Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Вижте още

Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Басейновата дирекция е държавена администрация към Министерството на околната среда и водите, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и

Басейнова дирекция Източнобеломорски районБасейновата дирекция е държавена администрация към Министерството на околната среда и водите, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юредическите лица. 

Източнобеломорски район обхваща водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда. И трите реки са трансгранични, като Арда и Тунджа са част от международния речен басейн на р. Марица. Части от речения басейн на р. Марица са разположени на териториите на РГърция и РТурция. Р. Марица се влива в Егейско море. 
По-малки реки, самостоятелно пресичащи границата на РБългария са: 

  • o р.Атеринска от международния речен басейн на р. Арда 
  • o р.Фишера от международния речен басейн на р.Тунджа. 
  • o р. Бяла от международния речен басейн на р. Марица Река Арда, р. Бяла и р.Атеринска пресичат раницата  РГърция. 
  • Река Тунджа и р. Фишера пресичат границата с РТурция. 
  • Река Марица при границата на РБългария е гранична река и за РГърция и РТурция.  

Директорът на Басейновата дирекция: 
1. установява границите на водите и водните обекти - публична държавна собственост, съвместно с техническите служби и службите по геодезия, картография и кадастър на общините; 
2. разработва плана за управление на речния басейн; 
3. издава разрешителните по този закон; 
4. планира и участва в провеждането на мониторинга на водите, обобщава и анализира данните, включително: 
а) на валежите и на нивата на повърхностните и подземните води; 
б) за химичното и екологичното състояние на водите; 
в) на отпадъчните води; 
5. поддържа специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за водите и води регистрите по чл. 182, ал. 1, т. 1; 
6. събира таксите за разрешителните, които издава; 
7. разработва програми от мерки за подобряване, опазване и поддържане състоянието на водите; 
8. определя повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, съгласувано с директорите на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве; 
9. определя водите за обитаване от риби и черупкови организми; 
10. стопанисва водите - изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия; 
11. стопанисва пунктовете и станциите за мониторинг на водите, включително за наблюдение и прогнози на рисковите фактори, които могат да предизвикат вредно въздействие на водите; 
12. определя санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, без тези по чл. 151, ал. 2, т. 2, буква "у"; 
13. утвърждава експлоатационните ресурси на подземните водни тела, с изключение на находищата на минерални води; 
14. съставя водните баланси, с изключение на балансите на находищата на минерални води; 
15. провежда общественото обсъждане на плановете за управление на речните басейни; 
16. пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води; 
17. издава периодичен бюлетин за състоянието на водите; 
18. създава и поддържа база данни за извършения от басейновата дирекция контрол и контрола, извършен по този закон от други лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите; 
19. организира приемането на изградените водовземни съоръжения за подземни води; 
20.осъществява сътрудничество с компетентните органи за басейново управление на други държави по отношение на управлението на водите в международни райони за басейново управление. 

Басейнова дирекция Източнобеломорски район - отрасли:


Администрация, Общини, Административни Структури,

Мнения за Басейнова дирекция Източнобеломорски район


The company has no review.

Напиши мнение за Басейнова дирекция Източнобеломорски район


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.