БалБок Инженеринг АД - Вижте още

БалБок Инженеринг АД

Целта на дружеството е да внедри на територията на България най-добрите практики на ЕС за управление на отпадъците чрез задълбочено познаване на европейското и национално законодателство и научните достижения в областта на управлението на отпадъците.
БалБок Инженеринг АД - третиране на отпадъци

За нас

БалБок® Инженеринг АД е акционерно дружество, създадено с цел внедряване на най-добрите световни практики по управление на отпадъците и разработване на нови методи и технологии за третиране на отпадъци.

На 4 май 2011 г. БалБок Инженеринг АД влезе в селекцията на Европейските Бизнес Награди, които откроиха най-ярките представители на европейския бизнес, на базата на способността да демонстрират трите основни принципа, заложени в същността на Програмата. Високоуважаваната група от съдии търсеше в организациите, които ще представляват България, иновативност, бизнес съвършенство и устойчиво развитие.

Мисията на БалБок е защита и предотвратяване замърсяването на околната среда по безопасен и икономически ефективен начин. Това, което отличава компанията е страстта за добре свършена работа, заедно със стриктното спазване на правилата и законодателството.

За над двадесетте години от учредяването си, дружеството е създало една успешна Интегрирана система за третиране на генерираните на територията на България отпадъци, която включва следните специализирани звена:

  • площадки за предварително третиране
  • площадки и съоръжения за депониране
  • съоръжения за изгаряне на твърди и течни опасни отпадъци
  • съоръжения за изгаряне на газове
  • съоръжения за обезвреждане на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили
  • съоръжения за рециклиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване
  • съоръжения за рециклиране на излезли от употреба живаксъдържащи лампи
  • съоръжения за рециклиране на живак и живаксъдържащи батерии, компоненти, термометри и др.
  • съоръжения за третиране на озоноразрушаващи и парникови газове

Така за всеки вид предадени отпадъци, генераторите получават не само документи, но и сигурност, че отпадъците им са третирани съгласно изискванията на европейското и национално законодателство и научните постижения в областта на управлението на отпадъците, опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Разработената от БалБок Инженеринг АД автоматизирана информационна система за отпадъците, позволява проследяване движението на всяка партида приети за третиране отпадъци и гарантира издаването на сертификати за оползотворяване/обезвреждане.

БалБок Инженеринг АД - третиране на отпадъци БалБок Инженеринг АД - третиране на отпадъци БалБок Инженеринг АД - третиране на отпадъци БалБок Инженеринг АД - третиране на отпадъци БалБок Инженеринг АД - третиране на отпадъци БалБок Инженеринг АД - третиране на отпадъци БалБок Инженеринг АД - третиране на отпадъци БалБок Инженеринг АД - третиране на отпадъци

БалБок Инженеринг АД - отрасли:


Околна Среда,
4.9 8