Алтех Технолоджи  itemprop=

Алтех Технолоджи

Търговия с химически реактиви: коагуланти, флокуланти, дисперганти, антикорозионни добавки и други за обработка на отпадни промишлени води и третиране на затворени и отворени водни системи.Продуктите намират приложение в отделни технологични стъпала при водообработката и в зависимост от
     За Нас: Altech Water technology ЕООД, е инженерно -търговска фирма създадена през 2009г и специализирана в технологии за филтриране, утайване и сепариране на суспензии от минна, металургична, химична и хартиена и други видове промишленост. Биологични модулни пречиствателни станции с капацитет до 2000ЕЖ в стоманонени контейнери. Разновидност от химикали за спомагане процесите на утайване и филтриране на суспензии и обезводняване на утайки. Продуктите намират приложение в отделни технологични стъпала при водообработката и в зависимост от типа на отпадната вода имат за цел намаляване на ХПК и БПК, разтворени и неразтворени вещества, нефтопродукти, тежки метали и други показатели нормирани от наредба Nо 6/2000 - Д.В.97/2000 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.   Ламелни утаители Оразмеряване, проектиране и изработка ламелни утаители за конкретния проект. Разработка на варианти в стоманобетон или модулни решения в полипропиленови или метални съдове съдове. Едновременно сме в състояние да предложим и други видове утаители приложими за всички видове процеси – вертикални с аксиално захранване на суспензията, радиални и хоризонтали с системи за извличане на утайката.   Хидроциклони за разделяне на суспензии Проектиране, оразмеряване и доставка на хидроциклони за разделяне на суспензии за химичната, минната и металургичната индустрия. Капацитети от 0.2- 0.4m3/h (cut size d50 2-4um) до 500 – 1500m3/h(cut size d50 120-150um)   Напорни пясъчни самопочистващи се филтри Проектиране по задание на клиента – дебит, напор и тип на флуида, изработка и доставка.   Напорни самопочистващи се филтри Доставка на филтри – серийно производство. Приложими за филтруване на води или промишлени суспензии с до 100ppm съдържание на неразтворени в-ва, размери на задържане 80 µm до 4000µm, дебити до 4000m3/h, материал на корпуса – GRP, черна стомана, неръждаема стомана   Лентови филтри Широка гама коагуланти на основата на полиалуминиев оксихлорид – AlnCl(3n-m)(OH)m с различно процентно съдържание на Al2O3, различна степен на катионен заряд и различна степен на условна алкалност. Доставка в авто- цистерна 2-4 тона. Подходящи за третиране на суспензии от органичен и неорганичен характери.   Модулни ПСОВ Оразмеряване, проектиране и изработка на модулни ПСОВ от 5 до 2000ЕЖ. Оразмеряване се извършва на база входни/изходни данни според конкретните изисквания на проекта. Предлагаме индивидуални решение на пречистване и в случаи на редуциран възможности за обеми, конкретни изисквания на терена и т.н. Модулите са изработени съгласно ISO 9001-2000 от Lloyd Certification GmbH от квалифициран персонал сертифицирани по стандарт EN 287 и EN 15614-1 от T?V Rheinland   Полиалуминиев оксихлорид Широка гама коагуланти на основата на полиалуминиев оксихлорид – AlnCl(3n-m)(OH)m с различно процентно съдържание на Al2O3, различна степен на катионен заряд и различна степен на условна алкалност. Доставка в авто- цистерна 2-4 тона. Подходящи за третиране на суспензии от органичен и неорганичен характери.   Катионни, анионни и нейоногенни флокуланти Предлагаме широка гама флокуланти във вид на емулсия и прахообразно състояние от серията SEDIFLOC Катионните флокуланти са приложими за водни суспензии с отрицателен заряд и съдържание на органична материя. Намират приложение е до голяма степен в пречиствателни станции при процесите на обработка на утайки: утайкоуплътняване и обезводняване - обезводняване с лентови преси - 11гр/кг DS - обезводняване с центрофуги преси - 7-8гр/кг DS - обезводняване с шнекови преси - 5-8гр/кг DS - обезводняване с камерни преси - 7-8гр/кг DS Анионните флокуланти са приложими за неорганични разтвори с положителен заряд и неутрално до алкално pH. Налични са продукти с различно молекулно тегло, респективно степен на полимеризация.   Аерационни системи Проектиране, оразмеряване и изготвяне на аерационни системи от PVC, PE, PP, Стомана AISI304.      Обработка на води: Обработка на води от кожарска промишленост Тестове с органичен коагулант Aquateat 903, приложим във физико-химичния етап от оработката на отпадни води от пране на вълна. Обработка на води от хартиена индустрия Определяне действието на анионни флокулант от серията Sedifloc A при обработка на отпадни води от хартиена индустрия. Чрез замервания на мътност и неразтворени в-ва се опрдели опитно най – подходящия флокулант. Обработка на води от металургия Продуктите от серията SAL AQUASOL представляват неорганични коагуланти на основата на натриев алуминат – комплексен продуктс различни тегловни проценти Al2O3 и Na2O. Благодарение на това при хидролиза във водни разтвори едновременно с осъществяване поцеситена коагулация [Al3+?] се извършва и неутрализация [Na+ + OH-?] с което коагуланта е високо ефективен и икономически изгоден при редица процеси. - Комплексно действие изразяващо се в: неутрализация и коагулация с което се елиминира използването на неутрализиращи агенти като Ca(OH)2, NaOH и т.н - Намалява в значителна степен показателите ХПК и БПК на отпадната вода - Висок катионен заряд обуславящ сравнително ниските количества надозиране. - Икономически изгоден - Доказана висока химическа стабилност на продукта: 12 месеца съхранение при температура 25?С без видими отложения. При съхране на по-висока температура се наблюдават видими отложения след 3-6 месеца, като течният алуминат все още е годен за използване - Добавянето на вода води до значителни промени в разтворимостта на продукта и образуване на отложения. Затова е желателно дозирането в чисто състояние или при разреждане да се осигури хомогенизация на разтвора Обработка на води от хартиената индустрия - микрофлотация Определяне действието на катионни флокуланти от серията Sedifloc C за обработка на отпадни води от хартиена индустрия посредством DAF - микрофлотация. Чрез замервания на мътност и неразтворени в-ва се опрдели опитно най – подходящия флокулант. Обработка на емулсии Продуктите от серията Aquatreat са органични коагуланти предназначени за обработка на отпадни емулсии от различни производства и дейности: охлаждащ агент от металургични и металообработващи производства, автомивки, остатъчни продукти от строителната химия, рафиниращи производства и др. Принципът на действие се изразява в дестабилизиране на двойният електронен слой, вследствие на реакциата на каотийонно заредения коагулант, при което дисперсната фаза представляваща маслените молекули, агломерира и се отделя на повърхността поради по-малката относителна плътност. - Определяне на дозировката за всеки тип отпадна емулсия. - Химическата обработка с последващо механично разделяне посредством сепариращо устройство. - Добавянето на коагуланта не води до промяна в pH на водите или увеличаване концентрацията на вредни вещества, с което се минимизира последваща химическа обработка на отделената вода. - Замяна на методи за разделяне на база на мембранна микро филтрация или изпаряване, изискващи големи инвестиции. Обработка на пясъчни води Определяне действието на катионни флокуланти от серията Sedifloc C за обработка на отпадни води от хартиена индустрия посредством DAF - микрофлотация. Чрез замервания на мътност и неразтворени в-ва се опрдели опитно най – подходящия флокулант. Обработка на утайки Тестване по метода на преливането с бехерови чаши за определяне на оптималния катионен флокулант от серията Aquatreat C за обезводняване на утайка. Обработка на шламови води от брикети Тестове за избор на подходящ флокулант и дозировка за третиране на отпадни води от пясъчни кариери От лява на дясно - сурова вода; обработена с 2ml 0.1% р-р на флокулант; обработена с неорганична сол и 2ml, 0.1%р-р на флокулант; обработена с 2ml, 0.1%р-р при рециркулация на глина 20ml/L. Реконструкция и оптимизация на ПСОВ за води от производство на алуминий Изследване ефекта на пречистване и състоянието на ПСОВ. Изработка на проект за оптимизиране и изпълнение. Технология на пречистване pH корекция до 2.5, редукция на Cr6+ до Cr 3+, неутрализация с Ca(OH)2, коагулация, флокулация и утаяване. Постигане на параметри на Al3+, Cr+3 и pH съобразени с нормите от комплексното разрешително на завода. Реконтструкция и оптимизация на ПСОВ за води от пералня Изследване ефекта на пречистване и състоянието на ПСОВ от багрене и пране на текситил. Изработка на проект за оптимизиране и изпълнение. Технология на пречистване pH корекция, коагулация до редуциране на ХПК и БПК, утайване и извличане на утайки, финална pH корекция, биологично допречистване. Постигане на параметри на ХПК, БПК5 и НРТ