Общинска администрация Камено - Вижте още

Общинска администрация Камено

Община Камено се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Общината има 13 населени места с общо население 10 393 жители. Камено е град в Югоизточна България. Намира се в Област Бургас, в близост до градовете Бургас и Българово. Градът е административен

Общинска администрация КаменоОбщина Камено се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Общината има 13 населени места с общо население 10 393 жители

Камено е град в Югоизточна България. Намира се в Област Бургас, в близост до градовете Бургас и Българово. Градът е административен център на Община Камено.

География

В землището на Камено се намира и село Свобода, което няма собствено землище.

История

Селището се нарича Кайлий до 1934 година, когато е преименувано на Камено. През 1974 г. Камено е обявен за град.

Религии

Православни християни, християни-евангелисти, мюсюлмани.

Икономика

В землището на Камено е разположена по-голямата част от територията на „Лукойл-Нефтохим“ АД - Бургас, който е и най-големият работодател за града и общината с ок. 1000 работни места.

Релеф

Територията е разположена в равнинната част на Югоизточна България, по долното течение на река Айтоска. Надморската й височина е от 20 до 45 метра.

Води

КаменоПо-значими водни артерии в общината са реките Айтоска, Русокастренска, Чекърлийка и др. Общата им дължина е 45 км. Микроязовирите и водоемите са 27 броя. Площта на реките е 420 дка, на язовирите, водоемите и каналите - 5123 дка, на езерата - 2715 дка, на блатата и мочурищата - 679 дка, на рибарниците - 340 дка.

Климат

Бургаската низина, в която се намира община Камено, се характеризира като отделен климатичен район в черноморската климатична подобласт в системата на континентално-средиземноморската климатична област. Типични за района са продължителното и меко лято и малкото количество на летните валежи.

Полезни изкопаеми

Почвите на територията са предимно излужени черноземи смолници и в по-малка степен - алувиално-ливадни и песъкливо-глинести. На територията на общината се намират само инертни материали. До с. Константиново съществуват три кариери за пясък, а до с. Черни връх - кариера за чакъл и фракции.

Населени места

Общината включва 13 населени места - общинския център гр. Камено и селата Кръстина, Винарско, Вратица, Трояново, Желязово, Русокастро, Ливада, Тръстиково, Константиново, Полски извор, Черни връх, Свобода. Площта на урбанизираните територии е 16542 дка.

Транспорт

Всички селища на територията на общината са свързани с третокласни пътища. Общата дължина на третокласните пътища в общината е 200 км. Има връзка на гр. Камено с жп линия Бургас - София и близка връзка с товарни гари Българово и Дружба, които са на около 1 км от гр. Камено.

Водоснабдяване

Всички селища в общината са централно водоснабдени. Град Камено е частично канализиран. Продължава изграждането на останалата част от канализацията. Заустването на отпадните води е в пречиствателната станция на Бургаските захарни заводи. В останалите селища от общината са изградени частични канали за повърхностни и дъждовни води.

Съобщения

Във всички населени места има пощенски клонове. Всички селища в общината са свързани с автоматични телефонни централи. Територията й има покритие на GSM и мобифон с изключение на селата Желязово, Трояново, Полски извор, Тръстиково, Русокастро. Няма доставчици на Интернет.

Общинска администрация Камено - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,