Общинска администрация Кочериново - Вижте още

Общинска администрация Кочериново

Кочериново е град в Западна България. Той се намира в Област Кюстендил и е в близост до град Благоевград. Градът е административен център на община Кочериново. Град Кочериново се намира на 90 км южно от София, на 2 км източно от европейски път E79, в близост на пътя за Рилския манастир.

Общинска администрация КочериновоКочериново е град в Западна България. Той се намира в Област Кюстендил и е в близост до град Благоевград. Градът е административен център на община Кочериново.

География

Град Кочериново се намира на 90 км южно от София, на 2 км източно от европейски път E79, в близост на пътя за Рилския манастир. Наблизо минават 2 реки - Рилска, която се влива в Струма. Въпреки че е само на 8 км северно от Благоевград, градчето принадлежи административно към област Кюстендил.

Според последното преброяване от 2001г. броя на населението е 5968 бр.. По голяма част от него е съсредоточена в гр. Кочериново и големите селища – Бараково, Мурсалево, Пороминово и Стоб. По малък демогравски потенциал имат селищата на запад от р. Струма – Боровец, Бураново, Драгодан, Крумово, Фролош, Цървище. Преобладават възрастовите групи в трудоспособно и над трудоспособно население. Населението до 18-годишна възрас е 12,39%. Икономически активното население е около 45%. Броя на заетите лица в трудова дейност е 2 278 души, което е 4,23 % спрямо заетите в Кюстендилска област. Най ниска е заетоста в индустрията, по- висока е в сферата на търговията, услугите и селското стопанство. Равнището на безработицата е почти до средното за страната.

Икономическа характеристика на общината

  • Наличие на значителен дял земеделски земи, благоприятни за разстеневъдство и животновъдство.
  • Наличие на горски масиви, благоприятни за високоплонинско животновъдство и дървопреработване.
  • Добре развита шивашка промишленост в района
  • Атрактивни природни дадености
  • Добри транспортни и комуникационни връзки

Селскостопанска характеристика

КочериновоОбщина Кочериново разполага с около 90 000 дка земеделска земя. В общия земеделски фонд 55% са обработваеми земи, а 47% от тях са поливни площи. Това създава реални предпоставки за развитие на предприемачество в областа на разстеневъдството. Благоприятни преспективи за развитие създава и горския фонд – дивечовъдни дейности, гъбопроизводство, билкосъбиране, дървопроизводство. На територията на общината са разположени трайни насъждения от череши и ябълки. Традиций има в тютюнопроизводството, като регистрираните тютюнопроизводители намаляват и към 2008г. са около 40. Налични са частни стопанства, но тяхната материално-техническа осигуреност е ниска.

Защитени територий, туристически забележителности и възможности за туризъм

В близост до общината е разположен национален парк Рила, като част от общината влиза в него. Голяма част от територията на общината влиза в НАТУРА 2000, като се защитават ценни растителни и животински видове. На територията на общината са разположени скалноземните образониия Скално – земните образования Стобски пирамиди, които през 1964г., заедна с площ от 7,4ха са обявени за защитен природен обект. Те се интересно и приятно масто за туризъм, съчетавайки горска растителност с скалисти феномени. Екологичната обстановка е благоприятна и подпомага развитието на туризма.

История, културно-сторически характеристики и забележителности

Земите на община Кочериново са населени още от праисторията. Следи от неолита са намерени към с. Мурсалево. Бурно развитие претърпяват земите по времето на траките. Край Кочериново са локализирани надгробни могили от тракийско време, като в една от тях са открити множество керамични и метални съдове, вещи, инструменти и други. Запазени са останки и от тракийско светилище край с. Пороминово.

През средновековието водеща роля в целия регион играе гр. Стоби. Той е бил централна крепост на добре функционираща военна мрежа от пътища. Стоби е бил седалище на велбъждския епископ.

През новота история територията на общината е пресичана от тайните канали на ВМРО, като населението е запазило спомена за техните лидери.

Общинска администрация Кочериново - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,