Общинска администрация Неделино - Вижте още

Общинска администрация Неделино

Община Неделино се намира в югоизточната част на област Смолян и обхваща терен със силно пресечен планинско - горски релеф. Град Неделино е разположен в долината на р. Узундере на около 18 км. от Златоград. Средната надморска височина е 400-500м. На юг общината граничи със Златоград,
Неделино, ул. "Александър Стамболийски" № 104

Общинска администрация Неделино

Община Неделино се намира в югоизточната част на област Смолян и обхваща терен със силно пресечен планинско - горски релеф. Град Неделино е разположен в долината на р. Узундере на около 18 км. от Златоград. Средната надморска височина е 400-500м.

На юг общината граничи със Златоград, на изток с Кирково, Джебел и Ардино от област Кърджали и на семер - с Мадан.

Единственият път 1V клас, минаващ през общината е с.Бял Извор - гр.Неделино - гр.Златоград, останалите пътища са местни.
Електроенергийната система е добре развита и оразмерена да поеме много по-голямо натоварване. Част от мрежата се нуждае от доизграждане и реконструкция.

В състава на общината са включени общинският център - град Неделино и 14 населени места. В община Неделино живеят 9 056 души. Гъстотата на населението е сравнително висока - 87,36 души.

Наблюдават се тенденции за сезонно обезлюдяване на общината.
Темповете на застаряване на населението са по-ниски в сравнение със средните за страната. Живеещите в общината се реализират в повече от една дейност. Търсят се възможности за по-пълноценно използване на наличните човешки ресурси.

Неделино

Територия - 102,3 кв. км.
Брой населени места - 16
Брой жители - 9 056
Административен център - гр. Неделино

В общината са регистририрани 370 стопански субекта, като 86% от капитала им е частна собственост. Приходи постъпват предимно от секторите на търговията и транспорта, а най-слаби са приходите от промишлеността.
Основните доходи на населението се формират от стопанска дейност в сферата на леката промишленост и селското стопанство.

Леката промишленост е представена предимно от шевното производство. На територията на общината има над 15 шивашки цеха, като в по-големите от тях работят по 120-150 работнички.

Селскостопанският фонд обхваща 28 880 дка. Обработваемите земи в общината са 10 000дка. Основните култури, които се отглеждат поради особено благоприятните климатични и географски особености са тютюнът и картофите. Неделино е една от водещите общини в региона по производство на ориенталски тютюн.

Относително високият процент обработваеми земи са предпоставка за добре развито селско стопанство. Тютюнът е основен поминък за населението. С незначителни изключения той осигурява най-сериозната част от приходите.
Търсят се възможности за производство на екологично чиста продукция и утвърждаването й като запазена марка на пазара в страната. В крайречните котловини има условия и за зеленчукопроизводство.

Горският фонд обхваща 72 795 дка., от тях 19 741 са заети от широколистни гори, а иглолистните са разположени на 46 642 дка. Горите са стратегически резерв на почти всички стопански дейности в общината - туризъм, дърводобив и дървопреработване, лов и риболов, култивирано отглеждане и преработка на билки, гъби и горски плодове. Търсят се възможности за реализиране на дейности, свързани с допълнително залесяване на горски терени.

Дърводобивът и дървопреработването, текстилната промишленост и туризмът са отраслите с най-голям потенциал за развитие в общината. В настоящия период реално функционираща е само преработвателната индустрия. На територията на общината частните фирми са единствените, които реализират приходи от продажби. Високата безработица е сред основните икономически проблеми в общината. В региона е много популярна т.нар. трудова миграция.

Съществуващи добри условия за развитие на селски туризъм;

Природни забележителности и паметници на културата

Районът на Неделино е уникален в своето традиционно фолклорно наследство. Характерен за този край е рядко срещаният в страна двуглас при изпълнението на автентични народни песни. Той носи белезите на древен тип музикално мислене по отношение на метроритъм, ладова организираност, стилистически изпълнителски похвати и очевидно принадлежи към най-старинните пластове на българския фолклор. Двугласното пеене се среща само в отделни области. Заобиколен от всякъде с едногласни родопски песни, неделинският двуглас се явява не само духовен мост на родопската покрайнина към вътрешността на страната, но и нишка, която отвежда към първични трако-славянски извори. Почитатели на този начин на пеене са не само българи, а и много чужденци. Традиционно е провеждането на Национален фолклорен фестивал, в който участват самодейци от всички фолклорни области в България и чуждестанни групи.

На 3-4 км. южно от града са запазени руини от старинна крепост и манастир "Света Неделя", от където идва и името на общинския център.

Екология и туризъм

В община Неделино се разчита на развитието на селски туризъм. Направени са първите стъпки в тази посока. Вече е налице прием на организирани туристи по маршрута Ардино-Неделино-Златоград. Специализирана туристическа база липсва, но във всяка къща има условия за настаняване и отдаване на стаи под наем.
За разрастването на туристическата дейност, както и за цялостното икономическо развитие на района, е от изключително важно значение откриването на двата нови пропусквателни пункта по границата с Гърция - при село Славеево - община Ивайловград и Маказа - община Кирково. По план пунктът при Маказа трябва да бъде открит през 2006 г. Реализацията на ГКПП - Славеево е в още по-начален етап.

Общинска администрация Неделино - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,