Европейски колеж по икономика и управление  itemprop=

Европейски колеж по икономика и управление

В Европейския колеж по икономика и управление вие ще получите самочувствие на знаещи и можещи специалисти и блестяща реализация на конкурентния европейски пазар, той е самостоятелно висше учебно заведение, което отговаря на всички изисквания на Закона за висше образование.
Пловдив, ул. "Задруга" No 18

В Европейския колеж по икономика и управление вие ще получите самочувствие на знаещи и можещи специалисти и блестяща реализация на конкурентния европейски пазар, той е самостоятелно висше учебно заведение, което отговаря на всички изисквания на Закона за висше образование.  Колежът е създаден с решение на Народното събрание от 18 септември 2001 г. и е акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация в две професионални направления - Икономика и Управление и администрация.  Обучението на студенти е три учебни години, или шест семестъра, като завършилите получават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър”.  Колежът е член на Асоциацията на частните висши училища в България и поддържа широка мрежа от контакти с бизнес структурите в страната и чужбина, неправителствени организации и професионални висши училища в Европа.  Най-модерното висше училище в Пловдив обучава студенти в две професионални направления – Икономика Управление и администрация. Специалностите, които се предлагат в тях, са: Корпоративна икономика, Счетоводство и контрол, Бизнес администрация, Публична администрация Мениджмънт на туристическите услуги.  Обучението по Бизнес администрация се провежда на български или на английски език по избор.  По време на следването си в Европейския колеж по икономика и управление студентите могат да придобият и допълнителна квалификация по: мениджмънт на туристическите услуги телевизионна журналистика, връзки с обществеността, здравна икономика, здравен мениджмънт, електронен бизнес арт мениджмънт.  Всеки семестър се организират краткосрочни бизнес семинари в страни от Европейския съюз.  Студентите на Колежа могат да участват в летни международни бригади в: Съединените Американски Щати, Великобритания Швейцария, Както и да се включат в летни езикови курсове във: Франция, Гърция Великобритания.  Просторните аудитории и семинарни зали са оборудвани с над 200 нови компютри, плазмени екрани. Създадени са всички условия за мултимедийно обучение по чужди езици, информатика, видео обработка и уеб-дизайн.  Висшето училище има собствен фитнес център и модерно телевизионно студио, в което могат да се подготвят предавания на живо и изцяло външни продукции.  Студентите имат възможност да ползват над 1800 тома специализирана литература по икономика и управление в библиотеката на Колежа. От април 2007 г. стартира и виртуална библиотека, която улеснява достъпа на студентите до върховите постижения на икономическата мисъл със своите над 10 000 книги, статии, реферати и други документа.  Кандидат-студентите полагат изпит за проверка на общата култура и тест за езикова подготовка по английски.  Формите на обучение са: редовна, задочна дистанционна. Завършилите Европейския колеж могат да продължат образованието си във: Варненския свободен университет, Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” или в други висши училища в страната и чужбина за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър.  Знанията, които се получават в Европейския колеж по икономика и управление, позволяват на студентите да имат европейско самочувствие, много добра теоретична подготовка и отлична трудова кариера в областта на мениджмънта, приложната икономика, счетоводството и корпоративните отношения.  Завършилите специалността „Корпоративна икономика” могат да работят като икономисти в производството, търговията и услугите, да организират и управляват бизнес структури, а така също и да развиват собствен бизнес.  Специалността „Счетоводство и контрол” ви предлага реализация в публичния и търговски сектор, български и чуждестранни компании, банки и финансови институции, счетоводни къщи и консултантски компании.  Специалността „Публична администрация” отваря хоризонти за работа в структурите на централната и местната администрация, публичните организации, а така също и в организациите с нестопанска цел.  Ако завършите специалност „Бизнес администрация”, можете да се реализирате като мениджър в стопански и неправителствени организации, да ръководите предприемачески проекти или да създадете собствена фирма.  Завършилите специалността „Мениджмънта на туристически услуги” придобиват знания и умения по организация и управление на туристическите услуги, организиране на собствен туристически бизнес. Студентите могат да се реализират като мениджъри, администратори и туроператори.  В Европейския колеж по икономика и управление се изучават основни теоретични и приложни академични курсове.  Дисциплините, които дават теоретични знания, са: микроикономика, макроикономика, основи на управлението, основи на правото, статистика, математика, счетоводство, финанси и маркетинг. Академичните курсове по: икономика на предприятието, корпоративно счетоводство, данъчно облагане и финанси, счетоводен анализ, информатика, организационно поведение, управление на човешките ресурси, риск мениджмънт търговско право са с приложна ориентация.  Задължително студентите на Европейския колеж по икономика и управление изучават и особено актуалните дисциплини, като европейска интеграция и политики и Структурните фондове на Европейския съюз.  Курсът по „Европейска интеграция” въвежда колежаните в процесите на европейска икономическа интеграция и с Европейския съюз като водеща интеграционна общност.  Студентите получават знания за развитието на европейската интеграция след Втората световна война, институциите на Европейския съюз и изградените европейски общности. Особено внимание е отделено и на политиките и фондовете на Европейския съюз, процесите на разширяване и усвояване на програмите.  Програмата формира практически умения за разработване и изпълнение на проекти, както и за ръководене на екипи.  Към Колежа е създадена и специална структура – „Проекти”, която обединява усилията на български и чуждестранни мениджъри и консултанти за подготовка на проекти по европейските програми ФАР, ИСПА и САПАРД, както и в новите все още за България Структурни и Кохезионен фондове, открити за страната ни от 01.01.2007 г. Колежът предлага и широк диапазон от избираеми дисциплини и курсове по чужди езици.  Обучението по английски, турски, гръцки, руски, немски и френски се провежда в зали, оборудвани със съвременни аудиовизуални средства. Целта на учебната програма е да се изградят умения за устна и писмена делова кореспонденция, както и за работа със специализирана литература.  Като свободно избираеми дисциплини в Колежа се предлагат - приложна психология и банково счетоводство, протокол и мениджмънт на сигурността, предприемачество и делова кореспонденция, бизнес стилистика и мита и митническа политика.  Част от занятията протичат под формата на тематични практикуми и семинари, в които студентите трябва да се справят с проблемни ситуации и управленски задачи. За да ги решат, те получават не само знания, но и модели на бизнес поведение. Така се формират и качества, като комбинативност, съобразителност и усет за детайлите, които в процеса на обучение непрекъснато се усъвършенстват.  Обучението през целия живот е една модерна формула, която се прилага по цял свят. В Колежа ние също я харесваме и не се нуждаем от допълнителна мотивация, за да я прилагаме.  В Европейския колеж по икономика и управление – Пловдив, са формирани и успешно функционират - Център за перманентно обучение, Център за професионално обучение, Център за ситуационни анализи и антитероризъм, Кариерен център. Те са създадени, с цел да дадат възможност както на колежаните, така и на широк кръг специалисти да обогатят своите знания и умения.  Центърът за перманентно обучение е структурно звено на Европейския колеж по икономика и управление, което е получило институционална оценка и акредитация от Националната агенция за оценка и акредитация при Министерство на образованието и науката. В него се предлагат квалификационни курсове и едногодишни специализации по мениджмънт на туристическите услуги, телевизионна журналистика, връзки с обществеността, здравна икономика, здравен мениджмънт, електронен бизнес и арт мениджмънт.  Обучението се провежда в събота и неделя, а завършилите получават удостоверение за професионална квалификация.  Специализираният курс по „Мениджмънт на туристически услуги” има за цел да ви подготви за туроператори и администратори на хотели и ресторанти.  Ако завършите „Телевизионна журналистика”, ще знаете как да работите с камера и микрофон, как да монтирате информация или репортаж, както и основните правила за правене на новина.  Специализираният курс по „Връзки с обществеността” има за цел да ви запознае с елементите на комуникационния процес, механизмите за изучаване на общественото мнение, работата с медиите и стратегиите за ефективен Пъблик рилейшън.  Програмата „Здравен мениджмънт” предлага знания в областта на бизнес-планирането на доболничната помощ, пазара на здравни грижи, икономическата оценка на здравните услуги и управлението на фирма в здравеопазването.  Центърът за професионално обучение е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и отговаря на всички изисквания на Закона за професионалното образование и обучение. В него се предлага професионално обучение по десет професии - маркетолог, финансист, счетоводител, данъчен и митнически посредник, оператор на компютър, сътрудник “Бизнес услуги”, сътрудник в малък и среден бизнес, фирмен мениджър, офис-мениджър и офис–секретар.  Обучението се извършва по лицензирани учебни планове и програми и е ориентирано към кандидати, завършили средното си образование.  Срокът на обучение е два семестъра, като завършилите получават документ за професионална квалификация.  Програмата „Фирмен мениджмънт” има за цел да запознае специалистите със съвременните теоретични и практико–приложни знания за управлението и функционирането на компаниите. Курсът е предназначен за мениджъри от средните управленски равнища, както и за ръководители на функционални звена.  Създаденият през 2004 г. към Европейския колеж по икономика и управление Център за ситуационни анализи и антитероризъм извършва и предлага изследвания, анализи и обучение по фирмена сигурност и мениджмънт на сигурността.  Програмата включва психологически, логически, информационно-технически и правни знания в областта на охранителната дейност, взаимодействие с държавните органи, оръжезнание, медицинска подготовка, както и запознаване с локалния, регионалния и глобалния тероризъм и методите за профилактика.  Кариерният център към Европейския колеж по икономика и управление е част от образованието в Колежа. Той съдейства на студентите в търсенето на професионална реализация. Центърът подпомага и насърчава професионалната ориентация на студентите, съдейства за намирането на места за стаж, студентска практика и работа, подпомага обвързването на теоретическите знания с практически и професионални умения, насърчава създаването на полезни контакти в полето на бъдещата професия.  Студентите от Европейския колеж по икономика и управление имат възможност не само да се обучават в модерна академична среда, но и да спортуват активно.