Общинска администрация Първомай - Вижте още

Общинска администрация Първомай

Първомай е град в Южна България, Област Пловдив. До 1894 г. носи името Хаджи Елес, а до 1947 година се казва Борисовград (кръстен е на цар Борис III, по случай неговото рождение на 30 януари 1894 г). Първомай се намира в Област Пловдив и е в близост до областните градове Пловдив, Стара
Първомай, ул."Братя Миладинови"50а

Общинска администрация Първомай

Първомай е град в Южна България, Област Пловдив. До 1894 г. носи името Хаджи Елес, а до 1947 година се казва Борисовград (кръстен е на цар Борис III, по случай неговото рождение на 30 януари 1894 г).

Първомай се намира в Област Пловдив и е в близост до областните градове Пловдив, Стара Загора и Хасково. Градът е административен център на община Първомай. Притежава развита лека промишленост.

Землището на града заема част от някогашния Тракийски плиоцентски басеин, залял и отчасти затрупал обширна вулканична област, съставена от андензити, риолити и вулканични туфи, смесени със старотерциерни варовици и мергели.

Младите тектонични движения са силно развити и са причина за чести земетресения, най-известно от които е Чирпанското земетресение (VІІІ –ІХ степен по MSK), чийто епицентър е бил по-близко до Първомай, отколкото до Чирпан.

Първомай

В землището на града най-разпространени почви са черноземите-смолници, канелено-горските, ливадно-канелените и ливадно-алувиалните почви.

Територията на землището спада към областта с преходен средиземноморски климат. Средната януарска температура е около 1° - 2°С, а средната юлска – около 25° - 26°С. Минималната температура е достигала до около -33°С, максималната – до над +44°С. Лятото е сухо и горещо, зимата е сравнително мека, с тънка снежна покривка, която не се задържа дълго.

Годишните валежи са под средните за страната – около 532 литра/м?.

Град Първомай е център на община, която включва града и още 16 села, свързани с третокласни и четвъртокласни шосета.

Общината е с обща площ около 460 км?.ІІ.

Исторически данни

Районът, в който е разположен град Първомай, е заселен със живот от най-дълбока древност. Най-известните находки от територията на общината са: намерения през 1965 г. на около 12 км южно от града скелет на дейнотериум (Deinoterium thraces kovatchis), запазен на около 90 %, чиято възраст е около 10 милиона години и прочутия Езеровски златен пръстен – V век пр. н. е., с най-дългия известен засега надпис на тракийски език!
Най-древните останки в самото землище на града са от праисторическото селище в местността Старите лозя (на около 1 км южно от Първомай). Културният пласт е висок около 2 м с диаметър около 500 м. Селището е съществувало през каменномедната епоха.

Тук е намерен макетът на пещ, изложен в Археологическия музей в Пловдив. При всяко разораване на терена тук се появяват все нови и интересни находки по на около 8 – 9 хиляди години!Праисторически селища са отбелязани и на 3-4 км северозападно от града и в източната част на кв. Любеново.

От тракийския период са отбелязани находки на около 3-4 км западно от града, на около 1,5 км северозападно от кв. Любеново и южно от Първомай – по левия бряг на река Мечка.

География

Релефът е преобладаващо хълмисторавнинен.

Климатът е преходно-континентален с изявени температурни контрасти. Почвите са чернозем-смолници, канелено-горски, ливадно-алувиални. Общината е бедна на полезни изкопаеми.

Почвено-климатичните и хидроложки условия обуславят специализацията и развитието на производството на зеленчуци, технически култури, трайни насаждения и зърнени култури.

През територията на Община Първомай протичат реките Марица, Каялийка и Мечка и редица по малки рекички, които се вливат в тях. Има изградени два язовира от национално значение - “Брягово” и “Езерово”, и още тридесетина микроязовира, които гарантират необходимите количества вода за нуждите на селското стопанство и за развитието на воден и риболовен туризъм
Ценен воден ресурс са термалните минерални извори в селата Драгойново и Бяла река.

Около водните обекти са разположени разнообразни широколистни гори

През територията на града преминават международния път Е 80, жп линията от Европа през София, Пловдив и Истамбул за Мала и Южна Азия, шосето от Стара Загора и Чирпан за Асеновград и Смолян. По-голяма част от пътникопотока е от транзитен характер и това обуславя възникването на редица обслужващи обекти - ресторанти, мотели, бензиностанции и газстанции.
Автомагистрала „Марица“ е автомагистрала, която се намира в близост до Първомай и когато бъде завършена ще свързва Първомай с ГКПП Капитан Андреево.

Общинска администрация Първомай - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,