Дипломатически институт към министъра на външните работи - Вижте още

Дипломатически институт към министъра на външните работи

Акт, с който е създадена административната структура Административната структура е създадена със Постановление № 209 от 23 септември 2003 г. за създаване и закриване на административни структури към министъра на външните работи

Дипломатически институт към министъра на външните работиАкт, с който е създадена административната структура Административната структура е създадена със Постановление № 209 от 23 септември 2003 г. за създаване и закриване на административни структури към министъра на външните работи

  1. организира и провежда стажа и обучението на стажант-аташетата; 
  2. организира и провежда обучение за повишаване на професионалната квалификация на служителите на Министерството на външните работи и на служителите в други бюджетни организации, включително курсове по чуждоезиково обучение, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на външните работи; 
  3. подготвя, осигурява и провежда курсове по дипломатическо обучение за служители на чуждестранни дипломатически служби и чуждестранни държавни администрации, при условия и по ред, определени с наредбата по т. 2; 
  4. организира и поддържа сътрудничество с български органи, организации и академични институции, както и с европейски и световни дипломатически школи и институти, международни организации, университети, изследователски и информационни центрове и сдружения с нестопанска цел в сферата на международните отношения; 
  5. организира и осъществява самостоятелно или съвместно с български и чуждестранни партньори изследователски програми и проекти, като предоставя резултатите от изследователската дейност на Народното събрание, президента на Република България и Министерския съвет. 
  6. осъществява публична дейност за популяризиране на дипломатическата професия чрез организиране на медийни прояви, конференции, лекции и издателска дейност.

Дипломатически институт към министъра на външните работи - отрасли:


Администрация, Общини, Администрация с Постановление на МС, Институти,