ПУ Паисий Хилендарски  itemprop=

ПУ Паисий Хилендарски

Пловдивски университет Паисий Хилендарски е водеща образователна, научна и културна институция в България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски".
  Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски". Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природо-математически науки. Обявен е за Университет през 1972 година. Днес Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" напълно оправдава и защитава името си на Университет, обучавайки студенти в повече от 60 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки. Университетските сгради са разположени на няколко места в града: Ректорат (в центъра на града - ул. „Цар Асен" 24), Нова сграда (в южната част - бул. „България" 236), сграда на ул. „Костаки Пеев" (в близост до Ректората), сграда на Биологическия факултет (в Стария град, непосредствено до Античния театър). В градовете Смолян и Кърджали са разкрити филиали на Университета.     В ПУ "Паисий Хилендарски" работят над 900 преподаватели и служители, от които 550 висококвалифицирани щатни преподаватели - 30 професори, 160 доценти, 360 асистенти. Обучават се над 8000 редовни студенти и около 5000 задочни студенти в 9 факултета, отговарящи на всички изисквания на Закона за висшето образование. Пловдивският университет разполага с библиотека, Университетско издателство, Университетски информационен център, специализирани лаборатории, езикови кабинети, мултимедийни и компютърни зали, Център за дистанционно обучение, Център за кариерно ориентиране, научноизследователско поделение, спортен център, учебен театър, технически центрове, обслужващи и сервизни звена.     Университетът поддържа активни международни контакти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия и Африка. Участва самостоятелно или съвместно с други европейски университети в програми на Европейския съюз и в американски и швейцарски фондове за научни изследвания. Академичната общност развива отношения и с висши училища от Европа, Русия и Близкия изток. Университетът има официална акредитация (2007 година), която му позволява да провежда обучение във всички образователни степени - "Специалист", "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор". Факултети БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ     Факултетът по биология има вече повече от 40-годишна история - като специалност "Биология" от откриването на Висшия педагогически институт през 1961 г., прераснал през 1972 година в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". От 1990 г. съществува като самостоятелен факултет. Разположен е в Стария град в непосредствена близост до Античния театър.   Във факултета се обучават близо 1 000 студенти в осем основни бакалавърски специалности - биология, биология и химия, екология и опазване на околната среда, екология на биотехнологичните производства, молекулярна биология, биология и физика, медицинска биология, информатика. Студентските занимания се провеждат в седем основни катедри - Анатомия и физиология на човека, Биология на развитието, Биохимия и микробиология, Ботаника и МОБ, Екология и ООС, Зоология и Физиология на растенията и молекулярна биология. Като част от катедрата по Физиология на растенията и молекулярна биология съществува и териториално обособена Лаборатория по генно инженерство, в която се водят научни изследвания и обучение на студенти и докторанти. Научната продукция на висококвалифицираните преподаватели във факултета се изразява със стотици публикации, включително монографии, в България и в много страни на света. Тя, наред с качествената преподавателска дейност, създава безспорния авторитет на факултета. ФАКУЛТЕТ "ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ"     Факултетът по икономически и социални науки е основан през 1994 г. За кратък период успя да се наложи като модерен академичен център за подготовка на икономисти и политолози. Факултетът е коректен и желан партньор в междууниверситетското и международното сътрудничество. Факултетът организира и провежда специализации и професионална подготовка по: Капиталови пазари и инвестиционни посредници, Финансов мениджмънт, Здравна икономика и здравен мениджмънт, Социален мениджмънт, Аграрен мениджмънт. Във Факултета се разработват проекти по актуални и значими икономически, управленски и социални проблеми.   Ежегодно се провежда Ден на академичното слово и се присъжда награда за студентско творчество на името на големия български учен професор Кирил Григоров. В учебния план са включени и оригинални академични курсове: Теория на риска, Сравнително европейско законодателство, Технологии за навлизане в международните пазари, Здравна икономика, Мотивация и мотивационни механизми за управление и организационно поведение, Организационно проектиране на система за управление на човешките ресурси. След дипломирането си значителна част от възпитаниците на факултета намират сериозна професионална реализация. В учебните планове на всички специалности е включена обща и специализирана подготовка по английски, френски и немски език, която завършва с полагането на държавен изпит. По различни европейски програми е осигурен обмен на студенти с Белгия, Холандия, Германия, Швеция. В сътрудничество с Гръцко-британската асоциация за образование и развитие, университета в Йорк (Центъра по здравна икономика), Брюкселския свободен университет, университетите в Утрехт (Холандия), Магдебург и Билефелд (Германия), Лимерик (Ирландия), Умеа (Швеция), Софийския университет и Нов български университет се разработват академични курсове за магистърски програми. Преподавателският състав включва 25 хабилитирани преподаватели, 30 доктори на науките, 20 асистенти. Голяма част от тях са експерти и консултанти по проблемите на: приватизацията, финансовия и застрахователен мениджмънт, модерното банкиране, счетоводния одит, социологически и политологически изследвания и анализи, управлението на човешките ресурси. ФАКУЛТЕТ "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"     Факултетът по математика и информатика (ФМИ) е първият самостоятелен факултет в над 45-годишната история на университета. Днес той е авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. В него работят 86 висококвалифицирани преподаватели, половината от които са хабилитирани (8 професори и 35 доценти), а близо две трети - с научни степени (5 доктори на науките и 48 доктори). Голяма част от тях са специализирали в реномирани чуждестранни научни институти и университети, били са гост-преподаватели в университети на Европа, САЩ, Япония и Африка. Много са участията им в авторитетни международни научни форуми и в научни и образователни проекти съвместно с университети от ЕС.   ФМИ осъществява обмен на студенти и преподаватели по различни академични програми с университети в Австрия, Англия, Германия, Ирландия, Испания, Македония, Португалия, Румъния, Сърбия и Черна гора, Унгария, Финландия. ФМИ има Научен съвет с право да избира хабилитирани преподаватели (доценти). Преподаватели от факултета са членове и на други специализирани научни съвети и подкомисии към ВАК. Годишно ФМИ обучава около 1400 студенти за придобиване на бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалните направления "Математика", "Информатика и компютърни науки" и "Педагогика на обучението по...". Провежда обучение и за придобиване на образователната и научна степен "Доктор". Освен това обучава и лица с висше образование за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика" и "Учител по информатика и информационни технологии". Водят се и множество различни други образователни курсове - кандидатстудентски, компютърни и др. ФМИ се гордее с възпитаниците си, реализиращи се успешно не само у нас, но и навсякъде по света. Те са изявени научни работници и преподаватели във висши училища, ръководители на катедри, факултети, университети. Хиляди са прекрасни учители, директори на училища, експерти и ръководители в областта на образованието. Много са висококвалифицирани специалисти в различни фирми и водещи компании в областта на информатиката и информационните технологии, в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научноизследователски групи. Не са малко и реализиралите се успешно като политици и държавни ръководители в регионален и републикански мащаб - кметове, областни управители, депутати, посланици, заместник-министри, министри и дори вицепремиери. Възпитаници на Факултета са и граждани от Турция, Македония, Гърция, Русия, Молдова, Украйна, Ирак, Никарагуа, Йордания, Австрия, Израел. Факултетът е разположен в модерната нова университетска сграда, която е с огромен парк, уютни барчета, студентски стол, университетска книжарница, съвременни семинарни зали, аудитории и аули, представителна заседателна зала, специализирани библиотеки. ФМИ притежава съвременна локална компютърномрежова система, 10 учебни компютърни зали, видеозала, студентска лаборатория по компютърна графика, лаборатория по интерактивна математика, лаборатория по електронна търговия, сървърна зала с 5 сървъра, над 160 съвременни компютърни системи, мултимедийни системи за преподаване, специализиран сайт, постоянен интернет достъп (скорост 2 Mbps) до компютърните зали и кабинети на преподавателите, както и безжичен интернет достъп на територията на сградата и вътрешния двор, наличие на лицензиран софтуер с учебни и други информационни материали, достъпни за ползване от студентите и преподавателите и при домашни условия. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ     Педагогическият факултет е създаден през 1984 година. Разположен е в пететажен корпус на модерната нова университетска сграда, намираща се на бул. “България” 236. Педагогическият факултет е авторитетен център за научни изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката, психологията и изкуствата. В него се обучават 1500 студенти по 10 специалности в бакалавърска степен и 24 в магистърска степен, от които 1200 се обучават редовно, включително и 20 чужденци. Педагогическият факултет обучава студенти от Гърция, Турция, Мароко, Молдова, Украйна, Македония.   Преподавателите в Педагогическия факултет са повече от 120, като половината от тях са хабилитирани (професори и доценти), а две трети са с научни степени (доктори и доктори на науките).Голяма част от научните кадри са специализирали в авторитетни чуждестранни научни институти и университети.Педагогическият факултет разполага с голяма специализирана библиотека, секция за обучение по английски език, три учебни компютърни зали, зала за постоянен свободен достъп до Интернет, видеозала, съвременни семинарни зали, аудитории и аули, представителна заседателна зала.Към факултета съществува Център за кариерно развитие. Функционират Център по образователен мениджмънт, Център за психолого-педагогическа диагностика, Център по арт терапия.Факултетът партнира с университети в Амстердам (Нидерландия), Малмо (Швеция), Сан Диего (САЩ), Скопие, Щип (Македония), Загреб (Хърватска), Истанбул (Турция), с Единбург университет, Роехим университет, Брадфорд колеж (Великобритания), Авейро (Португалия), Янина университет, Родос университет (Гърция), Йерусалим университет (Израел) и др.Студенти на факултета имат възможност да се обучават за определен период (един или два семестъра) в сходни специалности в университетите на Париж, Лион, Лил, Гент, Бремен, Гьотинген, Флоренция, Венеция. ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ     Във Факултета работят 50 преподаватели, половината от тях са професори и доценти, а 35 имат научна степен. Голяма част от тях са специализирали в Русия, Индия, Франция, Италия, Англия. Възпитаниците на факултета работят като изследователи и специалисти в областта на физиката, електрониката, лазерните технологии, ядренофизичните методи, полимерните материали, компютърните професии; участват в разработки на нови и усъвършенстване на съществуващи методи за контрол на физични изпитания и автоматизация на физични експерименти.   Факултетът разполага с 15 лаборатории, три компютърни зали, две специализирани зали за обучение по съвременни технически средства за преподаване, лаборатория “Микротрон” и 4 технически работилници. ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ     Факултетът е самостоятелен от 1991 година. Историята на южнобългарската хуманитаристика започва през учебната 1973-1974 година, когато се откриват филологически специалности. В Пловдивския университет Филологическият факултет е най-големият сред деветте факултета. В него се обучават 2500 студенти по 16 специалности в бакалавърска степен, 10 магистърски програми и 3 специализации. Преподавателите са повече от 110, от които 8 професори, 30 доценти, 48 доктори и 50 асистенти.   Факултетът е разположен основно в сградата на Ректората. В Нова сграда се намират библиотеките по славистика, новогръцки език, английски език, американистика. Факултетът разполага с 3 компютърни зали и локална компютърна мрежа. Факултетът партнира с университети в Краков, Гниезно, Варшава и Познан (Полша), Будапеща (Унгария), Нови Сад (Сърбия и Черна гора), Баня Лука (Република Сръбска), Университета в Подгорица (Сърбия и Черна гора), Оломоуц и Бърно (Чехия), Братислава (Словакия), с Филологическия факултет на университета в Санкт Петербург (Русия) Брянск (Русия), Минск (Белорус), Киев, Лвов, Бердянск (Украйна), с Карловия университет в Прага, с университета Париж ІV, Бордо, Лил, Арас (Франция), с университета в Лисабон, с Гент (Белгия), с университета в Дрезден (Германия), университета Рохамптън, Съри и Оксфорд (Англия), Глазгоу (Шотландия), Тромсьо (Норвегия), Дрезден, Аахен, Гьотинген, Берлин, Кобленц (Германия), Калифорнийския държавен университет (САЩ). Студенти на факултета имат възможност да се обучават за определен период (един или два семестъра) в сходни специалности в университетите на Европа и Северна Америка. ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ     Философско-историческият факултет е създаден с решение на MС на 13.05.2004 г. В момента в него се обучават студенти по 6 специалности - Философия, История, Етнология, Социология, Археология и Теология. Общият годишен прием на студенти първокурсници е 182 души. Началото на факултета обаче е положено през 1994 г., когато за първи път в България започва обучение по специалност Етнология, а през следващата 1995 г. стартира специалност Социология и е създадена катедра "Етнология и социология" към Филологическия факултет. През същата година е създадена и катедра "История". Самостоятелното обучение по специалностите История и Философия започва през 2002 г., а по Археология и Теология - през 2008 г.   През 2008/2009 г. преподавателският състав на Факултета, общо 43 души, е разпределен в 5 катедри: катедра "Философия", катедра "Обща история и археология", катедра "История на България", катедра "Етнология" и катедра "Социология". Основна задача на Факултета е организирането и провеждането на учебен процес по бакалавърските програми в шестте специалности. Преподавателите от ФИФ обслужват с лекционни курсове и студенти от другите факултети на ПУ - Филологически, Факултета по икономика и социални науки, както и филиалите на ПУ в Смолян и Кърджали. През учебната 2008/2009 г. Факултетът предлага 7 магистърски програми. Уникалното съчетание от специалности и специалисти във ФИФ предлага ресурси за интердисциплинарни разработки. През 2008/2009 г. във ФИФ се обучават трима докторанти. В контекста на разбирането на докторантурата като образователна степен предстои разработването на цялостни докторантски програми към отделните специалности. На всички нива на обучението е въведена функционираща кредитна система. Всички специалности на факултета са преминали успешно през програмна акредитация. Факултетът разполага с 3 компютърни зали и локална компютърна мрежа. ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ     Химическият факултет е измежду първите факултети, създадени още при основаването на Пловдивския университет. Факултетът е разположен в централната сграда на Университета, намираща се в центъра на Пловдив. Той разполага с 15 химични лаборатории, три компютърни зали, вътрешна мрежа между катедрите, няколко сървъра за химични приложения и интернет комуникация. В Химическия факултет работят квалифицирани специалисти, което му позволява да провежда учебна и научноизследователска работа на високо равнище.   Студентите, придобили знания в Химическия факултет, се подготвят за следните дейности: преподаване в университет и средно училище; функционални и научноприложни изследвания в сферата на химията и гранични на нея области, както и по проблеми, свързани с опазване на околната среда; развойна дейност, разработване, внедряване и усъвършенстване на технологии; разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи методи за контрол и изпитания на материали, суровини, полупродукти в промишлеността, медицината, биохимията, селското стопанство, техниката, екологията; обслужване на производствената дейност в химични, хранително-вкусови, металургични и други производства, в които ролята на химията е доминираща. ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ     Юридическият факултет при ПУ "Паисий Хилендарски" е самостоятелен факултет за обучение на студенти по специалността "Право". В него се подготвят висококвалифицирани юристи за работа в системата на правосъдието, в държавния апарат, за защита интересите на гражданите, за подпомагане дейността на юридическите лица. Създаден през 1992 год., формирал свои традиции с цялостната си дейност като добре функциониращо учебно звено, днес Юридическият факултет притежава безспорен авторитет и се гордее с: Изключително високо равнище на преподавателския състав.   Тук работят  ерудирани учени с дългогодишен научно-преподавателски опит в Института за правни науки към БАН и СУ "Климент Охридски". Модерен и стриктно спазван учебен план. Учебният план на ЮФ съдържа всички задължителни според държавите изисквания дисциплини. Наред с тях се изучават като задължителни и "модерните" учебни дисциплини - авторско право, патентно право, права на човека, право на Европейския съюз, право на държавната служба. В учебния план са включени и изборни дисциплини, които дават възможност за задълбочаване на знанията в избрани от всеки студент конкретни области на правото. Прецизен подбор на студенти, мотивирани за постигане на високи резултати. Възпитаници на факултета се приемат като специалисти с безспорни възможности за работа в практиката. Много от тях са съдии, прокурори, следователи, адвокати, юрисконсулти и др. Добри контакти с реномирани юридически факултети. Преподаватели от ЮФ повишават квалификацията си в университети от Западна Европа. Установена практика е чуждестранни преподаватели да изнасят лекционни курсове във факултета. Специализирана библиотека към ЮФ. Към ЮФ съществува самостоятелна библиотека, снабдявана редовно с учебници, учебни помагала и правна периодика. Обучение на чуждестранни студенти. Чуждестранни студенти от Македония, Гърция, Албания, Украйна, Русия, Китай и Сирия се обучават в ЮФ.      Участие в програмите на Европейския съюз "Сократес" за мобилност на студенти и преподаватели.        Сключени са двустранни договори с университети в Австрия /Залцбург и Линц/, Франция /Нант/, Обединеното Кралство /Оксфорд/, Гърция /Солун/. Предлагат се лекционни курсове на английски език за студенти от Европейския съюз. УЧЕБЕН ОТДЕЛ   Съгласно Правилника за устройство и дейността на университета към учебно - научните и обслужващи звена функционира отдел "Учебен". Като пряко подчинени на ректора и зам.-ректора по учебната работа работещите в отдела извършват дейности, обхващащи целия период на обучението на студентите от записването до дипломирането им - подготвят издаването на студентски книжки, лични карти, уверения, академични справки и дипломи и изготвят семестриалните разписи. Отделът следи и изпълнява решенията на Академичен съвет, ректорското и факултетните ръководства, свързани с учебния процес. Събира и съхранява цялата учебна документация оп специалностите, изучавани в университета / учебни планове, главни книги, дипломни книги, протколи от изпити и др./. Следи за изпълнението на Закона за висшето образование, Правилника на университета, наредбите за прием на студенти, наредбите за единните държавни изисквания, както и всички останали нормативни документи, регламентиращи дейността по обучението на студентите в различните факултети. Отделът подготвя всички писма, доклади, заповеди и друга текуща кореспонденция; осъществява връзка между университета и ведомствата и организациите, имащи пряко отношение към подготовката на кадри и тяхната реализация. Специалности № Специалност Форма на обучение 1. Актьорство за драматичен театър Р 2. Английска филология Р 3. Английски език и немски език Р 4. Английски език и френски език Р 5. Археология Р 6. Балканистика Р 7. Бизнес информационни технологии Р, З 8. Биоинформатика Р 9. Биология Р, З 10. Биология и химия Р, З 11. Бит и технологии Р 12. Българска филология Р, З 13. Български език и новогръцки език Р 14. Български език и френски език Р 15. Български език и английски език Р 16. Български език и испански език Р 17. Български език и история Р, З 18. Български език и немски език Р 19. Български език и руски език Р, З 20. Български език и турски език Р 21. Джаз и поп изпълнителско изкуство Р 22. Екология и опазване на околната среда Р, З 23. Екология на биотехнологичните производства Р 24. Етнология Р 25. Инженерна физика Р 26. Информатика Р, З 27. Информационна физика и комуникации Р 28. История Р 29. Компютърна химия Р 30. Лингвистика с информационни технологии Р 31. Макроикономика Р, З 32. Маркетинг Р, З 33. Математика Р 34. Математика и информатика Р 35. Медицинска биология Р 36. Медицинска физика Р 37. Медицинска химия Р 38. Междунаридни икономически отношения Р 39. Молекулярна биология Р 40. Начална училищна педагогика и чужд език Р 41. Педагогика Р 42. Педагогика на обучението по изобразително изкуство Р 43. Педагогика на обучението по музика Р 44. Политология Р 45. Право Р, З 46. Предучилищна и начална училищна педагогика Р, З 47. Предучилищна педагогика и чужд език Р 48. Приложна лингвистика Р 49. Приложна математика Р 50. Психология Р, З 51. Руска филология Р, З 52. Руски език и западен език Р 53. Славянска филология Р 54. Социална педагогика Р 55. Социология Р 56. Специална педагогика Р 57. Стопанско управление Р, З 58. Теология Р, З 59. Физика Р 60. Физика и математика Р 61. Физическо възпитание Р, З 62. Философия Р 63. Химия Р, З 64. Химия и физика Р 65. Химия с маркетинг Р 66. Ядрена енергетика Р Филиали и колежи Филиал - гр. Смолян     Фи ли алът на Пловдивския университет "Паисий Хи лен дар с ки" в град Смолян е приемник на Учителския институт, открит през 1962 г. и станал част от голямата българска тради­ция в педагогическото образование. От началото на 1997 г. (ПМС №15 от 27.01.1997 г.) Институтът е преобразуван във Филиал на Пловдивския университет със статут на юридическо лице. Сградата на Филиала е разположена в централната част на града в близост до Планетариума, Езиковата гимназия, Техническия колеж на ПУ "Паисий Хилендарски", студентското и ученическото общежитие. Пред основния корпус на сградата се намира обширен двор с много зеленина.   Филиалът на Пловдивския университет в Смолян се утвърждава и развива като авторитетно образователно-научно средище, което допринася за обогатяване на просветно-културните традиции в Средните Родопи и педагогическата практика в средното училище, отговаря на потребностите на региона от квалифицирани кадри с висше образование за нуждите на туризма, бизнеса и управлението. Във Филиала в Смолян се осъществява обучение на студенти в бакалавърска степен по следните специалности: Туризъм, Маркетинг, Български език и английски език, Български език и история, История и география, Начална училищна педагогика с чужд език (английски език), Математика и информатика, Екология и опазване на околната среда. Провежда се и обучение по изнесени магистърски програми, утвърдени с решение на АС. Филиалът осигурява подготовка по български език на чуждестранни студенти през първата година от обучението им. Извършва се предпечатна подготовка на учебници и учебни помагала, годишници и сборници от конференции. Филиалът в Смолян разполага с много добра материално-техническа и информационна база за образователна, научноизследователска и художественотворческа дейност, като тя непрекъснато се усъвършенства и обогатява: 17 аудитории и 20 кабинета; 9 лаборатории за специализирани занятия; 3 компютърни зали със свободен достъп до Интернет, с мултимедийни системи за преподаване; видеозала; 2 физкултурни салона и тенис зала; база за художественотворческа и спортна дейност и за отдих; Академична зала и Заседателна зала; библиотека.  Общежитието разполага с 320 легла за студенти и 21 стаи за гостуващи преподаватели. Те могат да се хранят в добре уреден студентски стол. Филиалът партнира с университети в Гърция и Полша с цел разработване на съвместни проекти, както и осъществяване на студентски и преподавателски обмен. Студенти на Филиала имат възможност да се обучават за определен период (един семестър) в сходни специалности в университетите в Люблин (Полша), Комотини (Гърция), Одрин (Турция).   ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ФИЛИАЛ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - КЪРДЖАЛИ     ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” е висше училище, основно звено в структурата на ПУ “Паисий Хилендарски” - най-големият държавен университет в Южна България. Негова основна цел е подготовка на висококвалифицирани специалисти с висше образование по определени професионални направления за удовлетворяване на социалните потребности в Източните Родопи и страната. ФИЛИАЛЪТ е преобразуван с Постановление № 90 на Министерския съвет от 23.04.1996 год. Той е приемник на Полувисшия педагогически институт “Л. Каравелов” - Кърджали, основан през 1961 год. Филиалът е институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация. Във Филиал “Л. Каравелов” - Кърджали се подготвят в редовна форма на обучение около 700 студенти. Обучават ги висококвалифицирани местни преподаватели, а така също от ПУ “Паисий Хилендарски”, от СУ “Св. Климент Охридски”, ВТУ "Св. св.Кирил и Методий", Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", Бургаския свободен университет, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и др.   Общата численост на преподавателския състав на основен трудов договор е 29 души. От тях 1 е професор, 3 са доценти, 8 главни асистенти доктори, 17 главни и старши асистенти. Филиалът има сключен договор за мобилност на преподаватели и студенти по програма „Еразъм” с Тракийския университет в гр. Одрин, Р. Турция, по специалностите: Педагогика, Стопанско управление, Екология и ООС и Туризъм. ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ГРАД СМОЛЯН     Завършилите колежа професионални бакалаври са подготвени да извършват производствена, конструкторска, технологична, експлоатационна, ремонтна и организационно-yправленческа дейност, отнесена към: - авторемонтната техника; - машиностроителното производство; - експлоатация на елмашини и съоръжения; - строителство, ремонт и експлоатация на цифрови комуникационни централи; - информационно осигуряване на фирми и предприятия (оптични и компютърни комуникации). Засиленото компютърно обучение предлага допълнителни възможности за реализация в различни области. Срокът на обучение в Техническия колеж в Смолян е три години. Образователно-квалификационната степен e "Професионален бакалавър".