Медицински университет Пловдив  itemprop=

Медицински университет Пловдив

Медицински университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище с предмет на дейност – подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и извършване на научно-медицинска, здравно-методична и приложна дейност. В момента той обучава
Пловдив, бул. Васил Априлов 15-А

Медицински университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище с предмет на дейност – подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и извършване на научно-медицинска, здравно-методична и приложна дейност. В момента той обучава общо 2418 студенти и 189 докторанти по медицина, стоматология, фармация, здравни грижи и 8 различни специалности в Медицинския колеж и осъществява непрекъснато следдипломно обучение и продължителна квалификация по Наредба 34 на МЗ.  Медицински университет – гр. Пловдив притежава добре разработена своя нормативна документация – Устройствен правилник, Правилници за прием на студенти, Стратегия за развитие на Университета до 2012 година и др. В него са изградени и функционират всички Органи на управление, предвидени в ЗВО – ОС, АС, Ректор, Заместник ректори, КС и др. Редът на избирането им, съставът, функционирането и мандатността съответстват на ЗВО. Медицински университет – гр. Пловдив е съставен от 6 основни звена Медицински факултет, Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен факултет, Факултет по обществено здравеопазване, Департамент за езиково специализирано обучение Медицински колеж. Структурата на отделните факултети, департамента и Медицинския колеж са приведени в съответствие със ЗВО. В тях функционират всички органи на управление които изисква ЗВО. Управленската дейност се провежда при стриктно съблюдаване на държавните функции в управлението на висшето образование, на Единните държавни изисквания за образователните степени, специалности и за прием на студенти, на разпоредбите и указанията на МОН и подзаконовите нормативни актове в тази област. Обратната връзка и участието на преподавателите и студентите в управлението осигурява публичност на проектите и взетите решения; участие в органите за управление на МУ. Учебният процес се провежда по учебна документация, която включва квалификационни характеристики на специалностите, учебен план, учебни програми на отделните дисциплини и годишен учебен график, подробно дефинирани по вид и съдържание в Правилника на МУ. При обучението се използват различни комбинации от традиционните форми: аудиторни академични лекции; практическо клинично и кабинетно обучение; семинарни занятия; учебно-производствени практики; преддипломен стаж; индивидуално обучение; научни сбирки, обсъждания, командировки на студентски научни дружества и др. По клиничните дисциплини в клиниките на Университетска болница (1287 легла), средно се осигуряват 1,21 легла на студент и контакт с около 38 стационарно болни за клиничното обучение на медици и стоматолози и средно 29 амбулаторни пациента годишно за студентите стоматолози. История Институцията е основана през 1945 год. като Медицински факултет на Пловдивски университет. През 1950 г. факултетът е обособен като “Медицинска академия”, наименувана по-късно на именития руски учен Иван Петрович Павлов. През 1972 г. Институцията е интегрирана (заедно с аналогичните от София и Варна) в новосъздадената тогава Медицинска академия, със статут на факултет. След нова структурна промяна през 1990 г. отново е самостоятелно висше медицинско училище - Висш медицински институт-Пловдив. От 7 август 1974 год. към институцията е създаден Стоматологичен факултет, а от 27 януари 1997 г. е интегриран Медицинският колеж – Пловдив, като основни самостоятелни структури.  
5 1