Национален статистически институт  itemprop=

Национален статистически институт

Главната цел на развитието на НСС през периода 2008-2012 г. е да се усъвършенства разработването, производството и разпространението на статистическа информация за всички групи потребители чрез подобряване на институционалния капацитет на системата и ускорено внедряване на
София, ул. "Панайот Волов" 2

ВИЗИЯ И ГЛАВНА ЦЕЛ НА РАЗВИТИЕ Развитието на НСС през периода 2008-2012 г. се основава на визията, че НСС е система, която произвежда и разпространява обективна, навременна и точна статистическа информация, като използва напълно възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии и спазва принципите на Кодекса на европейската статистическа практика. Главната цел на развитието на НСС през периода 2008-2012 г. е да се усъвършенства разработването, производството и разпространението на статистическа информация за всички групи потребители чрез подобряване на институционалния капацитет на системата и ускорено внедряване на съвременни информационни и комуникационни технологии в условията на пълноправно членство на Република България в ЕС. Официалната статистическа информация - продукт на НСС, е предназначена за анализи и научни изследвания, за планиране, прогнозиране и вземане на управленски решения на микро- и макроравнище. Статистическите информационни продукти и услуги са насочени към: органите на държавно управление и местната власт; бизнеса и неправителствените организации; научната и академична общност; медиите; ЕС, ООН, МВФ и други международни организации; отделни граждани. Визията за развитие на НСС предполага спазването на фундаменталните принципи на официалната статистика на ООН и принципите, залегнали в Кодекса на европейската статистическа практика. Водеща роля в дейността на системата през периода 2008-2012 г. ще имат следните принципи: политическа независимост и безпристрастност на статистическата дейност; активно сътрудничество и координация в НСС и със статистическите системи на другите европейски страни; висок професионализъм; високо качество на предоставяните информационни продукти и услуги; уважение към респондентите. ОСНОВНИ ЦЕЛИ Развитието на Националната статистическа система през периода 2008-2012 г. предполага осъществяването на следнитеосновни цели: Развитие на методологията и обогатяване на съдържанието на съществуващите статистически изследвания и внедряване на нови изследвания и показатели в съответствие с нуждите на потребителите и приоритетите на Статистическата програма на ЕС 2008-2012 г. Усъвършенстване на производството, разпространението и съхранението на статистическа информация. Подобряване на средата, информационната инфраструктура и ресурсната осигуреност на НСС. Информационните потребности се променят непрекъснато. Статистическата наука постоянно развива методологията на статистическите изследвания. Информационните и комуникационните технологии ежедневно предоставят нови възможности за ускоряване и улесняване на обработката и анализа на статистическите данни. Всичко това налага непрекъснатото обогатяване на съдържанието на съществуващите статистически изследвания и внедряване на нови изследвания и показатели в съответствие с нуждите на потребителите. През периода 2008-2012 година като пълноправен член на ЕСС българската статистика ще изпълнява ангажименти, произтичащи от Статистическата програма на ЕС: 2008-2012 г. и от новоприети регламенти на ЕК, свързани с провеждането на пилотни статистически изследвания в общността и усъвършенстване на статистическата методология в конкретни тематични области. Производството на статистическа информация е невъзможно без навременното и качествено предоставяне на първични данни от бизнеса, домакинствата и гражданите. От гледна точка на обществото ефективна Национална статистическа система е система, която произвежда полезна и значима за управлението на микро- и макроравнище информация при възможно най-ниски разходи. Съществено условие за успешното разпространение на статистическа информация е предоставянето й в разбираема и достъпна форма. В съвременните условия на нарастващо значение на информацията в управлението и във всекидневния живот се явява и необходимостта от предоставяне на допълнителни, диференцирани по групи потребители, статистически продукти и услуги. Всичко това поставя на преден план в развитието на НСС целта за усъвършенстване на всички етапи на производството на статистическа информация - от методите, формите и организацията на събирането на първичните данни през методите за обработка и съхранение на данните и изчисляване на конкретни статистически показатели до съдържанието, обхвата и начините на разпространение на произведените статистически продукти и услуги. Устойчивото развитие на НСС е невъзможно без наличието на подходяща законова рамка и функционална среда. От 2007 г. НСС работи в условията на пълноправно членство на страната в ЕС. Във връзка с това разширяването на сътрудничеството с Евростат и националните статистически системи на другите страни членки е важно условие за пълноценното интегриране на националната ни статистика в ЕСС. Висококвалифицираните и мотивирани човешки ресурси са ключов фактор за реализиране на мисията на НСС и постигането на заложената в стратегията главна цел на развитието за периода 2008-2012 г. Неотделима част от развитието на човешките ресурси и подобряването на ефективността на системата е преразглеждането на функциите на звената в ЦУ и в СБ на НСИ и на тази основа реорганизиране на структурата на персонала в съответствие с новите приоритети и обективни реалности в развитието на официалната статистика. Не на последно място по важност е осигуряването на подходяща информационна инфраструктура за производството и разпространението на статистическа информация. Така формулираните основни цели на развитието на НСС се предопределят от: нуждите на потребителите; приоритетите в Статистическата програма на ЕС за периода 2008-2012 г.; значимостта на резултатите от статистическите изследвания за разработването, приложението и мониторинга на различни политики; степента на натовареност на респондентите; разходите за провеждане на изследванията. ПРИОРИТЕТИ За изпълнението на основните цели през периода 2008-2012 г. приоритети в развитието на НСС са: Намаляване на натовареността на респондентите. Подобряване на качеството на статистическата информация. Усъвършенстване на съхранението и разпространението на статистическата информация. Ускорено внедряване на нови ИКТ и интегриране на ИТ дейностите в НСС. Развитие на човешките ресурси и подобряване на условията на труд. Развитие на европейско партньорство и международно сътрудничество. Постигане на по-ефективно взаимодействие и координация в рамките на НСС. Засилване на доверието към официалната статистика. Наред с изброените общи приоритети НСС има специфични приоритети на развитие, свързани с развитието на методологията и обогатяването на съдържанието на съществуващите статистически изследвания и внедряването на нови изследвания и показатели в областите: демографска и социална статистика; макроикономическа статистика; бизнес статистика; статистика на селското, горското и рибното стопанство; многоотраслова и регионална статистика.

Национален статистически институт - отрасли:


Администрация, Общини, Държавни Агенции, Институти,

Мнения за Национален статистически институт


The company has no review.

Напиши мнение за Национален статистически институт


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.