Ц-р за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи - Вижте още

Ц-р за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на български и чуждестранни служители от централната и местната администрация,

Ц-р за развитие на човешките ресурси и регионални инициативиЦентърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на български и чуждестранни служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на социалните политики, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление на дейност е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и насърчаване на заетостта с акцент върху хората в неравностойно положение на пазара на труда. Центърът има готовност да подкрепи ресурсно регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит, информация и добри практики.

Екипът ни се състои от млади и мотивирани специалисти, които работят системно и целенасочено за предлагане на разнообразни и актуални програми за обучение, извършват консултации, организират дискусии, проучвания и прилагат модерни информационни технологии. Нашата работа е насочена изцяло към задоволяване потребностите на клиентите.

Дейността на Центъра се направлява от Координационен съвет, в който има представители на министерства и ведомства, имащи пряко отношение към развитието на човешките ресурси като Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерството на образованието и науката, Националната агенция за професионално образование и обучение. В заседанията на Координационния съвет могат да бъдат канени за участие представители на други страни, както и на международни организации.

Към Центъра е изграден оперативен експертенСъвет за регионални инициативи. Това е постоянно действащ орган, съставен от представители на Министерството на труда и социалната политика, на изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика и на други министерства и ведомства. Той има за цел да насърчава регионални инициативи с международен характер за образование, обучение и квалификация на кадрите, както и обмен на информация, данни, опит и добри практики.

За участие в заседанията на съвета могат да бъдат канени български и чуждестранни представители на социални партньори, неправителствени организации, обучителни структури, както и представители на международни организации. Работата на Центъра е структурирана и разгърната в четири отдела, които се допълват взаимно при изпълнението на задълженията си, ръководейки се от идеята за ефективно управление на учебния процес.

За да отговори на съвременните тенденции в обучението и да се справи с високите стандарти, Центърът работи с широк кръг от асоциирани преподаватели. Това са предимно университетски професори с дълъг преподавателски стаж и висококвалифицирани специалисти - практици. Много от нашите преподаватели са действащи държавни служители със задълбочени познания в областта на публичния сектор. Разполагаме с български и чуждестранни лектори, които имат солиден преподавателски опит по международни обучителни програми. В края на 2007 г. ние разширихме кръга и понастоящем си сътрудничим с нови асоциирани преподаватели, които предоставят експертни услуги в основни области, важни за осъществяване стратегията на Центъра като лидерство, управление на промяната и организационно развитие. Асоциираните ни преподаватели разработват също материали за дистанционни обучения и работят като лектори в тези програми. По този начин те значително повишават капацитетните възможности на Центъра за предлагане на тематично разнообразни програми и за разширяване на териториалния обхват на обученията в рамките на страната и извън нея.

Ц-р за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи - отрасли:


Администрация, Общини, Администрация с Постановление на МС,