Счетоводна Къща SLZ Варна  itemprop=

Счетоводна Къща SLZ Варна

Счетоводна и консултантска къща SLZ е създадена да отговори на нуждата от специализирани и прецизни финансови и счетоводни услуги за бизнеса като неизбежна част от него. Ако търсите надеждни счетоводители с години опит ще ги намерите в SLZ. Ние ще Ви предложим бърза и точна информация.
Счетоводна и консултантска къща SLZ Счетоводна и консултантска къща SLZ е създадена да отговори на нуждата от специализирани и прецизни финансови и счетоводни услуги за бизнеса като неизбежна част от него. Убежденията на добрия счетоводител, данъчен консултант и ръководството е да се грижат за планиране на приходите и разходите и за увеличение на печалбите, за намаляване на данъчната тежест, влагайки целия си придобит опит и способности. Счетоводна къща SLZ обслужва български и чуждестранни фирми с разнообразна икономическа дейност Икономически дейности, в които работим: Производство на промишлени изделия, резервни части; Производство на енергийни и био продукти; Внос и износ с трети страни; Сделки в Европейския съюз; Дърводобив и свързани дейности; Земеделие; Търговия със зърно, комисионни услуги; Строителство на жилищни и нежилищни сгради; Сделки с недвижими имоти; Транспортни и спедиторски услуги; Заведения за хранене; Медицинска практика; Търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки; Услуги с разнообразен характер Производство на промишлени изделия, резервни части; Производство на енергийни и био продукти; Внос и износ с трети страни; Сделки в Европейския съюз; Дърводобив и свързани дейности; Земеделие; Търговия със зърно, комисионни услуги; Строителство на жилищни и нежилищни сгради; Сделки с недвижими имоти; Транспортни и спедиторски услуги; Заведения за хранене; Медицинска практика; Търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки; Услуги с разнообразен характер Сертификати Счетоводна къща SLZ притежава сертификат по Международни счетоводни стандарти № 50/06.12.2002 г.SLZ е модерна и динамична счетоводно-консултантска компания, в която ценим и реализираме новите идеи. Нашата цел е винаги насочена към постигане на дългосрочни, лоялни бизнес взаимоотношения, които допринасят за успеха на бизнеса на нашите клиенти, при взаимно уважение и конфиденциалност. Счетоводна къща SLZ притежава сертификат по Международни счетоводни стандарти № 50/06.12.2002 г Счетоводна къща SLZ успешно реализира европейски проекти, свързани с ЕСФ. Направления на дейността Счетоводно обслужване Комплексната услуга е в помощ и носи най-голяма полза като възвръщаемост на Вашата инвестиция. Чрез договорни отношения определяме обхвата на работа. Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика, съответстваща на вида на извършваната дейност на фирмата; Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност; Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи; Изготвяне и подаване по електронен път на декларации по Закона за Данък добавена стойност и VIES декларации, Интрастат декларации; Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета; Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи; Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път; Регулярно предоставяне на отчети, полезни справки, данни за ръководството; Изготвяне на междинни финансови отчети; Счетоводно консултиране; Инвентаризиране на активи и пасиви. ТРЗ и личен състав Чрез тази услуга осъществяваме всичко, което е нужно за хората, които с труда си участват в дейността на фирмата. Изнесената „пейрол“ услуга спестява повече от половината от реалните разходи за поддържане на вътрешен специалист. Консултации по тудовото и осигурителното законодателство; Създаване на трудово досие на всеки работник; Изготвяне на договори, споразумения, сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации, длъжностни характеристики и др.; Изготвяне на ведомости за заплати и фишове за заплати; Изчисляване на възнаграждения, данъци, осигуровки и обезщетения; Изплащане на възнаграждения, данъци и осигуровки; Изготвяне и предаване на декларации и справки за НОИ, НСИ и НАП; Изготвяне на потребителски справки за ръководството и счетоводството на клиента; Представителство по време на ревизии и одиторски проверки; Изготвяне на нужните справки за служителите при напускане и пенсиониране. За улеснение е възможно приемането на документите за личния състав от офиса на клиента. Годишно счетоводно приключване За да сте изрядни по отношение на Вашите задължения за финансовата година, трябва да притежавате точен и верен годишен отчет за дейността. Класифициране и осчетоводяване на счетоводните документи; Съставяне на оборотна ведомост; Съставяне на годишен финансов отчет от правоспособно лице по Закона за счетоводството; Изготвяне на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ и ЗКПО; Изготвяне на годишен статистически отчет за Националния статистически институт; Данъчни консултации, оптимизиране, планиране Несигурността относно дали и кога ще има промени в данъчните закони поражда повишено внимание в предприятията и техните лидери. Консултиране и съдействие при регистриране на фирма Консултация за данъчно планиране и оптимизиране на дейността Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси Консултации във връзка с формата на наемане на персонала Данъчна защита Нашата работа с клиентите в това направление е да се постигне максимална икономия на време и ресурси без да се отрази на темповете на бизнеса – клиентът знае, че това е наша грижа. Следене на нормативни срокове за данъци и декларации Подготовка на данъчни справки и уведомления Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, АДВ и НЗОК Управление на европейски проекти Как да използваме успешно и ефективно безвъзмездната финансова помощ от европейски средства и други програми за подкрепа и помощ за развитие на идеи за настоящ и стартиращ бизнес. Организация и управление на европейски проекти Консултации по европейски програми Организиране на финансов одит Бизнес стратегии, икономически анализи Разработване на идеята, подготовка на документацията за кандидатстване Цялостно управление и изготвяне на всички междинни и финансови отчети, за да получите навреме пълния размер на финансирането. Финансово управление-водене на счетоводство в съответствие със Закона за счетоводството, Националните или Международните счетоводни стандарти. Административни услуги: Събиране на документи от офиса на клиента Подаване на документи към различни институции Издаване на актуални състояния, други потребителски удостоверения от различни институции. Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента. Изготвяне на договори и други документи. Публикуване на ГФО Изготвяне на ГФО за неработещо дружество и подписване с електронен подпис. Регистрация на фирми, регистрации по ЗДДС, Инспекция по труда, Комисия за защита на лични данни. Предоствяне на данъчен адрес. Правни услуги: Правните услуги се извършват от юристи, с които счетоводната къща работи и има дългосрочни отношения в областта на експертното данъчно консултиране. Устни правни съвети, консултации и становища; Писмени правни консултации и становища по зададена тема. Абонаментна правна помощ по договор – включва устни и писмени консултации, изготвяне и подаване на книжа в ТР и други институции, изготвяне на договори, анекси, споразумения и т.н. Водене на съдебни дела.

Счетоводна Къща SLZ Варна - отрасли:


Счетоводни Услуги,
2.7 33