Институт по отбрана - Вижте още

Институт по отбрана

Институтът по отбрана е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за

 Институт по отбранаИнститутът по отбрана е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО, а с ПМС № 54 от 01.04.2010 г. - и на отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология” на Дирекция „Политика по въоръженията”.

Основни задачи

1.Научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;

2.Анализ на състоянието на въоръжението и бойната техника и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

3.Участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

4.Осъществяване на дейностите по проектиране и изграждане на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение и положение на война;

5.Осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война, на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;

6.Изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7.Извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания, утвърждаване на техните резултати и изготвяне на експертни оценки, анализи и предложения за придобиване на отбранителни продукти;

8.Контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;

9.Разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на технически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;

10.Метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;

11.Сътрудничество в областта на научно-приложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО, Европейския съюз и на двустранна основа;

12.Изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства;

13.Изпълнение на дейности по взаимно осигуряване на държавна гаранция по качеството за страни членки на НАТО, по смисъла на стандартизационно споразумение STANAG 4107 или подписано двустранно споразумение;

14.Изпълнение на дейности по осигуряване на качеството при изпълнение на договори за придобиване на отбранителни продукти за нуждите на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и за търговски дружества, с които Министерството на отбраната има подписани договори за извършване на тези услуги;

15.Сертифициране на системи за управление на качеството на търговски дружества разработващи, произвеждащи, ремонтиращи и модернизиращи отбранителни продукти, в съответствие с изискванията на съюзните публикации на НАТО;

16.Изготвяне на анализи и предложения за сътрудничество на Министерство на отбраната в областта на изследванията, технологиите, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества;

17.Анализиране на оперативно-тактическите изисквания към отбранителните продукти с цел дефиниране на тактико-техническите им характеристики;

18.Осигуряване на научно обосновани анализи, експертни оценки и прогнози, свързани с планирането и управлението на програми и проекти в интерес на отбраната, както и участие в тяхното изпълнение;

19.Организира и провежда дейности по регистрация и сертификация на летателната годност на военните въздухоплавателни средства. Вписване и отписване от регистрите за регистрация и сертификация и изготвя становища, анализи и предложения, свързани с тази дейност;

20.Организиране, провеждане и участие в научни и приложни конференции, семинари, симпозиуми и курсове, разработване и публикуване на монографии, студии, статии, сборници и други материали;

21.Изготвяне на програми и методики за организиране и провеждане на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания и анализ на техните резултати;

22.Изготвяне на анализи, експертизи, предложения и други документи, свързани с метрологичния контрол за нуждите на Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

23.Поддържане на ведомствените еталони, калибриране и проверка на работни еталони за нуждите на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

24.Извършване на военноикономически анализи за нуждите на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

25.Организиране и провеждане на презентации и демонстрации от фирми и организации, предлагащи отбранителни продукти и системи за нуждите на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

26.Други дейности в съответствие с действащата нормативна уредба.

Научноизследователската дейност на Института по отбрана се изразява в извършването на:

  • военни научно-приложни и приложни изследвания;
  • военно-техническа експертиза;
  • научна експертиза;
  • научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА;
  • проучвания и инженерни решения.

Международно сътрудничество на Института по отбрана:

  • участие на специалисти от Института по отбрана в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Research Technology Agency (RTA);
  • участие на специалисти от Института по отбрана в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания;
  • организиране и участие в международни срещи и конференции;
  • публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.