Общинска администрация Средец - Вижте още

Общинска администрация Средец

Община Средец се намира в югоизточна България, в югозападната част на Бургаска област. На север граничи с община Карнобат и Камено, на изток със Созопол и Малко Търново, на запад с Болярово и Стралджа, а на юг с Република Турция. Община Средец е една от 13-те общини в Бургаска област.
Общинска администрация Средец

Община Средец се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Общината има 32 населени места с общо население 14 934 жители (01.02.11 г.). и територия 1 000 кв км. ( една от най- големите в страната ).

Община Средец се намира в югоизточна България, в югозападната част на Бургаска област. На север граничи с община Карнобат и Камено, на изток със Созопол и Малко Търново, на запад с Болярово и Стралджа, а на юг с Република Турция. Община Средец е една от 13-те общини в Бургаска област. Северните и северозападните райони на общината са равнинни, а южните са планински, главно покрити с широколистни гори и пасища. Южната част на общината попада в граничната зона. Нейното развитие е било затруднено до 1990г. в резултат на ограничения достъп до тези територии. Община Средец е една от най-големите териториално-административни единици в страната с площ 1146 кв.км. Това съставлява 14,84 % от територията на Бургаска област и 1% от територията на България. В нея са разположени 33 населени места, от които 1 град и 32 села. През общината преминават важни транспортни пътища с регионално и международно значение: Бургас - Средец - Ямбол, Бургас - Средец - Елхово транспортни връзки с Малко Търново - Истанбул, Босна - Царево /южно Черноморие/. Общината е в непосредствена близост до областния център – град Бургас, който е четвърти по големина град в България. Град Бургас е важен и перспективен транспортен център по оста Черно море - Адриатика, представляваща част от европейската транспортна мрежа. В гр.Бургас са разположени основните транспортни инфраструктурни възли - международно летище; пристанище Бургас; ЖП гара и две автогари. Това определя зависимостта на община Средец от гр.Бургас и тесните и връзки с него.

Средец

Община Средец е разположена в югоизточна България и е с изключително благоприятно географско положение поради близостта си до международно летище – Летище Бургас е на разстояние 40 км, най-голямото българско пристанище – Пристанище Бургас е на разстояние 30 км и жп гара – Бургас – на 30 км от община Средец;

Това е една от най-големите по площ общини в България – заема територия 1146 кв.км - 1% от територията на страната;

Съставена е от 33 населени места с център гр. Средец;

Най-голямото село (над 1000 жители) е с. Дебелт;

Общината е в непосредствена близост до областния център Бургас – разстоянието гр. Бургас – гр. Средец е 30 км;

Важен кръстопът на три региона: Южното Черноморско крайбрежие; Южен централен район; Република Турция.

Южната граница на общината съвпада с държавната граница на Република България с Република Турция. Тя има в момента ограничено стопанско значение.

Характерът на общината и близостта й до Бургас създават имидж на Средец като селски тип община;

Освен на север към гр.Бургас, общината е широко отворена и на запад към Ямболска област.

Голямото разнообразие и богатство на природни ресурси не е достатъчно добре проучено и използвано;

От природните условия и ресурси съществено значение за формирането и развитието на общината играят природо-географско положение, горските ресурси в Странджа и плодородните почви от южната част на Бургаската низина

Основните природни ресурси са почвените, агро-климатичните, известна роля играят и пасищните тревни ресурси по склоновете и билата на хълмистите възвишения, които, макар и немалки по площ, се ползват само през пролетта и ранното лято, т.е. преди тяхното изгаряне през засушливите месеци.
Водните речни и подпочвени ресурси са много ограничени и имат локално значение. Те на места са баражирани в малки язовири и водоеми
Териториите в югоизточната част на общината попадат в буферната зона на Природен парк “ Странджа “, местността “ Божура “ е определена за рекреационна зона - това са най-преспективните места за развитие на туризъм в общината.

Общината има разнообразен релеф, в южната част на общината той е полупланински и планински – включва северните разклонения на Странджа планина, а в северната – равнинен, обхваща части от Бургаската низина;
Богатите нерудни изкопаеми – глина, скалнооблицовъчни материали, пясък, варовик и др. не са добре проучени и използвани;

Общината е с мек климат и голям брой слънчеви дни – попада в зоната с умереноконтинентален и преходноконтинентален климат; най-източните й части са под влиянието на черноморската климатична зона;

Продължителното и сухо лято през някои години застрашава селскостопанското производство и причинява множество пожари в горите; количеството на валежите е под средното за страната, неравномерно разпределено по месеци;
Наличие на богато биоразнообразие; голямото разнообразие на билки, гъби и диви плодове;

Богатство на разнообразни гори, дивеч и голямата лесиситост в южната част на общината;

Община Средец е екологично чиста община със запазен екологичен баланс;
Голямо разнообразие на почвите, което благоприятства почти всички видове селскостопански култури;

Хидрографската мрежа е неравномерно развита – по-гъста е в южната част; реките имат променлив воден режим и техните водни ресурси не могат да се използват пълноценно; маловодието е отличителна черта на общината;
Основните водни артерии в общината са р.Средецка и р. Факийска, които са с непостоянен воден режим;

Населени места в община Средец:

 • Белеврен
 • Белила
 • Бистрец
 • Богданово
 • Варовник
 • Вълчаново
 • Голямо Буково
 • Горно Ябълково
 • Гранитец
 • Граничар
 • Дебелт
 • Долно Ябълково
 • Драка
 • Драчево
 • Дюлево
 • Загорци
 • Зорница
 • Кирово
 • Кубадин
 • Малина
 • Момина църква
 • Орлинци
 • Проход
 • Пънчево
 • Радойново
 • Росеново
 • Светлина
 • Синьо камене
 • Сливово
 • Средец
 • Суходол
 • Тракийци
 • Факия

Средец е град в Югоизточна България, в Бургаска област. Той се намира в полите на Странджа планина и в близост до Мандренско езеро. Градът е административен център на Община Средец.

Град Средец се намира в полите на планината Странджа на около 30 км. югозападно от Бургас на десния бряг на едноименната Средецка река.

Община Средец попада в северозападните склонове на Странджа планина, около които е разположена обширна равнина, покрай западните брегове на бургаския залив, заобиколена от ниски хълмове. Уникални са природните дадености на Странджа със специфичните климатични характеристики и флористично богатство. Затова видовото разнообразие е голямо и интересно.
Природата е дарила Община Средец с вековни гори, красиви пейзажи, живописни скални образувания, пещери, които трябва да ценим и пазим. Хилядолетната човешка цивилизация е оставила тук стотици културни паметници – долмени, тракийски светилища, могили и др.

Фауната в районите, попадащи в Страндажа е представена от 10 вида земноводни, 22 вида влечуги, а сладководните риби са около 40 вида. Над Странджа преминава миграционният път Via Pontica, което обуславя голямото богатство от 260 вида птици. Гръбначната фауна в нашата община е една от най-богатите в страната.

Орнитофауната е особено ценна с видовете – бял и черен щъркел, скален и малък орел, земеродно рибарче, и др. Привлекателно е дивечовото разнообразие: дива свиня, благороден елен, сърна, заяк, вълк, чакал, лисица и др.

Общинска администрация Средец - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,