Реал Консулт  itemprop=

Реал Консулт

Фирма "Реал Консулт БГ" ЕООД е многопрофилна консултанска фирма, разполагаща с екип от водещи експерти в областта на съгласуването и узаконяването на проекти, стопански обекти, производствени и обслужващи дейности.
София, ул.Княз Борис І 6, ет. 2.

Реал Консулт   Дейности Експертна Консултантска Научно-практическа и изследователска Преподавателска Законотворческа Международни проекти Строителен надзор Услуги :       Изготвяне на комплексни екологични експертизи със здравни оценки на проектиращи се и изградени стопански обекти. Целта на тези експертизи е намаляване хигиенно-защитните зони на обектите, съгласно Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Притежавам удостоверение за компетентност и лицензи от МОСВ и МРРБ. Изготвяне на здравни оценки за строителни материали с оглед тяхната приложимост и оценка на съответствието им за здравна безопасност - удостоверение и лиценз от МОСВ и МРРБ. Оценка на съответствието на стротелни материали. Проучване на замърсяването на околната среда и оценка на здравния и екологичен риск. Хигиенни проучвания на околната среда. Притежавам образователна и научна степен "Доктор" в тази област. Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти. Строителен надзор на обекти - лицензи. Издаване на разрешение на строеж и разрешение за ползване за обекти. Изготвяне на информация (искане) за преценяване на необходимостта от ОВОС. Съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии. Изготвяне на доклади за ОВОС и екологични оценки за РИОЦВ о МОСВ. Съгласуване с инстанциите. Притежаваме необходимите Удостоверения, Лицензи и многогодишен опит. Изготвяне на здравни оценки към доклади за ОВОС на обекти. Притежавам удостоверение за компетентност, издадено от МОСВ. Участие във водене на дела в съда, като независим експерт, подпомагащ адвокатската дейност и клиентите или като вещо лице. Определяне на качествен и количествен състав на твърди битови отпадъци, с цел изготвяне на стратегии, програми и методи за тяхното рециклиране. Изготвяне на експертизи за определяне степен на опасност (безопасност) на различни по вид отпадъци от стопански обекти и дейности. Намаляването на хигиенно-защитната зона на обектите Здравната оценка на строителните материали Проучвания и оценка на замърсяването на околната среда Реал Консулт БГ има традиционен опит (над 20 години) при проучване и оценка състоянието на околната среда и влиянието и върху здравето на хората. Проучванията, които фирмата извършва обхващат всички основни видове замърсявания: химични физични механични биологични, микробиологични и други Проучванията могат да се провеждат, както за цели региони около определени видове източници на замърсяване, така и за по-малки територии, като отделни имоти и обекти където (временно или постоянно) пребивават хора, където те живеят или работят. Извършвали сме например проучване на замърсяването на околната среда за региона около металургичния комбинат "Кремиковци", но също така сме извършвали и оценка на замърсяването на въздух, вода, почви, шум и др. за отелен имот на наш клиент с цел спечелване на съдебни дела, съвместно с адвокати и т.н. Делата бяха тежки и сложни, с много аргументи и доказателства от наша страна. За наша гордост те бяха спечелени. Според целите на проучването се оценява състоянието на замърсяване на околната среда - атмосферен въздух, почви, води, битови отпадъци, опасни отпадъци, проблемите на населените места - като шум от локални източници, уличен шум, авиационен шум и т.н. Оценката обхваща голяма гама от замърсители, като тежки метали, нефтопродукти, различни токсични газове, прах и т.н. Оценката се извършва на базата на българските и европейските Закони, Наредби, изисквания и стандарти. Още за:         Контакти Address: София-1000, ул. "Княз Борис І" № 6, ет. 2. Phone: 0889-752-600 ; Office: (02) 953-21-07 ; Home: (02) 840-21-32 ; FAX:(359 2) 954-66-16; E-Mail: Sofia_net@abv.bg Моля Натиснете на категорията, която Ви интересува. ФИРМАТА ДЕЙНОСТИ ПРОЕКТИ КЛИЕНТИ
3 2