Адвокат Костадин Николов Капашиков - Вижте още

Адвокат Костадин Николов Капашиков

Костадин Николов Капашиков е адвокат от град Пазарджик. Работи в целия спектър на правото - от представителство пред съда и консултации до правно обслужване на юридически лица. Основен принцип на кантората ни е да предлагаме адвокатски услуги на най-високо ниво и да помогнем на клиентите
Костадин Николов Капашиков
Адвокат Костадин Капашиков
Адвокат
Костадин Николов КапашиковКантората на Адвокат Костадин Капашиков работи в целия спектър на правото - от представителство пред съда и консултации до правно обслужване на юридически лица.

Основен принцип на кантората ни е да прелагаме услуги на най-високо ниво и да помогнем на клиентите си да постигнат техните цели или да разрешат проблемите си.Услуги:
Костадин Николов Капашиков
ГРАЖДАНСКО ПРАВО

- Правни консултации по гражданскоправни въпроси.
- Изготвяне на книжа, договори, пълномощни, нотариални покани, молби, заявления, жалби.
- Процесуално представителство при воденето на гражданскоправни дела.
- Процесуално представителство по изпълнителни производства- образуване и водене на изпълнителни дела, защита на длъжници.

ТЪРГОВСКО ПРАВО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

- Абонаментно правно обслужване на търговски дружества.
- Представителство пред Агенция по вписванията- Търговски регистър по повод учредяване и регистриране на търговци и търговски дружества, вписване на промени, продажба на търговско предприятие, прекратяване и ликвидация търговци и търговски дружества.
-Вписване и поддържане на регистрация на строителни фирми в Камара на строителите в България и др.

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО


- Консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси.
- Процесуално представителство по дела за развод, родителски права и издръжка.
- Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна.
- Правни консултации и съдействие при осиновяване.
- Консултации и представителство по дела за защита от домашно насилие.

Костадин Николов Капашиков
ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО


- Правни консултации и процесуално представителство по вещноправни и облигационни казуси.
- Изготвяне на договори за продажба, замяна, дарение, ипотека, спогодба, нотариални актове, молби за приемане или отказ от наследство.
- Оказване на съдействие пред нотариус.
- Защита по дела срещу ЧЕЗ, Софийска вода и др.

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО


- Правни консултации и процесуално представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение.
- Обезщетения вследствие на претърпяна трудова злополука.

Костадин Николов Капашиков
ТЪРГОВСКО ПРАВО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО


- Абонаментно правно обслужване на търговски дружества.
- Представителство пред Агенция по вписванията- Търговски регистър по повод учредяване и регистриране на търговци и търговски дружества, вписване на промени, продажба на търговско предприятие, прекратяване и ликвидация търговци и търговски дружества.
-Вписване и поддържане на регистрация на строителни фирми в Камара на строителите в България и др.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

- Процесуално представителство пред държавни и общински органи.
-Обжалване на наказателни постановления на различни органи.
- Обжалване на административни актове.
-Защита на правата на граждани и юридически лица спрямо посегателства от държавни органи и длъжностни лица.
-Процесуално представителство на юридически и физически лица по повод обезщетения по ЗОДОВ.
Костадин Николов Капашиков
www.k.kapashikov.business.bg

Адвокат Костадин Николов Капашиков - отрасли:


Услуги, Адвокатски Услуги,
4.3 4