Служба Военна информация - Вижте още

Служба Военна информация

Служба „Военна информация” (СВИ) заема важно място в системата за национална сигурност и отбрана на страната. Тя осигурява ранно откриване и предупреждаване за рисковете и заплахите за сигурността на Р България и стратегическа информация за държавното и военното ръководство.
София, ул. Дякон Игнатий 3

Служба Военна информацияСлужба „Военна информация” (СВИ) заема важно място в системата за национална сигурност и отбрана на страната. Тя осигурява ранно откриване и предупреждаване за рисковете и заплахите за сигурността на Р България и стратегическа информация за държавното и военното ръководство, българските контингенти зад граница, НАТО, ЕС и партньорските служби. Пряко е подчинена на министъра на отбраната.

Статутът, мисиите и задачите на СВИ са регламентирани в Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България (обнародван на 12.05.2009 г.) - в членове 29, 50, 70, 100 и 101 с изменения и допълнения (обнародвани на 26.02.2010 г.), Правилника за организацията и дейността на Служба „Военна информация” (приет с постановление на Министерския съвет № 230 от 11.10.2010 г.) и Закона за защита на класифицираната информация.

Службата предоставя равна по обем и вид информация на президента на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя и министъра на отбраната. Потребители на добиваната от нея информация са също Щабът на отбраната, министърът на външните работи, министерства и други държавни институции.

Функциите и задачите на Службата са широкоспектърни: водене на стратегическо разузнаване с използване на човешки фактор и технически средства; аналитико-прогностична дейност; участие в операции зад граница; военна дипломация; гарантиране на сигурността на класифицираната информация; взаимодействие с български държавни институции и служби за разузнаване и сигурност; сътрудничество с разузнавателните структури на НАТО и ЕС и с партньорски служби.

Главните акценти и приоритети в дейността на СВИ се определят от държавната политика в областта на сигурността и отбраната, членството на Р България в НАТО и ЕС, участието на формирования от Българската армия в международни операции и мисии извън територията на страната, изискването за своевременно и качествено информационно осигуряване на държавното и военното ръководство, необходимостта рисковете и заплахите да бъдат идентифицирани на възможно най-ранен етап, нарасналото значение на предоставянето на информация в интерес на националната отбрана и новите задачи на въоръжените сили, поддържането на тясно взаимодействие с другите български разузнавателни и специални служби и засиленото сътрудничество с разузнавателните структури на Алианса и ЕС и с партньорските служби.

Службата осигурява на държавното и военното ръководство информационен продукт от военнополитически, военен, военноикономически, военнотехнически и военнонаучен характер в интерес на националната сигурност и отбраната на страната. Тя осъществява обмен на разузнавателна информация, оперативно сътрудничество и съвместни операции с партньорските служби на държавите - членки на НАТО и ЕС, и с разузнавателните структури на двата съюза.

Служба „Военна информация” провежда военнодипломатическа дейност зад граница чрез Службите на военните аташета към дипломатическите представителства на Р България.