата на строителите в България. Групи и категории строежи, за които сме вписани: ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителството, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения - строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура – строежи от първа до четвърта категория съгласно чл.5, ал.1, т.2 от ПРВВЦПРС ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура - строежи от първа до трета категория съгласно чл. 5, ал.1, т.3  от ПРВВЦПРС. ПЕТА ГРУПА: отделни видове СМР съгласно КИД 2008, сектор Строителство“ СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 Дейността на фирмата е сертифицирана в съответствие с ISO 9001 – 2008, за което притежаваме сертификат за качество с №BG14078Q от Bureau Veritas Certification. Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя и е член на Камарата на строителите в България. С Удостоверение № III - 001047 от ЦПРС сме одобрени за ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 - строежи от втора и трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя. За постигане на максимална конкурентноспособност в променящата се среда организацията стриктно се придържа и прилага гъвкава политика по отношение на поставените цели.              Екип: Персонал – Екипът ни е формиран от професионалисти с дългогодишен опит, като основен стремеж в работата ни е да доставим бързо изпълнение на възложените работи без допускане на компромис в качеството на работата. Във фирмата работят 48 души, назначени на постоянен трудов договор и 4 души, назначени с граждански договор. Управленският екип се състои от управител, технически ръководител, ръководител транспортна дейност, инвеститорски контрол и главен счетоводител. Във връзка с основната дейност има сформирани 7 бригади - 2 строителни бригади и 5 електромонтажни бригади, ръководени от ръководител група. При производствена необходимост отделните бригади могат да се обединяват, с цел съкращаване на сроковете за изпълнение.              Референции: Ръководената от мен фирма през годините се е утвърдила в реконструкцията на мрежи ниско напрежение – демонтаж и монтаж на нови стоманобетонови стълбове, монтаж на изолирани усукани проводници, полагане и изтегляне на кабели ниско напрежение, изграждане на разпределителни касети, подмяна на електромери и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост. Ние сме една от двете фирми в регион Монтана и единствена в регион Видин, която е защитила пред КСБ Трета група, ІІ категория, което ни дава право да изграждаме и работим и по разпределителни уредби и мрежи средно и ниско напрежение. Във връзка с това сме изградили над 30 МТП и КТП и имаме опит в рехабилитация и изграждане на нови въздушни и кабелни линии 20 кV. С цел да можем да отговорим на постоянно нарастващия интерес към възобновяемите източници на електроенергия във фирмата се формира звено с основна дейност изграждане до ключ на електрически централи от възобновяеми източници. Към момента фирмата е участвала в изграждането и присъединяването на 1 водна електрическа централа и 3 фотоволтаични електрически централи. Фирмата ни е извършила рехабилитация и в момента поддържа уличното осветление в общ.Лом, общ.Бойчиновци, общ. Якимово и общ. Брусарци. Освен с електромонтажни дейности, се занимаваме и със строителство- саниране на сгради, вътрешни ремонти, ремонт, хидро- и топлоизолации на покриви, остъкляване, ВиК и канализация. Странична дейност се явява транспортът на товари в страната- разполагаме с две композиции от 20 т, с които могат да се превозват както инертни, така и насипни товари като за това притежаваме валиден международен лиценз за превоз на товари от министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.              ДЕЙНОСТИ:              ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА: Изграждане на ел.мрежи, ел.инсталации, преносни мрежи, окабеляване, електрически мрежи, токо преносни, електропреносни мрежи Основна дейност на фирма "Стенли-03" ЕООД е изграждането на електрически мрежи и съоръжения. Наши клиенти са електропреносни и електроразпределителни компании, НЕК, общини, министерства, агенции, както и голям брой частни клиенти. Дейностите, които извършваме са: Изграждане и ремонт на въздушни електропроводни линии "Стенли-03" ЕООД е специализирана в изграждането на въздушни електропроводни линии за средно (СрН) и ниско (НН) напрежение и като подизпълнител за електропроводи високо напрежение (ВН). Изграждане и ремонт на кабелни електропроводни линии Фирмата изгражда кабелни линии средно (СрН) и ниско (НН) напрежение чрез полагане в изкоп или по безизкопна технология. Изграждане ремонт и поддръжка на всички всички видове ТП, МТП, КТП, БКТП "Стенли-03" ЕООД предлага на своите клиенти услуги свързани с всички видове ТП, МТП, КТП, БКТП Изграждане, ремонти поддръжка за електроразпределителните дружества Фирма "Стенли-03" ЕООД работи като изпълнител на множество договори за изпълнение и рамкови договори за доставка на услуги на "ЧЕЗ Разпределение България" АД. Изграждане, ремонт и поддръжка на заземителни и мълниезащитни инсталации              ВЕИ: Изграждане и поддръжка на електрически централи от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)ПДФ С цел да можем да отговорим на постоянно нарастващия интерес към възобновяемите източници на електроенергия във фирмата се формира звено с основна дейност изграждане до ключ на фотоволтаични електроцентрали (EPC Contractor) и поддръжка след включването им в експлоатация (Operation & Maintenance).              СТРОИТЕЛСТВО: "Стенли-03" ЕООД започва своята дейност, като чисто строителна фирма, извършваща ремонтни дейности и ново строителство по задание на конкретни инвеститори. В момента "Стенли-03" ЕООД се занимава и с предприемачество. За последните 8 години фирма "Стенли-03" ЕООД натрупа сериозен опит при изграждането и ремонта на различни видове строителни обекти в България. Изграждали сме монолитни безгредови и гредови конструкции, сглобяеми метални и панелни конструкции. "Стенли-03" ЕООД разполага със собствен арматурен двор и цех за изработване на метални конструкции. Сградите, които фирмата е изградила са с различно предназначение: - жилищни: апартаментен тип, еднофамилни къщи, редови къщи; - обществени: офисни сгради, търговски комплекси, спортни комплекси, поликлиника, параклис, подземни гаражи; - промишлени: цехове, разширения на предприятия, промишлени халета; "Стенли-03" ЕООД изпълнява за всичките си обекти самостоятелно вертикалната планировка, подземни комуникации, вътрешни комуникации. В "Стенли-03" ЕООД е обособена група за извършване на довършителни работи Извършваме доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма на реномирани производители чрез наши партньори. Строителния процес се ръководи от високо квалифицирани специалисти, като е въведена двустепенна система за контрол на качеството. В момента за "Стенли-03" ЕООД работят над 50 души квалифицирани работници, разпределени в различни бригади - кофраж, арматура, бетон, изолации, ВиК, ОВиК и Електро специалисти и т.н.              МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ: Монтажите и монтажната дейност която извършва "Стенели-03" ЕООД Стенели-03" ЕООД извършва монтажно-инсталационни работи по промишлени и други обекти "Стенли-03" ЕООД може да участва като опитен, квалифициран и мотивиран партньор - изпълнител на монтажните работи, в реализацията на следните видове проекти: Енергийни обекти - новоизграждане, разширяване и модернизация. Промишлени обекти от всякакъв вид и отрасъл - новоизграждане, разширения и модернизации, Екологични обекти - пречиствателни станции за промишлени води, пречиствателни станции за битови отпадни води, мощности за преработка на твърди битови отпадъци. Други обекти, в които е необходим електромонтаж, монтаж на машини, съоръжения, технологични линии и други подобни. Фирмата предлага доставка, монтаж и пускане в експлоатация на: Технологично оборудване; Стоманени конструкции; Подемни съоръжения; Всички видове оборудване за електроснабдяване и подстанции; Контролно-измервателни уреди и автоматика; Промишлени тръбопроводи; Заварки и техният контрол; Вентилационни и отоплителни системи;              СПЕЦИАЛИЗИРАНИ: Специализирани строителни дейности които извършна фирма "Стенли-03" ЕООД : Събаряне разчистване на сгради,земни работи. Общо строителство на сгради и строителни съоражения. Строителство на покриви и хидроизолация. Строителство на пътища,самолетни писти и спортни терени Строителство на хидротехнически съоръжения Други специализирани строителни дейности Строителство на електрически инсталации Изолационни строителни дейности Строителство на други инсталации Полагане на мазилки Монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи Полагане на подови настилки и стенни облицовки Боядисване и стъклопоставяне Други довършителни строителни дейности Даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор              ВиК ИНСТАЛАЦИИ: Изграждане на ВиК инсталации "Стенли-03" ЕООД разполага с необходимите управленски и технически кадри, високо квалифициран и опитен персонал, материално - техническа база, механизация и автотранспорт за: Монтаж на всякакви ВиК и инсталации Монтаж на всякакви топло инсталации Монтаж на противо—пожарни щрангове Корекция на реки Изграждане на водноелектрически централи Техническо ръководство Консултации Гаранция Гаранционна и извънгаранционна поддръжка Фирмата извършва изграждане на нов водопровод за топла и студена вода от полипропилен. Включва прокопаване на канали и полагане на тръби, фиксиране и укрепване на тръбите, монтаж на преходи за стенни батерии, кранове за стоящи батерии, миялни, перални и др.     www.old.stenli-bg.com