Последни новини


Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Виж още..

Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Юдима 2001 ООД - Вижте още

Юдима 2001 ООД

Счетоводна къща ЮДИМА предлага комплексно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, трудово-правни услуги, данъчни консултации и данъчна защита, икономически анализи.
Юдима - 2001
         Счетоводна къща ЮДИМА
Kомплексно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, трудово-правни услуги, данъчни консултации и данъчна защита, икономически анализи.
         За нас:
Счетоводна къща ЮДИМА е създадена през 1992 година с основен предмет на дейност комплексно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, трудово-правни услуги, данъчни консултации и данъчна защита, икономически анализи.

Юдима - 2001
През 23 годишната си практика сме придобили опит в работата си с предприятия от различни области на икономиката.

За коректното обслужване и защита на интересите на своите клиенти, счетоводната къща работи с екип от професионалисти с доказан практически опит и професионална квалификация в областта на счетоводството и човешките ресурси. Предлаганите от нас прецизни и качествени услуги, са изградени на база индивидуалният подход към дейността на всеки отделен клиент, съчетани с делова етика и отговорно отношение. При необходимост и с оглед защита на интересите на нашите клиенти, ползваме услугите и на външни специалисти в областта на одита и правото.

Взаимоотношенията ни с клиентите се регламентират с договор за счетоводно обслужване и издаване на фактура за извършените услуги. На всеки от своите клиенти ЮДИМА предлага професионални, коректни и лоялни отношения, както и гъвкава ценова политика, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности.
         Счетоводно обслужване:
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия;
 • Текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи и завеждане на счетоводните регистри;
 • Подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки - декларации по Закона за данък върху добавената стойност и VIES декларации;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки по ИНТРАСТАТ;
 • Изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси;
 • Аналитична отчетност на дълготрайни материални и нематериални активи
 • Аналитична отчетност на стоково-материални запаси
 • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период;
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация;
 • Изготвяне на Годишен Финансов Отчет;
 • Изготвяне периодични статистически справки по искане на НСИ
 • Изготвяне на справки за ръководството на фирмата
 • Данъчни консултации и данъчна защита по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ;
         ТРЗ и личен състав
 • Изготвяне на трудови договори и обявяването им в НАП
 • Изготвяне на допълнителни споразумения за изменения на трудов договор и обявяване в НАП
 • Юдима - 2001
 • Изготвяне на документи за прекратяване на трудов договор и обявяване в НАП
 • Оформяне на трудови книжки
 • Служебни бележки/ЗОДФЛ, ЗСП/
 • Изготвяне на удостоверения за пенсиониране -УП-1, УП-2, УП-3
 • Справка - декларация за Бюро по труда
 • Изготвяне на граждански договори
 • Изготвяне на месечни Ведомости за заплати и платежни документи за разплащане към бюджета
 • Изготвяне и подаване на всички декларации, свързани с информация за осигурените лица и осигурителните вноски
 • Подготовка и деклариране на документи във връзка с болнични листове
 • Заверка на осигурителен стаж на съдружници;
 • Представителство при проверки и ревизии от НАП във връзка с ДОО, ДЗПО, ЗО.
         Годишно счетоводно приключване
Услугата е предназначена за фирми, които не са постоянни клиенти на счетоводната къща и включва:
 • Осчетоводяване на предадените първични документи;
 • Изчисляване на данъци и изготвяне на Годишна данъчна декларация; Финансови отчети.
 • Изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси;
         Данъчна защита
 • При ревизии от страна на НАП
 • Юдима - 2001
 • При ревизии от Инспекция по труда
 • При проверка на Комисия за защита на потребителите
 • Пред НАП за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ, подаване на декл.образец 1 и 6, както и декл.по ЗКПО и ЗОДФЛ.
 • Пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия, Акт за установяване на административни нарушения
 • Пред НСИ за предоставяне на текуща и годишна информация.
         Почасови консултации
Услугата включва консултации по въпроси на счетоводното, данъчното, пенсионното и трудово - правното законодателство и се извършва в офиса на счетоводната къща или в офиса на клиента.
Юдима - 2001

Юдима 2001 ООД - отрасли:


Услуги, Счетоводни Услуги,

Последни новини


Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Виж още..

Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..