Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ЕВДИТО ЕООД - Вижте още

ЕВДИТО ЕООД

ЕВДИТО ЕООД е основана през 1997 г.Специализира дейността си в счетоводните услуги и данъчни консултации. Извършва счетоводно обслужване на фирми от частния сектор на икономиката, специализирани в различни браншове – строителство, търговия, производство
Счетоводство ЕВДИТО ЕООД

За нас

Евдито ЕООД е специализирано счетоводно предприятие, регистрирано още през далечната вече 1997 година. От тогава до сега дружеството се стреми да бъде винаги от полза за своите бизнес пратньори. Всъщност задавали ли сте си някога въпроса:

„Защо счетоводна кантора, а не счетоводител на място?“

Отговорът на този въпрос е чисто икономически – намаляват разходите за счетоводство и отношенията с държавната администрация. Това се отнася най-много за фирмите от малкия и среден бизнас, които не могат да уплътнят работното време на един счетоводител работещ на място, особено сега във времената на всеобща икономическа криза! Ето защо сме ценени от нашите клиенти: с ентусиазъм, желание, знания и опит ние вършим тази работа вместо тях. Ако искате да не Ви се налага да посещавате офисите на държавната администрация и да съсредоточите времето и енергията си във Вашия бизнес може да разгледате този сайт за подробности или просто да ни се обадите за среща и повече информация. Ние с радост ще отделим от нашето време за Вас!

Акценти от нашата работа

Счетоводни услуги, счетоводни консултации, текущо счетоводно отчитане, счетоводител ДДС, счетоводно приключване, данъчни декларации, счетоводно обслужване, данъчни консултации, финансови консултации, фирмено счетоводство, трудово правни консултации...

Услуги

Фирмено счетоводство

Счетоводство ЕВДИТО ЕООДСчетоводство ЕВДИТО ЕООД
 • Организация на счетоводната отчетност съобразно приложимите станадарти
 • Обработка на счетоводните документи
 • Изгтвяна на амортизационни планове и отчитане на дълготрайните материални активи
 • Отчитане на стоково – материални запаси
 • Регистрация по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на дневници и СД по ДДС на електронен носител
 • Изгтвяне и подаване на VIES декларации
 • Изготвяне и подаване на декларации по системата ИНТРАСТАТ
 • Изготвяне и подаване на отети пред БНБ във връзка със статистиката и платежния баланс
 • Изготвяна на периодични и годишни справки според нуждите на фирмата
 • Справки за плащания и салда
 • Изотвяне на документи и съдействие за получаване на кредити – овърдрафт, кредитни линии или с цел инвестициии
 • Изготвяне на годишните финансови отчети и подаване в НСИ
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации и тяхното подаване
 • Подаване на ГФО в търговския регистър
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ
 • Годишно приключване на счетоводната дейност на предприятието
 • изготвяне на данъчни декларации свързани със:
  • Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ)
  • Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)
  • Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
  • подаване на справки в националния статистически институт (НСИ)

Финансови и данъчни консултации

 • Финансови и икономически анализи и прогнози
 • икономическа обосновка на бизнес планове
 • представителство пред кредитни институции
 • данъчна защита
 • обжалване на данъчни и ревизионни актове

Трудово-правни консултации

 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Подаване на уведомления в НАП за сключените трудови договори или за прекратяване на трудови договори /уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда/
 • Изготвяне на ведомости за заплати
 • Изготвяне на всички необходими документи при прекратяване на трудовите договори – заповеди и други
 • Издаване и попълване на трудови кнжки
 • Издаване на служебни бележки за НАП, за детски и други необходими справки
 • Издаване на удостоверения образец УП 2 и УП 3
 • Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и образец 6 в НАП
 • Изготвяне на необходимите документи и подаване на болнични листове в НОИ за получаване на обезщетения по Кодекса на труда – за временна неработоспособност, бременнност и ражадане, трудова злополука и др.
 • Попълване на платежните нареждания за задълженията към бюджета

Допълнителни услуги

 • Застрахователно посредничество – за удобство на нашите клиенти извършваме услуги по застраховане на имущество
 • Съдействие за получаване на банкови кредити – на физически и юридически лица
 • Съдействие за обслужване от служба по трудова медицина съгласно изискванията на закона за безопасни условия на труд /ЗБУТ/
 • Съдействие при регистрация на нова фирма в Търговския регистър
 • Обжалване на ревизионни актове и данъчна защита пред органите на НАП
 • Предоставяне на адрес за кореспонденция /офис адрес под наем/ - предоставяме адрес за кореспонденция с НАП, съгласно ДОПК. На този адрес Вашата фирма ще бъде откриваема в работно време, като рпи склюване на договор Ви предоставяме освен адрес, също така факс номер, пощенски адрес и цялата кореспонденция, която пристига за Вас Ви я препращаме според предварителната уговорка – веднага, веднъж седмично или на друг период от време. Тази услуга е много удобна за стартиращ бизнес, защото пести изключително много средства
Счетоводство ЕВДИТО ЕООД

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..