Общинска администрация Криводол - Вижте още

Общинска администрация Криводол

Град Криводол отстои на равни разстояния от областните центрове Враца и Монтана. През него преминават жп линията София - Видин и главен път Е-79 София - Мездра - Видин. Община Криводол заема 326 кв. км площ в северозападната част на Република България. Отстои на равни разстояния от
Криводол, бул. "Освобождение" № 13

Общинска администрация Криводол

Криводол е град в Северозападна България, намира се в Област Враца и в близост до град Монтана. Градът е административен център на община Криводол.

Град Криводол отстои на равни разстояния от областните центрове Враца и Монтана. През него преминават жп линията София - Видин и главен път Е-79 София - Мездра - Видин.

Община Криводол заема 326 кв. км площ в северозападната част на Република България. Отстои на равни разстояния от сравнително големите икономически центрове Враца и Монтана. През нея преминават основни транспортни оси - жп линията София - Видин и главен път Е-79 (София - Мездра - Видин)

История

Изключително благоприятните климатични условия, речните долини полета и бърда, наличието на плодородна почва, гори и извори са позволили на човека да се засели на територията на сегашната Община Криводол още в най-дълбока древност и да развие високи за времето си култури. В пещерите край село Ботуня има неизследвани обиталища на първобитния човек от края на палеолитната /старокаменната/ епоха – 40 000 г. пр.н.е. Още в началото на неолитната /новокаменната/ епоха – 6000 г. пр.н.е., тук се развиват блестящи праисторически култури. През периода на медно – каменната епоха /5000 – 4000 г.пр.н.е./ в земите на днешна Западна България се зараждат и развиват две оригинални и последователни по време халколитни култури – култура Градешница и култура Криводол. По тези земи живеят най-ранните човешки общества - носители на произвеждаща икономика. Човекът вече е водел уседнал живот, занимавал се е със земеделие и опитомявал някои видове животни. От изостанал ловец и събирач на диворастящи плодове праисторическият човек се превръща в усърден земеделец и скотовъдец, поставя началото на ранните домашни занаяти, строи си удобни жилища, прави първите си стъпки в изкуството. Край с. Градешница е открита глинена плоча с писмени знаци – образец на първата писменост в Европа. Този ценен експонат се намира в Националния исторически музей. По време на траките и римляните тук е кипял бурен живот. Характерно за тези земи по време на късноримската епоха е наличието на много имения, вили и крепости. От един каменен надпис от ІІ век научаваме, че днешният гр. Криводол е разположен върху територията на римския град Тафтиомозис. Това е първият зрим знак, доказващ, че древното име на Криводол е Тафтиомозис.

Когато през 1910-1913 г. се изгражда железопътната линия, свързваща столицата с дунавския край и Северозапада, тук се построява гара. Това прави селището естествен транспортен, търговски и културен център.

Криводол

След 1944 г. Криводол е средищен център на 27 села с добре развито земеделие. Истински скок в развитието му се извършва през 1956 г. С указ № 317 от 13.12.1955 г. към него се присъединява и бившият Мутишов чифлик. Тази махала става част от голямото село с повече от 1000 жители. По-късно в ДВ бр. 68 от 1969 г., с Указ № 828 на Президиума на Народното събрание, Криводол е признат за град.

Релеф

Релефът на територията заета от Община Криводол е разнообразен: котловинен, хълмист,нископланински, но доминиращи са хълмистият и нископланинският. По-голяма част от терените са с малки наклони и предоставят възможности за стопанско усвояване. Като част от големите морфоструктури територията на общината е разположена в ниския Предбалкан и съвсем малка част (землището на с. Фурен) се намира в Дунавската равнина.

Климат

Климатът на общината е умереноконтинентален, но не са редки случаите на големи застудявания или на много високи температури. Средните януарски температури са отрицателни (от -2.5°С до -3°С), но при случаите на големи застудявания – термометрите стигат до -15°С, -20°С и по-ниски. Летните температури са много високи, като средната юлска е 23.8°С.
Годишният валеж е 600 мм/кв.м - под средния за страната.
Доминира целогодишният въздушен пренос запад-изток.

Възможности за развитие на туристическия бизнес

Екотуризмът е приоритетен отраслов сектор на българската икономика. Богатото природно и културно наследство на района предоставя солидна база за развитието на този поминък в Община Криводол и за създаването на модерни и атрактивни туристически продукти. Общината има разработен проект "Слънчево селище" - развитие на екотуризъм в Община Криводол, чрез изграждане на модерна туристическа инфраструктура и популяризиране на местните природни и културни значимости", който очаква одобрение и финансиране.

Ски туризъм: Продължителната зима, полегатите хълмисти склонове, неописуемо красивата зимна гледка на природата в този край са отлична предпоставка за развитието на ски туризма в региона.

Колотуризъм: Прекрасната природа, криволичещите пътеки и живописните пейзажи са достатъчни фактори за развитието на този спорт.

Ловен туризъм: Този вид развлекателен спорт е развит още в далечното минало, когато прадедите ни са изхранвали семействата си именно чрез ловуване на дивеч, тъй като тези земи са населявани още в най - дълбока древност. В момента е достатъчно усъвременен и има голяма популярност.

Селски туризъм: Начело с общинския град Криводол, районът е предимно от китни населени места с интересна етнокултура и самобитност валидни за целият северозападен район на страната ни.

Свещен и религиозен туризъм: Наличието на много исторически забележителности: Римска вила "Рустика" при с. Урвене, Манастира "Свети Йоан Предтеча" известен като Градешки манастир, Манастира "Иван Пусти" наричан още Мътнишкият манастир" и много други свещени и религиозни забележителности са достатъчен капитал за развитието на такъв вид туризъм.

Пещерен туризъм: Територията която заема общината има добри предпоставки за развитието на пещерен туризъм в землищата на селата Ботуня и Главаци.

Забележителности

Природните дадености на територията на общината са изключително разнообразни и включват реките Ботуня, Въртешница /Лева/ и Рибиня, система от пещери, карстови извори, горски масиви и др. През 5000 - 4000 г. пр.н.е. в земите на днешна Западна България се зараждат и развиват две оригинални и последователни по време халколитни култури - култура Градешница и култура Криводол.

Край с. Градешница е открита глинена плочка с писмени знаци - образец на първата писменост в Европа.

Характерно по тези земи по време на късноримската епоха е наличието на много имения, вили и крепости. От един каменен надпис научаваме, че днешният гр. Криводол е разположен върху територията на римския град Тафтиомозис. На територията на общината са съхранени уникални исторически паметници - римска вила "Рустика" и античен мавзолей край с. Урвене, останки от римски крепости край селата Осен, Краводер, Галатин и др. В пещерите край с. Ботуня, уникални със своята разнообразност и съвършенство, има неизследвани обиталища на първобитния човек от края на палеолитната епоха - 40 000 г. пр.н.е. Интересни туристически обекти са построеният в малка долина манастир "Йоан Предтеча" известен като Градешки манастир, мемориален комплекс "Септемврийци" в местността "Томин мост", Мътнишкият манастир и др.

На територията на общината има осем църкви в следните населени места: гр. Криводол и селата Осен, Ракево, Баурене, Галатин, Лесура, Пудрия, Краводер.

Общинска администрация Криводол - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,