Китик и Гогушев Бизнесконсултинг   itemprop=

Китик и Гогушев Бизнесконсултинг

Фирма, специализирана в изготвяне и управление на проекти, бизнеспланиране, комасация и управление на земеделски земи, юридическо и административно обслужване на фирми, юридически лица, включително и юридически лица с нестопанска цел.
Посредством изготвяне и управление на проекти по европейските фондове и програми подпомагаме юридически и физически лица, земеделски производители, общини и неправителствени организации, желаещи да се възползват от възможностите за финансиране с европейски средства. Услугите, които предлагаме са: 1. Предпроектно консултиране - отговаряте ли на изискванията за участие по конкретната програма/мярка, отговаряте ли критериите за допустимост, какъв е размера на финансиране, информация относно авансови и междинни плащания, допустими разходи, необходим финансов ресурс, срокове за реализация; 2. Разработваме цялостната проектна документация; 3. Управляваме съвместно с Вас проекта до неговата реализация

Китик и Гогушев Бизнесконсултинг - отрасли:


Консултантски Услуги,
5 1