Институт по Полимери БАН  itemprop=

Институт по Полимери БАН

ИНСТИТУТЪТ Е СПЕЦИАЛИЗИРАН В: Синтез на полимери по традиционни и авангардни методи. Изготвяне и охарактеризиране на полимерни композити, носители, мрежи и гелове, наноматериали. Фармакокинетични изпитания на лекарствено-полимерни системи. Обучение. зследователската политика на ИП е в
София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103 вх. A

Институт по полимери Мисията на Института по полимери e да извършва научни изследвания в областта на полимерите и полимерните материали и тяхното приложение за създаване на иновативни материали, продукти, технологии и услуги, отговарящи на изискванията на индустрията и обществото. Изследователската политика на института е в унисон с приоритетите на Европейския съюз за развитието на икономика,основаващa се на знаниeтo. ЕКСПЕРТИЗА И УСЛУГИ ИНСТИТУТЪТ Е СПЕЦИАЛИЗИРАН В: Синтез на полимери – полимеризационни и поликонденационни реакции, контролиран синтез на полимери със зададени състав, структура и свойства; хибридни и фунционализирани полимери, модификация и омрежване на природни и синтетични полимери; имобилизиране на биоактивни съединения; Дизайн и получаване на полимерни материали – мрежи и гелове, наноструктурирани и наноразмерни материали - частици, слоеве и влакна; материали, реагиращи на промени в средата, полимерни комплекси, хибридни и композитни материали; Охарактеризиране – състав и структура/морфология на полимери и полимерни композити, молекулна маса и молекулно-масоворазпределение, инерционен радиус, вискозитет и реологични свойства, термични параметри; Физикохимично охарактеризиране на микро- и наноразмерни материали, размер и форма на наночастици, мицели, агрегати и липозоми в колоидниразтвори (концентрация, рН, йоннасила, температура). УСЛУГИ за научни лаборатории, производители и търговски компании Идентификация, охарактеризиране и технологичен контрол на полимери, материали и композити на основата на полимери (качествен и количественанализ, термо-механичнисвойства, физико-механични свойства, кислороден индекс, молекулно-масови характеристики, размер на наночастици, вискозитет, реологични параметри и др.) Клиентите получават пълна информация за тълкуването на аналитичните данни, както и за специфичните условия и начини на по-нататъшното използване на тези материали Консултантски услуги за материалите и тяхото използване Разработване на производствени технологии.

Институт по Полимери БАН - отрасли:


Наука и Образование, Научна Дейност, Институти,