Общинска администрация Долни Дъбник - Вижте още

Общинска администрация Долни Дъбник

Община Долни Дъбник е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина и има важно кръстопътно и транспортногеографско положение. През територията на общината минават главни шосейни и железопътни линии, осъществяващи транспортните връзки между

Общинска администрация Долни ДъбникОбщина Долни Дъбник е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина и има важно кръстопътно и транспортногеографско положение. През територията на общината минават главни шосейни и железопътни линии, осъществяващи транспортните връзки между Дунавската и Черноморската част на България със столицата гр. София и Южна България.

Като административно-териториална единица общината съществува от 1979 година и има площ от 310 кв. км. В себе си тя включва общинския център гр. Долни Дъбник и шест кметства-Садовец, Горни Дъбник, Крушовица, Градина, Петърница и Бъркач.

Долни Дъбник е град в Северна България. Той се намира в Област Плевен и е в близост до град Плевен. Градът е административен център на община Долни Дъбник.

Град Долни Дъбник се намира на 15 км. западно от гр. Плевен.

Градът за първи път е споменат в официални турски документи от 1430 г., тогава като село.
При избухването на Балканската война един човек от Долни Дъбник е доброволец в Македоно-одринското опълчение.

Нефтодобивът и нефтопреработката са основни отрасли за града. Най-големите фирми в тази област са „Нефт и газ“ и намиращият се на шест километра нефтокомбинат „Плама-Плевен“. Поради лошото развитие на промишлеността в последните години селското стопанство се оформя като основен поминък на много от хората.

Хидрогеоложките условия на територията на общината са сравнително благоприятни. Подземните и повърхностните води са достъпни за водоснабдяване и напояване, но режимът им се влияе съществено от климата и валежите, които са основен фактор на подхранване.

Повърхностните води (реките и деретата) общо взето разчленяват равномерно цялата водосборна площ на общината с преобладаващо значение в южната част (Садовец, Бъркач). Язовирът в Горни Дъбник компенсира северната част, като се използва главно за напояване и промишлено водоснабдяване.

Долни ДъбникПодземните води на територията на общината са достъпни и водоснабдяването на всички селища е изключително от тях. Изградени са дренажи и шахтови кладенци за кватернерните води. Каптирани са няколко карстови извора и са изградени тръбни кладенци за горнокредните пукнатинно-карстови води. Немалка част от кватернерните води се използват за битови нужди и поливане чрез малки водоизточници в дворовете (тръбни шахтови кладенци).

Наскоро в района на гр. Долни Дъбник със сондаж в мастрихтските варовици на дълбочина 200-300 м. е открита минерална вода с температура 22°С и дебит 6 л./сек. По състав е хидрокарбонатно калциево магнезиева и по тип се доближава до Горнобанската. Това находище е необходимо да се лицензира и използва рационално. За находището на минералната вода Министъра на околната среда и водите е издал заповед за утвърждаване на експлоатационните ресурси и е стартирана процедура за изследване и анализ на минералната вода с цел актуването й като публична общинска собственост, отдаване на находището на концесия и бутилиране на натурална минерална вода.

Общинска администрация Долни Дъбник - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,