Рийч еко консулт ООД  itemprop=

Рийч еко консулт ООД

Консултации по фактори и компоненти на екологичното законодателство (въздух, води, отпадъци, Опасни химични вещества и смеси (ОХВ), Екологична отговорност и доброволни ангажименти). Оказване на съдействие и/или изготвяне на справки, планове, доклади по ОС
КОМПЛЕКСНО (ПЪЛНО)ОБСЛУЖВАНЕ ПО КОМПОНЕНТИ И ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЕЖЕМЕСЕЧНО Извършваме КОНСУЛТАЦИИ И СЪДЕЙСТВИЕ за: -ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ 842/2006/ЕС, 1005/2009/ЕС -ИЗГОТВЯНЕ на ДОСИЕТА ЗА ТЕХН. СЪСТОЯНИЕ НА СТАЦИОНАРНИ ХЛАДИЛНИ И/ИЛИ КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ, ТОПЛИННИ ПОМПИ -ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПРОВЕРКИ НА ХЛАДИЛНИ И/ИЛИ КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ, ТОПЛИННИ ПОМПИ ЗА ХЕРМЕТИЧНОСТ ОТ СЕРТИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ -ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ФИРМИ - ИЗГОТВЯНЕ НА СОБСТВЕНА ОЦЕНКА ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНА ЗАПЛАХА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ И ПРИЧИНЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ (ЗОПОЕЩ) - ВПИСВАНИЯ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ - ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНИ СРОКОВЕ ПРИ ДЕЙНОСТИ КАСАЕЩИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ЛОС), ОЗОНОРАЗРУШАВАЩИ ВЕЩЕСТВА (ОРВ), ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ (ФПГ) - ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗТВОРИТЕЛИТЕ - ИЗГОТВЯНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - АВАРИЕН ПЛАН НА ПРЕДПРИЯТИЕТО(СЪОРЪЖЕНИЕТО) - ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ (ДППГА) - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ПО ЧЛ. 104 АЛ. 1 ОТ ЗООС ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ(СЪОРЪЖЕНИЯ) С ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ - ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ ПО ЗУО - ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ВКЛ. НЕОБХОДИМИТЕ ОТЧЕТНИ КНИГИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ФОРМИРАНИ ОТ ДЕЙНОСТТА.

Рийч еко консулт ООД - отрасли:


Консултантски Услуги,
5 4