Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело - Вижте още

Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Агенцията е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за административно обслужване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение
София, бул. "Цар Освободител" № 7

Военни клубове и военно-почивно делоАгенцията е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за административно обслужване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на външни лица във връзка с управлението и дейността на военните клубове в страната, осигуряването на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители с цел подобряване качеството на техния професионален, личен и семеен живот и пълноценното използване на отпуските и свободното им време, както и за информационното осигуряване на министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната при осъществяване на дългосрочната медийна политика на Министерството на отбраната.

Дейностите и услугите, свързани с управлението и дейността на военните клубове, военно-почивното дело и информационното осигуряване на ръководството на Министерството на отбраната, са:

 1. осъществяване на военно-патриотично възпитание, социална, информационна и културно-художествена дейност във военните клубове в страната;
 2. осигуряване на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия чрез организиране и изпълнение на групови и индивидуални почивки във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от агенцията, организиране и изпълнение на обмена на почиващи по линия на международното сътрудничество в рамките на "CLIMS" или въз основа на международен договор за безвалутен обмен;
 3. осъществяване на туристическа и туроператорска дейност;
 4. производство и разпространение на телевизионна продукция;
 5. подготовка и организация на издаването на печатни издания, в т.ч. вестник "Българска армия" и списание "Български воин";
 6. изготвяне на ежедневни информационни бюлетини;
 7. управление на военно-почивните домове, хотелите, военните клубове и други имоти, предоставени на агенцията за изпълнение на функциите й.

Агенцията е юридическо лице със седалище София, бул. Цар Освободител 7.

Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.

Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.

Приходите от собствена дейност на агенцията се набират от:

 1. туристически и туроператорски дейности;
 2. рехабилитационни услуги;
 3. транспортна дейност;
 4. екскурзии в страната и в чужбина;
 5. отдаване под наем на недвижими имоти и имущество;
 6. дарения и помощи;
 7. приходи от международни проекти и програми;
 8. други приходи от дейността на агенцията.

Приходите от собствената дейност и бюджетната субсидия се разходват за покриване на одобрените разходи за:

 1. издръжка на агенцията;
 2. основни и текущи ремонти на почивните домове, хотелите, военните клубове и другите имоти, управлявани от агенцията;
 3. част от фактическата издръжка на леглови ден за осигуряване отдиха на личния състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, пенсионираните военнослужещи, ветераните и военноинвалидите;
 4. застраховане на почивните домове, хотелите, военните клубове и другите имоти, управлявани от агенцията.

Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело - Отрасли:

Администрация, Общини, Изпълнителни Агенции,

Населено място:

София

Отрасли в град София:

Администрация, Общини в град София, Изпълнителни Агенции в град София,

Актуално в каталога


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?