Общинска администрация Ловеч - Вижте още

Общинска администрация Ловеч

Община Ловеч заема 946 кв. км площ в североизточната част на Ловешка област. Тя обхваща 22.89% от територията на областта и е на първо място по големина в сравнение с другите седем общини. Има 35 населени места, от които 34 села и град Ловеч. В Ловешката община живеят 60 632 граждани с
Общинска администрация Ловеч

Община Ловеч заема 946 кв. км площ в североизточната част на Ловешка област. Тя обхваща 22.89% от територията на областта и е на първо място по големина в сравнение с другите седем общини. Има 35 населени места, от които 34 села и град Ловеч. В Ловешката община живеят 60 632 граждани с постоянен адрес и 56 973 с настоящ адрес. От тях в град Ловеч с постоянен адрес са 48 264 и с настоящ адрес 41840.

В административно отношение граничи на север с Плевенска и Пордимска община, на североизток - с Летнишка, на изток - със Севлиевска, на юг - с Троянска, и на запад - с Угърчинска община.

Град Ловеч е на границата между Дунавската равнина и северните предпланини на Стара планина и заема речните тераси на река Осъм. На изток е ограден от плато, високо 250 м, с почти отвесен склон към Източната производствена зона. Билото и склоновете на платото се заемат от лесопарк Стратеш, югозападната му част е известна под името “Вароша”, по чиито стръмни склонове е разположен едноименният архитектурно-исторически резерват, сгушен между хълмовете Хисаря и Баш бунар. Това е най-красивата и живописна част на града.

Ловеч се намира на:

 • 150 км от столицата на Република България – София
 • 100 км от аерогара Горна Оряховица
 • 100 км от речно пристанище Свищов
 • 300 км от морско пристанище Варна
 • 150 км от граничен пункт Русе
 • 40 км от железопътен център Левски
Ловеч

Релеф
Община Ловеч е разположена в Среднодунавската хълмиста равнина (долното разширение на р. Осъм), на юг обхваща най-северните разклонения на средните части на Предбалкана, на изток пресича Деветашкото плато и част от Ловчанските височини, на запад - източната част от Беглежко-Радювенския плоскохълмест район.

Релефът е предимно хълмист, в североизточната част – хълмисто-равнинен.
Град Ловеч се намира в Средния Предбалкан. Разположен е в котловина, оформена от Ловчанските височини и широко отворена на север. Ловчанските височини (665 м н.в.) представляват продълговати ридове и хълмове с предимно плоски била и стръмни в горната си част склонове по поречието на река Осъм.

Градът има компактна форма и заема речните тераси на р. Осъм. Средната надморска височина е 200 м. Разнообразие в ландшафта внася хълмът Акбаир (450 м н.в.), който огражда града от юг и чиито източни и южни склонове се спускат стръмно към поречието на р. Осъм с красиви скални образувания. Основната част от гр. Ловеч е разположена в най-ниската си част на 150-190 м н.в. с наклон на терена 3-8%.

Климат
Климатът в Ловешката община е умереноконтинентален, със студена зима и горещо лято.

Средната годишна температура на въздуха е 11.4°С. Годишният ход се характеризира с минимум през януари (-1.5°С) и максимум през юли (23°С).

Валежи
Средната годишна сума на валежите в региона е 636 мм с максимум през май, юни и юли (77-95 мм) и минимум през януари и февруари (28-32 мм). През зимните месеци валежите са предимно от сняг с дебелина на снежната покривка 10-12 см.

Ветрове
Средната месечна и годишна скорост на вятъра е сравнително ниска - от 1.3 м/сек през юли, септември и ноември до 1.8 м/сек през февруари, март и април. Преобладаващата посока на ветровете е североизток, запад и юг.

Забележителности

 • Фрагмент от квартал „Вароша“
 • Деветашка пещера
 • Покрит мост построен от Колю Фичето през 1874 г.
 • Паметник на Васил Левски (Ловеч)
 • Паметник на Тодор Кирков
 • Белия паметник
 • Черния паметник
 • Алея на българо-руската дружба
 • Парк „Стратеш“
 • Зоологическа градина в парк „Стратеш“
 • Алея Баш бунар
 • Сливешки ливади
 • Архитектурно-исторически резерват „Вароша“
 • Барокови къщи
 • Драматичен театър
 • Ловчанско читалище „Наука“
 • Регионална библиотека „Професор Беньо Цонев“
 • Художествена галерия
 • Галерия „Дарение Казаков“
 • Галерия „Дарение Мирчо Мирчев“
 • Галерия „Вароша“
 • Клуб на дейците на културата
 • Общински детски комплекс
 • Църква „Света Богородица“
 • Църква „Света Троица“
 • Църква „Света Неделя“
 • Градски стадион (Ловеч)

Общинска администрация Ловеч - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,