ЕМ 5 ТОШЕВТРАНС ООД  itemprop=

ЕМ 5 ТОШЕВТРАНС ООД

Основният предмет на дейност на ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ООД е извършване на дейности по третиране на неопасни строителни отпадъци на следната собствена площадка, с местонахождение: имот № 008264, намиращ се в землището на с. Брестник, местност Средока, община Родопи, с ЕКАТТЕ 06447, с площ от
Пловдив, бул. 6-ти Септември 152 А ,ет.2, офис 210 Б

За нас Основната дейност на фирма „ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС“ ООД е свързана с предоставяне на високо качествени услуги по третиране, рециклиране и последващо оползотворяване на строителни отпадъци и земни маси. На основание чл. 78 ал.9 във връзка с чл.35 ал.3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ фирмата притежава: Регистрационен документ № 09-РД-408-00/29.09.2014г. за извършване на дейности по транспортиране /събиране и транспортиране/, в съответствие с §.1 т.41 и 43 от ДР на ЗУО на неопасни строителни отпадъци, както и Регистрационен документ № 09-РД-419-00/ 03.11.2014г. за извършване на дейностите по третиране на същите отпадъци, класифицирани по реда и в съответствие с Наредба № 2/23.07.2914г. обн., ДВ, бр. 66 /8.08.2014 г., на площадка с местонахождение в землището на с. Брестник, местност „Средока“, община Родопи, област Пловдив, с ЕКАТТЕ 06447, имот с № 008264, с площ от 3000кв.м., отговаряща на изискванията на Наредба №6/27.08.2013г. обн., ДВ, бр. 80/13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г. ”ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС” ООД разполага с обучен персонал и притежава собствен специализиран транспорт за извършване на превози на неопасни строителни отпадъци и площадка за осъществяване на всички дейности по третирането и последващото им оползотворяване. На площадката, в посочения по-горе недвижими имот, се извършва събиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци по начин, отговарящ на изискванията на Закона за управление на отпадъците, Закона за устройство на територията, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и други, свързани с дейността нормативни документи. Екипът на ”ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС” ООД има за основна цел да бъде вашия успешен партньор по пътя към успеха!

ЕМ 5 ТОШЕВТРАНС ООД - отрасли:


Услуги, Други, Вторични Суровини,