Общинска администрация Асеновград - Вижте още

Общинска администрация Асеновград

На територията на Общината развиват дейност предприятия от почти всички отрасли на икономиката. През 1999 година те са реализирали приходи в размер на 266 658 хил.лв. Реализираните приходи за 2003 година са нараснали на 351 969 хил.лв., т.е. увеличени са с 31.99 на сто или с около 8 на
Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9

Общинска администрация Асеновград

На територията на Общината развиват дейност предприятия от почти всички отрасли на икономиката. През 1999 година те са реализирали приходи в размер на 266 658 хил.лв. Реализираните приходи за 2003 година са нараснали на 351 969 хил.лв., т.е. увеличени са с 31.99 на сто или с около 8 на сто средногодишно, което е по-високо от средното за страната.

Най-висок ръст на реализираните приходи за наблюдавания период е отбелязан в отрасъл “Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили, лични вещи и стоки за бита”. Реализираните приходи от него са 102 087 хил.лв. през 1999 г. и са нараснали на 170 179 хил.лв. през 2003 година. Средногодишното им нарастване е 17023 хил.лв. Относителното тегло на реализираните приходи в общия обем приходи на Общината през 1999 г.е било 38,28 на сто, а през 2003 година те са вече 48,35 на сто, т.е. близо половината от всички реализирани приходи. Други бързо развиващи предприятия в икономиката на Общината са от отраслите на “Металургия и производство на метални изделия”, “Транспорт, складиране и съобщения, ”Хотели и ресторанти”, “Операции с недвижими имоти”.

Спад в реализираните приходи се отбелязват в предприятията от отраслите “Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия”, “Строителство” и др.

 АсеновградВажна характеристика за предприятията от общинската икономика е съотношението между реализираните от тях приходи от материалното производство и от услугите. През 1999 година това съотношение е било 58,54 на сто в полза на приходите реализирани от производствените предприятия. През 2003 година относителното им тегло намалява на 42,42 на сто. В резултат общинската икономика е загубила част от своя производствен характер и се е превърнала повече в икономика, доминирана от услугите.

Друга важна особеност е, че в общинската икономика е настъпила пълна трансформация на собствеността в полза на частния сектор. През 1999 година частният сектор е създавал 88, 97 на сто от всички приходи, а през 2002 година, той създава вече 95, 15 на сто т.е. само незначителна част от приходите се създава от обществения сектор и това са главно общински предприятия.

 АсеновградЗа характеризираме на общинската икономика са анализирани и показателите за вида на регистрираните предприятия в зависимост от броя на заетия персонал. В Общината са регистрирани общо 2408 броя предприятия в т.ч.:
микропредприятия с персонал до 10 заети - 2234 броя, или 92,77 на сто от всички предприятия;
малки предприятия с персонал от 11-50 заети са регистрирани 143 броя, или 5, 98 на сто от всички;
средни предприятия с персонал от 51-100 заети са 19 броя или о, 79 на сто от всички;
междинна група със заети от 101-250 са регистрирани девет броя предприятия т.е. 0,37 на сто;
големи предприятия с персонал над 254 заети са регистрирани три броя, или 0,13 на сто от всички.
Обликът на общинската икономика дават микропредприятията и малките предприятия, които заедно представляват 98,75 на сто от всички регистрирани предприятия.

Най-много предприятия са регистрирани в отрасъл “Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и стоки на бита” – 1267 броя или 56,77 на сто от всички регистрирани. Следват предприятията, регистрирани в отрасъл “Хотели и ресторанти” – 255 броя или 10,59 на сто и др.

Очерталото се състояние налага извода, че в общинската икономика преобладават дребни предприятия и то концентрирани в един отрасъл.

Качествената характеристика на предприятията в общинската икономика е оценена чрез показателите за рентабилност на приходите и ефективност на разходите.

Рентабилността на приходите на предприятията в Общината през 2003 година е била 100, 27 на сто или всеки 100 лв. приходи са създавали 0,27 лв. печалба, което е изключително ниско. За областта този показател е 103,00 или всеки 100 лв. приходи са създавали 3 лв. печалба, което е значително по-високо от постигнатото за Общината.

Най-ниска рентабилност на приходите е реализиран в отрасъл “Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” минус 18,07 на сто. С отрицателна рентабилност на приходите са още предприятията от отраслите “Строителство” минус 0,91 на сто, “Хотели и ресторанти” - минус 0,78 и “Производство на машини и обслужване без класифицираните” - минус 0.55 на сто.

Общата констатация е, че структуроопределящи предприятия в Общината имат ниска рентабилност на приходите и това е сериозен проблем за общинската икономика.

Другият оценяван показател “Ефективност на разходите” е тясно свързан с първия. Неговата интерпретация показва, че със 100 лв. разходи се създават 100,27 лв. приходи в предприятията от Общината, което показва много ниска степен на ефективност. Разбираемо е, че отрасли с най-ниска ефективност са предприятията постигнали ниска рентабилност на приходите.

Излизането от посоченото състояние налага ръководствата на предприятията да предприемат съответните мерки за обновяване на технологиите и производствата. Общината би могла да инициира мероприятия в това отношение.
Независимо от посоченото, Общината е с развиваща се икономика.

Общинска администрация Асеновград - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,