Институт по Целулоза и Хартия АД - Вижте още

Институт по Целулоза и Хартия АД

Научно - информационно обслужване на целулозно-хартиената промишленост. Извършва изпитвания на целулоза, хартия, картон. Произвежда лепила за етикети и опаковки, фитопрепарати, рекламни материали.Търговия с хартии, картони и опаковки.
София, ул. Поручик Неделчо Бончев 8

лепила целулоза хартия етикети

Институтът по целулоза и хартия АД е научна организация, която обслужва фирмите от целулозно-хартиената промишленост. Историята му датира от 16.07.1965 г., когато е създаден Научноизследователски институт по целулозно-хартиена и лесохимическа промишленост със седалище София.

През годините Институтът се разви и утвърди като център за научноприложни изследвания, източник на информация за световните постижения в този отрасъл, консултации и пряко участие при пускането в експлоатация на новите предприятия и при реконструкцията на съществуващите.

Институтът поддържа контакти със сродни институти от Европа и активно работи за включването на отрасъла в програмите на ЕС и разширяване на Балканското сътрудничество.Основен предмет на дейност:


Научно обслужване на предприятията от целулозно-хартиената промишленост (ЦХП).Основни направления на дейността:


лепила целулоза хартия етикети

Изследователска и развойна дейност

 • Съвременни технологии за производство на влакнести материали (целулоза, полуцелулоза, дървесинна маса, вторични влакна от отпадъчна хартия), хартии, картони, вълнообразен картон и опаковки от него
 • Опазване на околната среда в ЦХПЕкспертна и консултантска дейност

 • Изготвяне на експертни оценки, маркетингови проучвания, технико-икономически анализи и др.;
 • Информационно, стандартизационно и метрологично обслужване на отрасъла;
 • Консултантска дейност при обзавеждане на лаборатории със съвременни апарати за изпитване за технологичен контрол и контрол върху качеството на готовата продукция в предприятията на ЦХП.

лепила целулоза хартия етикети лепила целулоза хартия етикети

Изпитване

Извършване на анализи / изпитвания на влакнести материали, хартии и картони, както и на опаковъчни материали от хартии и картони в Централна Аналитична Лаборатория (ЦАЛ) към Института, акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

ЦАЛ е една от трите лаборатории в Европа, одобрени от IKEA за изпитване на вълнообразен картон за опаковки.лепила целулоза хартия етикети  

Обучение

Към ИЦХ съществува Център за Професионално Обучение по "Технология на целулозата, хартията и опаковките", лицензиран от Националната Агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерски съвет на Република България;

Издателска дейност

 • Списание Целулоза и хартия- за наука, производство, търговия, финанси
 • Бизнес бюлетин – рубрика "Пазарни анализи", седмично издание на сп. „Целулоза и хартия”, с актуална ценова информация за суровини и продукти на ЦХП
 • Каталог на българската целулозно-хартиена промишленост

Производствена и търговска дейност

  лепила целулоза хартия етикети
 • Произвежда висококачествени лепила на база естествени и синтетични суровини, предназначени за машинно и ръчно етикетиране на продукти в хранително-вкусовата и пивоварната промишленост, за производство на опаковки, книговезки и канцеларски цели;
 • Произвежда фитопрепарати на база етерични масла – билкови козметични продукти;
 • Изработва преси за балиране на отпадъчна хартия и др. материали;
 • Изработва календари, тефтери и др. рекламни материали;
 • Предлага хартии, вълнообразен картон и опаковки от вълнообразен картон.

ШРЕДИРАНО ВЕЛПАПЕ :


Институтът по целулоза и хартия предлага ШРЕДИРАНО ВЕЛПАПЕ (от 5-, 3-пластно велпапе и микровелпапе).

Уплътнява излишното пространство и предпазва фини и чупливи продукти.

ЕКОЛОГИЧЕН заместител на аеропласт ( опаковачно фолио с балончета ).


Институт по Целулоза и Хартия АД