Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Вижте още

Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Басейновата дирекция е държавена администрация към Министерството на околната среда и водите, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и

Басейнова дирекция Източнобеломорски районБасейновата дирекция е държавена администрация към Министерството на околната среда и водите, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юредическите лица. 

Източнобеломорски район обхваща водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда. И трите реки са трансгранични, като Арда и Тунджа са част от международния речен басейн на р. Марица. Части от речения басейн на р. Марица са разположени на териториите на РГърция и РТурция. Р. Марица се влива в Егейско море. 
По-малки реки, самостоятелно пресичащи границата на РБългария са: 

  • o р.Атеринска от международния речен басейн на р. Арда 
  • o р.Фишера от международния речен басейн на р.Тунджа. 
  • o р. Бяла от международния речен басейн на р. Марица Река Арда, р. Бяла и р.Атеринска пресичат раницата  РГърция. 
  • Река Тунджа и р. Фишера пресичат границата с РТурция. 
  • Река Марица при границата на РБългария е гранична река и за РГърция и РТурция.  

Директорът на Басейновата дирекция: 
1. установява границите на водите и водните обекти - публична държавна собственост, съвместно с техническите служби и службите по геодезия, картография и кадастър на общините; 
2. разработва плана за управление на речния басейн; 
3. издава разрешителните по този закон; 
4. планира и участва в провеждането на мониторинга на водите, обобщава и анализира данните, включително: 
а) на валежите и на нивата на повърхностните и подземните води; 
б) за химичното и екологичното състояние на водите; 
в) на отпадъчните води; 
5. поддържа специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за водите и води регистрите по чл. 182, ал. 1, т. 1; 
6. събира таксите за разрешителните, които издава; 
7. разработва програми от мерки за подобряване, опазване и поддържане състоянието на водите; 
8. определя повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, съгласувано с директорите на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве; 
9. определя водите за обитаване от риби и черупкови организми; 
10. стопанисва водите - изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия; 
11. стопанисва пунктовете и станциите за мониторинг на водите, включително за наблюдение и прогнози на рисковите фактори, които могат да предизвикат вредно въздействие на водите; 
12. определя санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, без тези по чл. 151, ал. 2, т. 2, буква "у"; 
13. утвърждава експлоатационните ресурси на подземните водни тела, с изключение на находищата на минерални води; 
14. съставя водните баланси, с изключение на балансите на находищата на минерални води; 
15. провежда общественото обсъждане на плановете за управление на речните басейни; 
16. пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води; 
17. издава периодичен бюлетин за състоянието на водите; 
18. създава и поддържа база данни за извършения от басейновата дирекция контрол и контрола, извършен по този закон от други лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите; 
19. организира приемането на изградените водовземни съоръжения за подземни води; 
20.осъществява сътрудничество с компетентните органи за басейново управление на други държави по отношение на управлението на водите в международни райони за басейново управление. 

Басейнова дирекция Източнобеломорски район - отрасли:


Администрация, Общини, Административни Структури,