Общинска администрация Димово - Вижте още

Общинска администрация Димово

Димово е град, разположен в Северозападна България. Той е административен център на община Димово, област Видин. Община Димово е разположена в северозападната част на Република България. Град Димово е средище на общината от IV функционален тип. Общината е обособена с Указ № 2704 на
Димово, ул."Георги Димитров" 137

Общинска администрация ДимовоДимово е град, разположен в Северозападна България. Той е административен център на община Димово, област Видин.

Община Димово е разположена в северозападната част на Република България. Град Димово е средище на общината от IV функционален тип. Общината е обособена с Указ № 2704 на Държавния съвет на Република България от 28.08.1987 г. и е съставна част от област Видин, Северозападен планов регион с обща площ 402,866 м2 което представлява 13,3% от територията на областта. Граничи с шест други общинни от областта - Белоградчик, Ружинци, Чупрене, Макреш и Видин и община Лом от област Монтана. Като "отворена система" общината осъществява връзките си с тях и другите населени места от областта и страната посредством осем вход-изхода. Транспортната пътна мрежа включва преобладаващо третокласни и четвъртокласни пътища. През гр. Димово преминава международен път Е - 79, по трасето на Европейски коридор № 4, на 30 км от града се намира Фериботната връзка Видин - Калафат и КПП Връшка чука, а на 50 км КПП - Брегово. Предстои откриването на ГКПП - Салаш.

Общата дължина на функциониращата пътна мрежа е 154,9 км. Разстоянието между крайните селища в общината е 63 км (от с. Ярловица до с. Яньовец ). Центърът на общината се намира на 35 км от град Видин и на 70 км от град Монтана.

Статистически данни: Площ: 402,5 км2
Население(към 21. 07. 2009 ): 6942 жители

Населени места:
1 град - гр.Димово (център на общината);
22 села -

 • Село Арчар,
 • Село Бела,
 • Село Държаница,
 • Село Дълго поле,
 • Село Извор,
 • Село Карбинци,
 • Село Кладоруб,
 • Село Костичовци,
 • Село Лагошевци,
 • Село Мали Дреновец,
 • Село Медовница,
 • Село Орешец,
 • Село Гара Орешец,
 • Село Острокапци,
 • Село Септемврийци,
 • Село Шипот,
 • Село Скомля,
 • Село Върбовчец,
 • Село Владиченци,
 • Село Воднянци,
 • Село Яньовец,
 • Село Ярловица
Димово

По-големите населени места:
- гр.Димово: 1 197 жители
- с.Арчар: 2 710 жители
- с.Орешец: 864 жители

Флора и фауна

Наред с разнообразната и богата горска растителност, представена от дъбови насаждения с единични и групови участия на габър, липа, явор, бряст, ясен, топола, върба, елша, габър и др., се срещат разнообразни билки, които имат стопанско значение. Макар и с разнообразен релеф община Димово е богата на фаунистичен състав.

Релеф и климат

Община Димово е разположена в северозападната част на Република България. Територията и е с преобладаващ хълмисто-равнинен характер. Попада в умерено-континенталната климатична област - под област на западната и средна част на Дунавската хълмиста равнина и подобласт на Предбалкана.

Минерални ресурси

По отношение на минерално-суровинните ресурси територията на общината е крайно бедна, с изключение на находищата на кариерни строителни материали в района на село Гара Орешец и по поречието на река Арчар.

Географското разположение на община Димово обуславя наличието на собствени водни ресурси. През територията на общината протичат река Арчар, река Скомля, река Белщица, река Лом и река Дунав в Арчарския район.
Режимът на речните води е дъждовно-снежен с пролетен максимум на оттока .

Почви

Преобладаващи на територията на общината са черноземните, тъмните и светло сивите горски и алувиални почви .
Силно излужените черноземи са основен почвен тип, с мощност на хумусния хоризонт 65-80 см и съдържание на хумус 3-3,9 %, средно запасени с азот и фосфор.

Общинска администрация Димово - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,