Общинска администрация Долна Митрополия - Вижте още

Общинска администрация Долна Митрополия

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни
Долна Митрополия, ул."Св.св.Кирил и Методий" №39

Общинска администрация Долна МитрополияДолна Митрополия е град в Северна България. Той се намира в Област Плевен и е в непосредствена близост до град Плевен. Градът е административен център на Община Долна Митрополия.

Географско разположение

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната й граница е с река Дунав.
Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11км. от Областния град. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 метра, като в с. Оряховица тя е 50 м, а при гр. Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.

Климатични особености

Долна МитрополияКлиматът на общината е умерено-континентален с горещо лято и студена зима. Откритостта откъм север и северозапад дава възможност за нахлуване на континентални въздушни маси през зимата. През най – студения месец (януари) средномесечната температура е – 0,8°С , а през най – топлия месец на годината (юли) средномесечната температура е – 24,8°С.

Средната годишна температура е 12,36° С. В тази част на Дунавската равнина се проявява една от най – големите за България средногодишни температурни амплитуди - – 25,2°С.

Средногодишните суми на валежите за района са 558 мм/м2.
По крайбрежието на реката Дунав се наблюдава по-честа мъгливост, относително по-висока влажност на въздуха и др.

Околна среда

Метеорологичните и морфографските условия създават благоприятни предпоставки за разсейване на вредните емисии в атмосферния въздух, поради което общината е с нисък потенциал на замърсяване.
Актуални за община Долна Митрополия са факторите, влияещи върху екологичните качества на околната среда: автотранспорт, обществено-битови отоплителни източници и промишлени дейности, които на този етап са по-незначителни.

Водни източници са основно подземните води, които отговарят на изискванията на стандарта. Питейна вода налага хиперхлориране, за да се гарантират микробиологичните показатели. По тези причини е възможно да се увеличи количеството на трехалометаните, които имат канцерогенно действие. Съдържанието на нитрати е значително под нормата.

На територията на Долна Митрополия се намират 4 язовира. 3 от тях са развъдници за риболовен спорт, а четвъртият и най-голям (яз. „Вълчовец“) е и гребна база към спортното училище в гр. Плевен

Общинска администрация Долна Митрополия - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,