Геодезия в населено място Асеновград

Областни градове ×

Асеновград
Дейноста на фирмата е в две направления: строителство и всички дейности в областа на геодезията и кадастъ

Асеновград
Трасиране на граници на поземлени имоти и съоръжения. Геодезически заснемания на сгради, имоти и др. Делби на имоти. Вертикална планировка