Европейски колеж по икономика и управление  itemprop=

Европейски колеж по икономика и управление

В Европейския колеж по икономика и управление вие ще получите самочувствие на знаещи и можещи специалисти и блестяща реализация на конкурентния европейски пазар, той е самостоятелно висше учебно заведение, което отговаря на всички изисквания на Закона за висше образование.
Пловдив, ул. "Задруга" No 18

В Европейския колеж по икономика и управление вие ще получите самочувствие на знаещи и можещи специалисти и блестяща реализация на конкурентния европейски пазар, той е самостоятелно висше учебно заведение, което отговаря на всички изисквания на Закона за висше образование.  Колежът е създаден с решение на Народното събрание от 18 септември 2001 г. и е акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация в две професионални направления - Икономика и Управление и администрация.  Обучението на студенти е три учебни години, или шест семестъра, като завършилите получават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър”.  Колежът е член на Асоциацията на частните висши училища в България и поддържа широка мрежа от контакти с бизнес структурите в страната и чужбина, неправителствени организации и професионални висши училища в Европа.  Най-модерното висше училище в Пловдив обучава студенти в две професионални направления – Икономика Управление и администрация. Специалностите, които се предлагат в тях, са: Корпоративна икономика, Счетоводство и контрол, Бизнес администрация, Публична администрация Мениджмънт на туристическите услуги.  Обучението по Бизнес администрация се провежда на български или на английски език по избор.  По време на следването си в Европейския колеж по икономика и управление студентите могат да придобият и допълнителна квалификация по: мениджмънт на туристическите услуги телевизионна журналистика, връзки с обществеността, здравна икономика, здравен мениджмънт, електронен бизнес арт мениджмънт.  Всеки семестър се организират краткосрочни бизнес семинари в страни от Европейския съюз.  Студентите на Колежа могат да участват в летни международни бригади в: Съединените Американски Щати, Великобритания Швейцария, Както и да се включат в летни езикови курсове във: Франция, Гърция Великобритания.  Просторните аудитории и семинарни зали са оборудвани с над 200 нови компютри, плазмени екрани. Създадени са всички условия за мултимедийно обучение по чужди езици, информатика, видео обработка и уеб-дизайн.  Висшето училище има собствен фитнес център и модерно телевизионно студио, в което могат да се подготвят предавания на живо и изцяло външни продукции.  Студентите имат възможност да ползват над 1800 тома специализирана литература по икономика и управление в библиотеката на Колежа. От април 2007 г. стартира и виртуална библиотека, която улеснява достъпа на студентите до върховите постижения на икономическата мисъл със своите над 10 000 книги, статии, реферати и други документа.  Кандидат-студентите полагат изпит за проверка на общата култура и тест за езикова подготовка по английски.  Формите на обучение са: редовна, задочна дистанционна. Завършилите Европейския колеж могат да продължат образованието си във: Варненския свободен университет, Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” или в други висши училища в страната и чужбина за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър.  Знанията, които се получават в Европейския колеж по икономика и управление, позволяват на студентите да имат европейско самочувствие, много добра теоретична подготовка и отлична трудова кариера в областта на мениджмънта, приложната икономика, счетоводството и корпоративните отношения.  Завършилите специалността „Корпоративна икономика” могат да работят като икономисти в производството, търговията и услугите, да организират и управляват бизнес структури, а така също и да развиват собствен бизнес.  Специалността „Счетоводство и контрол” ви предлага реализация в публичния и търговски сектор, български и чуждестранни компании, банки и финансови институции, счетоводни къщи и консултантски компании.  Специалността „Публична администрация” отваря хоризонти за работа в структурите на централната и местната администрация, публичните организации, а така също и в организациите с нестопанска цел.  Ако завършите специалност „Бизнес администрация”, можете да се реализирате като мениджър в стопански и неправителствени организации, да ръководите предприемачески проекти или да създадете собствена фирма.  Завършилите специалността „Мениджмънта на туристически услуги” придобиват знания и умения по организация и управление на туристическите услуги, организиране на собствен туристически бизнес. Студентите могат да се реализират като мениджъри, администратори и туроператори.  В Европейския колеж по икономика и управление се изучават основни теоретични и приложни академични курсове.  Дисциплините, които дават теоретични знания, са: микроикономика, макроикономика, основи на управлението, основи на правото, статистика, математика, счетоводство, финанси и маркетинг. Академичните курсове по: икономика на предприятието, корпоративно счетоводство, данъчно облагане и финанси, счетоводен анализ, информатика, организационно поведение, управление на човешките ресурси, риск мениджмънт търговско право са с приложна ориентация.  Задължително студентите на Европейския колеж по икономика и управление изучават и особено актуалните дисциплини, като европейска интеграция и политики и Структурните фондове на Европейския съюз.  Курсът по „Европейска интеграция” въвежда колежаните в процесите на европейска икономическа интеграция и с Европейския съюз като водеща интеграционна общност.  Студентите получават знания за развитието на европейската интеграция след Втората световна война, институциите на Европейския съюз и изградените европейски общности. Особено внимание е отделено и на политиките и фондовете на Европейския съюз, процесите на разширяване и усвояване на програмите.  Програмата формира практически умения за разработване и изпълнение на проекти, както и за ръководене на екипи.  Към Колежа е създадена и специална структура – „Проекти”, която обединява усилията на български и чуждестранни мениджъри и консултанти за подготовка на проекти по европейските програми ФАР, ИСПА и САПАРД, както и в новите все още за България Структурни и Кохезионен фондове, открити за страната ни от 01.01.2007 г. Колежът предлага и широк диапазон от избираеми дисциплини и курсове по чужди езици.  Обучението по английски, турски, гръцки, руски, немски и френски се провежда в зали, оборудвани със съвременни аудиовизуални средства. Целта на учебната програма е да се изградят умения за устна и писмена делова кореспонденция, както и за работа със специализирана литература.  Като свободно избираеми дисциплини в Колежа се предлагат - приложна психология и банково счетоводство, протокол и мениджмънт на сигурността, предприемачество и делова кореспонденция, бизнес стилистика и мита и митническа политика.  Част от занятията протичат под формата на тематични практикуми и семинари, в които студентите трябва да се справят с проблемни ситуации и управленски задачи. За да ги решат, те получават не само знания, но и модели на бизнес поведение. Така се формират и качества, като комбинативност, съобразителност и усет за детайлите, които в процеса на обучение непрекъснато се усъвършенстват.  Обучението през целия живот е една модерна формула, която се прилага по цял свят. В Колежа ние също я харесваме и не се нуждаем от допълнителна мотивация, за да я прилагаме.  В Европейския колеж по икономика и управление – Пловдив, са формирани и успешно функционират - Център за перманентно обучение, Център за професионално обучение, Център за ситуационни анализи и антитероризъм, Кариерен център. Те са създадени, с цел да дадат възможност както на колежаните, така и на широк кръг специалисти да обогатят своите знания и умения.  Центърът за перманентно обучение е структурно звено на Европейския колеж по икономика и управление, което е получило институционална оценка и акредитация от Националната агенция за оценка и акредитация при Министерство на образованието и науката. В него се предлагат квалификационни курсове и едногодишни специализации по мениджмънт на туристическите услуги, телевизионна журналистика, връзки с обществеността, здравна икономика, здравен мениджмънт, електронен бизнес и арт мениджмънт.  Обучението се провежда в събота и неделя, а завършилите получават удостоверение за професионална квалификация.  Специализираният курс по „Мениджмънт на туристически услуги” има за цел да ви подготви за туроператори и администратори на хотели и ресторанти.  Ако завършите „Телевизионна журналистика”, ще знаете как да работите с камера и микрофон, как да монтирате информация или репортаж, както и основните правила за правене на новина.  Специализираният курс по „Връзки с обществеността” има за цел да ви запознае с елементите на комуникационния процес, механизмите за изучаване на общественото мнение, работата с медиите и стратегиите за ефективен Пъблик рилейшън.  Програмата „Здравен мениджмънт” предлага знания в областта на бизнес-планирането на доболничната помощ, пазара на здравни грижи, икономическата оценка на здравните услуги и управлението на фирма в здравеопазването.  Центърът за професионално обучение е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и отговаря на всички изисквания на Закона за професионалното образование и обучение. В него се предлага професионално обучение по десет професии - маркетолог, финансист, счетоводител, данъчен и митнически посредник, оператор на компютър, сътрудник “Бизнес услуги”, сътрудник в малък и среден бизнес, фирмен мениджър, офис-мениджър и офис–секретар.  Обучението се извършва по лицензирани учебни планове и програми и е ориентирано към кандидати, завършили средното си образование.  Срокът на обучение е два семестъра, като завършилите получават документ за професионална квалификация.  Програмата „Фирмен мениджмънт” има за цел да запознае специалистите със съвременните теоретични и практико–приложни знания за управлението и функционирането на компаниите. Курсът е предназначен за мениджъри от средните управленски равнища, както и за ръководители на функционални звена.  Създаденият през 2004 г. към Европейския колеж по икономика и управление Център за ситуационни анализи и антитероризъм извършва и предлага изследвания, анализи и обучение по фирмена сигурност и мениджмънт на сигурността.  Програмата включва психологически, логически, информационно-технически и правни знания в областта на охранителната дейност, взаимодействие с държавните органи, оръжезнание, медицинска подготовка, както и запознаване с локалния, регионалния и глобалния тероризъм и методите за профилактика.  Кариерният център към Европейския колеж по икономика и управление е част от образованието в Колежа. Той съдейства на студентите в търсенето на професионална реализация. Центърът подпомага и насърчава професионалната ориентация на студентите, съдейства за намирането на места за стаж, студентска практика и работа, подпомага обвързването на теоретическите знания с практически и професионални умения, насърчава създаването на полезни контакти в полето на бъдещата професия.  Студентите от Европейския колеж по икономика и управление имат възможност не само да се обучават в модерна академична среда, но и да спортуват активно.

Мнения за Европейски колеж по икономика и управление


The company has no review.

Напиши мнение за Европейски колеж по икономика и управление


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.