Град: София
Адрес: ул."Майор Георги Векилски" № 2

Телефон: 02/9263934
e-mail:
web site:
Главна дирекция Охрана - Вижте още
5 / 2

Фирмен профил

Карта

Изпрати имейл

Видео

Офиси

Напиши мнение

Главна дирекция ОхранаКъм министъра на правосъдието има Главна дирекция “Охрана”, която осъществява дейността по охраната на органите на съдебната власт.

Главна дирекция “Охрана” е юридическо лице със седалище София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.

Главна дирекция “Охрана”:

 1. организира и осъществява охраната на съдебните сгради; 
 2. осигурява реда в съдебните сгради и сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия; 
 3. организира и осъществява охраната на съдии, прокурори, следователи и защитени лица при условия и по ред, предвидени в закон; 
 4. съдейства на органите на съдебната власт при призоваване на лица след изчерпване на възможностите по чл. 178, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс, както и на държавните съдебни изпълнители; 
 5. довежда принудително лица до орган на съдебната власт, когато това е постановено от орган на съдебната власт; 
 6. конвоира обвиняеми и подсъдими, за които се иска или е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, или лица, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от свобода, до органите на съдебната власт; 
 7. изпълнява разпореждания на прокурор за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди с наложено наказание лишаване от свобода, като при необходимост търси съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи; 
 8. извършва проверки и контролира спазването на правилата и нормите за охраната и безопасността при проектиране, строителство и експлоатация на сгради на съдебната власт; 
 9. извършва съгласуване на проекти и дава становища за въвеждане в експлоатация на сгради на съдебната власт по отношение на охраната и безопасността; 
 10. изгражда и поддържа за нуждите на своята дейност информационни фондове, в които събира, обработва, съхранява и използва информация, придобита при или по повод изпълнение на функциите й; 
 11. получава от Министерството на вътрешните работи информация, свързана с изпълнението на функциите й.

Правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт се определят с наредба на министъра на правосъдието, съгласувана с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Видът на информацията по ал. 3, т. 11 и редът за предоставянето й се определят с наредба, издадена съвместно от министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи.

Устройството и дейността на Главна дирекция “Охрана” се уреждат с правилник, издаден от министъра на правосъдието.

При изпълнение на правомощията си служителите на Главна дирекция "Охрана" са длъжни да зачитат достойнството на гражданите и техните права и законни интереси. 
 
Личният състав на Главна дирекция “Охрана” при осъществяване на функциите по чл. 391, ал. 3 има правата и задълженията по чл. 55, ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 56, 57, 61, чл. 63 - 68 и чл. 69 - в случаите по чл. 61, ал. 1, т. 1, 4 и 5, чл. 72, 73, чл. 74, ал. 1, 2 и 5 и чл. 89 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по Указ № 904 за борба с дребното хулиганство.

По отношение на личния състав на Главна дирекция “Охрана” се прилагат разпоредбите на част трета, глави петнадесета - двадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Гражданите и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на служителите на Главна дирекция "Охрана" при изпълнение на техните задължения, включително да им предоставят сведения и документи при опазване на държавната, служебната и търговската тайна и на личната информация.

Главна дирекция Охрана - отрасли:

Администрация, Общини

,

Административни Структури

,
Населено място:

София