Електрификация в населено място Благоевград

Областни градове ×

Благоевград
Дейността на фирмата е: строителство на преносни и разпределителни електрически далекосъобщителни мрежи.Изграждане, ремонт и проектиране на електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти. Силови, осветителни, заземителни, мълние

Проектиране и изпълнение на обекти в областта на промишлеността и комунално-битовия сектор на топлотехниката; отоплителни, вентилационни, климатични, слънчеви и други инсталации. Ремонт, реконструкция и преустройство на парни и водогрейни котли до 8

Благоевград
"Белви" ООД е специализирало дейността си в проектирането, производството, изграждането и поддържането на електрически съоръжения: кабелни и въздушни линии, трафопостове, осветления, подстанции

Благоевград
Национален съюз на независимите енергопроизводители