Електро Инженеринг ЕООД  itemprop=

Електро Инженеринг ЕООД

Дейността на ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е Контролна дейност. ТЕТ контрол, измервания по охрана на труда, електро измервания, безопасност на труда. Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота
Димитровград, бул. Цар Борис І №5, ет. 3, стая № 10

Предмет на дейност: I. Акредитирани дейности I.1 Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V: Съпротивление на изолацията. Преходно съпротивление на защитни заземителни уредби. Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби. Импеданс Zs на контура „фаза- защитен проводник". Прекъсвачи за защитно изключване (Fi- прекъсвачи). Ток на задействие Време за изключване Допирно напрежение I.2 Трансформаторно масло от нови и в експроатация ел. съоръжения до и над 1000 V Пробивно напрежение I.3 Електрозащитни средства - нови и в експлоатация обекти и съоръжения. Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота: Изолиращи и измервателни щанги Изолиращи щанги за преносими заземители Диелектрични ръкавици и боти / ток на утечка / Гумени диелектрични галоши и ботуши / ток на утечка / Гумени диелектрични килимчета и пътеки Указатели за напрежение / праг на напрежението / I.4 Физични фактори на нови и в експлоатация обекти: Микроклимат на работна и битова среда. Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха Изкуствено осветление на работна и битова среда. Осветеност II. Дейности извън обхвата на акредитацията Пусконаладъчни дейности. Монтажни, ремонтни и възстановителни дейности по ел.уледби до и над 1000 V. Проверка и настройката на релейни защити. Проучвателни, проектански и консултански работи. Обучение и издаване на квалификационни групи по електробезопасност. Проектиране, изработка и монтаж на нови ККУ. Ремонт на съществуващи ККУ. Ремонт на ел. двигатели. Изпитване с повишено напрежение. Изработка на кабелни трасета и полагане на силови кабели за СрН и НН. Монтаж на нови и ремонт на съществуващи силови и осветителни инсталации. Изработка и монтаж на нови ел. табла. Изпитване с повишено напрежение на твърди и течни диелектрици. Ремонт на кабелни глави и муфи на кабели за СрН и НН Монтаж и ремонт на трансформаторни постове СрН/ НН.

Електро Инженеринг ЕООД - отрасли:


Услуги, Други, Контрол на Качеството,
5 1