Независима лаборатория за анализи - 2000 ЕООД  itemprop=

Независима лаборатория за анализи - 2000 ЕООД

Независима лаборатория за анализи – 2000 ЕООД е приемник на "Централна комбинатска лаборатория“, основана през 1962 г. заедно с металургичния комбинат „Кремиковци“.
София, кв. Ботунец, п.к. 33

Независима лаборатория за анализи – 2000 ЕООД е приемник на "Централна комбинатска лаборатория“, основана през 1962 г. заедно с металургичния комбинат „Кремиковци“. През 2000 г. лабораторията става независима и самостоятелна. Регистрирана е като ЕООД с управител инж. Смилен Мерджанов. През тези повече от 45 години, в процеса на динамична работа, чрез високите изисквания към себе си и непрестанно търсене на високo кaчество, екипът на лабораторията е натрупал практически и изследователски опит, което позволява на НЛА-2000 да бъде мощен индустриален партньор. В практиката й са включени извършване на всички изпитвания, необходими за окачествяване на входящите суровини и готовата продукция за черната и цветната металургия. Изпитванията се реализират съгласно изискванията на БДС, ISO, EN, ASTM или по фирмени методики. За тяхната реализация лабораторията разполага с подходяща измервателна апаратура, спомагателно оборудване и квалифицирани специалисти. В момента Независима лаборатория за анализи е в състояние да извършва над 550 вида определения на 60 различни продукта. Независима лаборатория за анализи“ извършва пълен анализ на течни горива съгласно „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол“. НЛА-2000 ЕООД със своите две Европейски акредитации за Стоков контрол и Изпитване е в състояние да затвори кръга от момента на доставката на стоката през извършване на стоков контрол, през анализирането до окончателното издаване на Сертификат. НЛА-2000 ЕООД има създадена организация за доставяне на проби от всяка точка на София за максимално съкращаване срока на услугата. Услуги Предимства на предлаганите от НЛА-2000 ЕООД услуги: - Създадената и поддържана система по качеството осигурява съответствие на качеството на извършваните изпитвания с изискванията на клиентите - политиката по качеството на НЛА-2000 ЕООД е прилагането на Европейските стандарти БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025 за постигане на доверие и признаване на резултатите на лабораторията - прецизност и коректност при извършване на изпитванията - работа при контролирани условия – създадена комплексна система за управление на качеството - Метрологично осигуряване единствено на измерванията на базата на използването на стандартни методи за анализ; БДС, ISO, ASTM и EN, проверени и калибрирани средства за измерване на държавно и фирмено ниво, сертифицирани стандартни образци за състав, съвременни стандартизирани методи (БДС, ISO и EN) за оценка качеството на измерванията; - кратки срокове за изпълнение на услугите – по споразумение с клиента - оптимално отношение цена/качество - комплексност при изпитванията – пълно охарактеризиране на материала - висококвалифицирана помощ, консултации и обучение - използване на дългогодишния опит при решаване на проблеми от инженеринговата и технологичната практика - възможност за съвместно участие в международни програми свързани с изпитвания, управление на отпадъците и опазване на околната среда - Високо квалифициран екип от специалисти (инженери, металурзи, химици, химици-аналитици и експерти) осигурява качественото изпълнение на посочените дейности и анализи Продукти и анализи - Чугун и стомани: спектрален анализ, химичен анализ, физико-химичен анализ, металографски анализ, механични изпитания - Феросплави: спектрален анализ, химичен анализ, металографски анализ - Цветни метали: спектрален анализ, химичен анализ, физико-химичен анализ, металографски анализ, механични изпитания - Огнеупорни и строителни материали и изделия: химичен анализ, механични показатели - Твърди горива (коксуващи въглища, енергийни въглища, дървени въглища, брикети): технически анализ, химичен анализ, гранулометрия, механични показатели, пластометрични показатели, дилатометрични показатели; летливи вещества, хим. състав на пепелта, калоричност, петрографски анализ и др. - Течни горива (бензин, дизелово гориво, газьол, тежки горива, мазут) съгласно „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол“ - ДВ бр.76 / 2007 г.: дестилационни характеристики, октаново число, съдържание на олово, съдържание на ароматни въглеводороди, вода и механични примеси, плътност, киселинност, цетанов индекс, фракционен състав и др. - Кокс, косови отсевки: технически анализ, химичен анализ, гранулометрия, механични показатели, летливи вещества, хим. състав на пепелта, калоричност, петрографски анализ - Каменовъглен катран: определяне съдържанието на вода, пепел, каменовъглена смола, сяра, неразтворими в толуен, коксово число, горящи смеси, вискозитет, относителна плътност - Бензол, толуол (ароматни въглеводороди): хроматографски анализ, плътност при 20°C температура на кристализация, температурни граници на дестилация, киселинност или алкалност и др. - Руди, концентрати и пелети: химичен анализ, гранулометрия - Флюси и шлаки: химичен анализ, гранулометрия - Продукти от разделянето на въздуха (кислород, водород, азот, аргон и др.): хроматографски анализ - Нефтопродукти и смазочни материали (трансформаторни, моторни, трансмисионни, редукторни, хидравлични и др. масла, смазочно-охлаждащи течности, валцол): температура на замръзване, съдържание на смоли, парафин, фенол, крезол, вода, кинематичен вискозитет, вискозен индекс, пламна температура и др. Стоков контрол - отбиране на представителни проби и подготовката им за изпитване - аварийни констатации - измерване на тегло на плавателен съд по неговото газене (DRAFT SYRVEY) - морски експертизи - уреждане на рекламационни и регресни искове Калибриране - автоматични анализатори за определяне съдържанието на въглерод, сяра и азот - атомно-емисионни спектрометри - атомно-абсорбционни спектрометри - оптико-емисионни спектрометри - рентгено-флуорисцентни спектрометри

Независима лаборатория за анализи - 2000 ЕООД - Отрасли:

Услуги, Лабораторни Анализи,

Населено място:

София

Отрасли в град София:

Услуги в град София, Лабораторни Анализи в град София,

Актуално в каталога


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?