ТИ ГИ АЙ - Вижте още

ТИ ГИ АЙ

Фирма ТИ ГИ АЙ предлага Абонаментно счетоводно обслужване. Ние сме млади, амбициозни и креативни. Заедно сме, защото вярваме в положителната екипна работа знаем, че идеите, знанието и трудът на целия ни екип гарантират качествени услуги.
   
ТИ ГИ АЙ
   

Ние сме млади, амбициозни и креативни.
Заедно сме, защото вярваме в положителната екипна работа знаем, че идеите, знанието и трудът на целия ни екип гарантират качествени услуги.


В условията на непрекъснати промени на нормативната уредба се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и да снижим до минимум ангажиментите им по отношение на счетоводната и данъчната отчетност.

Kлиентите ни могат да разчитат на коректно и професионално бизнес-партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми и предоставени в удобна форма.

Разгледайте счетоводните услуги, които предлагаме и преценете дали това е компанията, която ще Ви помогне да намалите своите разходи, да спестите ценно време и да насочите енергията и усилията си към управлението на Вашето дружество.


ТИ ГИ АЙ счетоводство
Абонаментно счетоводно обслужване

* Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата и индивидуален сметкоплан
* Текущо осчетоводяване на първичните документи. Счетоводен анализ на стопанската дейност и предлагане на навременни решения свързани с данъчното облагане
* Ежемесечно изготвяне и подаване на изискващите се документи по ЗДДС
* Ежемесечно изготвяне на Интрастат и VIES декларации и предаването им в НАП
* Периодично (но не по-рядко от полугодие) приключване на фирмите, изготвяне на отчет за приходите и разходите, баланс, отчет за паричните потоци и справки за задълженията, вземанията и данъчните задължения
* Отчитане на дълготрайните и краткотрайните материални активи в съответствие с нормативните документи. Инвентаризация на активите
* Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет
* Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея
* Изготвяне на годишен отчет за статистиката
* Изготвяне на всички платежни документи за дължими данъци и такси.
Застрахователни, пенсионни и спестовни продукти


Предлагаме на своите клиенти да се възползват от животозастрахователните програми като добра възможност при разрешаването на редица ежедневни или неочаквани житейски ситуации, когато:

• планирате по - дългосрочни лични проекти или дългосрочно развитие на служителите
• искате децата Ви да имат по - успешен старт и да получат по-добро образование
• ежедневието Ви е динамично и непредвидимо, свързано с множество пътувания в страната и чужбина
• имате нужда от допълнителна грижа ва здравето Ви и това на Вашия екип
• искате да се погрижите за едно достойно бъдеще във времето на заслужен отдих
• екипът Ви има нужда от защита часа в денонощието
Изготвяне на документи за банково кредитиране
счетоводни услуги

* Изготвяне на всички счетоводни справки, изискващи се от банковата институция
* Изготвяне на прогнозни отчети за приходите и разходите, баланс и отчети за паричните потоци съобразени с бизнес плана на фирмата
Консултации


Независимо дали сте юридическо или физическо лице ние Ви предоставяме нашите професионални знания, умения и опит в услуга на клиента. Услугата включва консултации по въпроси на счетоводното, данъчното, пенсионното и трудово-правното законодателство. Отговаряме на конкретни въпроси и казуси в зависимост от спецификата на развиваната дейност, включително:

счетододител счетоводство
• коя е най-подходящата за Вас юридическа форма при регистрация на фирма
• какви данъци и осигуровки ще плащате
• как да се възползвате от законовите данъчни облекчения и да плащате по-малко данъци
• каква форма на спестяване да изберете в условията на криза
• и много други

ТРЗ и личен състав


* Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск и заповеди за освобождаване от работа
* Текущо поддържане на досиетата на работниците
* Изготвяне и подаване на заявления по КТ
* Ежемесечно изготвяне на разчетно-платежните ведомости за работните заплати и платежните документи за дължимите осигуровки
* Изготвяне и изпращане на изискващата се ежемесечна информация от НОИ (Декларация - Обр. 1 и 6)
* Подаване на заявления за спиране и започване на осигуряване на самоосигуряващи се лица и заверка ежегодно на осигурителните книжки
* Изготвяне на вътрешно фирмени документи по охрана на труда, здравословни и безопасни условия на труд на персонала

Финансови услуги, консултации и данъчна защита

* Представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на ревизии - общи, тематични или насрещни от органите на данъчната администрация, НОИ или други инстанции
* Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали проблемни въпроси
* Прилагане на тълкуванията на НАП и НОИ по проблемите на данъчното законодателство и осигурителните отношения. Запознаване на ръководителите на фирмите и персонала с промените в нормативната база и консултации по въпроси на данъчното законодателство, осигурителни отношения по КТ и други нормативни документи свързани с дейността на фирмата
*Изготвяне на годишни декларации на физически лица
* Регистрация и пререгистрация на фирми в Агенцията по вписванията
*Изготвяне на бизнес план и проекти
* Изготвяне на договори, обосновки и възражения по актове

ОФИСИ

  Русе
Адрес: ул.Хан Омуртаг № 23
Телефони: 088/5680555
E-mail: gali1307@abv.bg
Лице за контакти: Десислава Георгиева
Русе
Адрес: ул. Александровска 71, ет.1
Телефони: 082/871741; 0878/136307
E-mail: gali1307@abv.bg
Лице за контакти: Галена Александрова

3.6 11