Ц-р превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност - Вижте още

Ц-р превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Към Министерския съвет се създава Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Неговата дейност ще се ръководи методически от консултативен съвет, в който ще влизат представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Председател на

Ц-р за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпностКъм Министерския съвет се създава Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Неговата дейност ще се ръководи методически от консултативен съвет, в който ще влизат представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Председател на Консултативния съвет е заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Основните цели и задачи на Центъра са внедряването на високоефективни методи и доказани в практиката съвременни решения за изпълнението на държавната политика в областта на превенцията и противодействието на корупцията и организираната престъпност чрез реализацията на Комплексния модел БОРКОР.

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, наричан по-нататък "центъра", е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет, със седалище София.

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност е специализирана административна структура за изпълнение на държавната политика в областта на превенцията и противодействието на корупцията и организираната престъпност.

Центърът анализира, планира и разработва мерки и комплексни решения за предотвратяване на възможността за създаване на корупционни практики и противодействие на корупцията като цяло и на организираната престъпност в частта, в която двете престъпни явления взаимно се припокриват, с оглед спецификата на дейността на отделните държавни органи и техните администрации.

Центърът подпомага държавните органи и органите на местното самоуправление при разработването на политиката за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и подобряване на взаимодействието и координацията между държавните органи, гражданското общество, медиите и бизнеса.

Центърът прилага Комплексния модел за противодействие на корупцията и организираната престъпност "БОРКОР", наричан по-нататък "Комплексния модел "БОРКОР", чрез използване на утвърдените стандарти на Федерална република Германия, както и посредством специално разработени за Комплексния модел "БОРКОР" методи и техники (експертни концепции Комплексен модел "БОРКОР").

Центърът отчита изпълнението на дейността си и на прилагането на комплексния модел "БОРКОР" пред Министерския съвет.

Ц-р превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност - отрасли:


Администрация, Общини, Администрация с Постановление на МС,