Автошкола Бъзовски - Вижте още

Автошкола Бъзовски

Фирма БЪЗОВСКИ ООД организира курсове за шофьори всички категории: А, В, С, D, T, CE, DE и курс за възстановяване на контролни точки, който се провежда всяка събота. Учебния център разполага с нов съвременно оборудван кабинет отговарящ на всички европейски изисквания.
 Бъзовски
Учебен център Бъзовски-Русе
Шофьорски курсове В, С, ADR, Професионална компетентност

За нас:

Ако искате да станете безопасни и отговорни участници в движението, да се чувствате комфортно по все по - натоварените пътища, вие сте на правилното място. Преподавателите са с дългогодишен професионален опит, който им осигурява добро качество в работата им.
Учебния център разполага с нов съвременно оборудван кабинет отговарящ на всички европейски изисквания за теоретична подготовка. Учебните автомобили за в отлично техническо състояние за да гарантират спокойствието и комфорта на нашите клиенти.

При нас:

     Бъзовски
  • Разходите са известни предварително
  • Разсрочено плащане
  • Консултации преди започване на курса
  • Внимателно отношение и индивидуална подготовка за всеки курсист
  • Висок процент на успеваемост
  • Кoрмуване в удобно за вас време
  • Възможност за вземане на допълнителни часове при необходимост и желание на курсиста.
  • Обучението за придобиване на правоспособност за всички категории започва всяка четна седмица от годината.

ОБУЧЕНИЕ КАТЕГОРИЯ В::

Водач с правоспособност за категория „В” има право да управлява автомобили за превоз на пътници и товари, чиято допустима максимална маса не превишава 3500 кг и броят на местата за сядане, без мястото на водача, не превишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство.

 Бъзовски
Шофьор с права за управление на МПС от категория „В” има право да управлява и МПС от категория „М”.

Изисквания към кандидата за започване на обучението:
Да има навършени 17 години и 9 месеца. Три месеца преди навършване на 18 години, желаещите могат да въдат включени в курс и да започнат обучението си. На изпит по управление могат да се явят при навършване на 18 год.

Курсът за придобиване на правоспособност категория „В” е разделен на две части:
Теоретично обучение
Практическо обучение

Теоретичното обучение включва два модула – „Безопасност на движението по пътищата” и „Общо устройство на автомобила”, с обща продължителност 40 учебни часа.

 Бъзовски Практическото обучение е 31 учебни часа. Провежда се в удобно за кандидата време. Началните часове от обучението се провеждат на полигон, а след това – управление в населено и извън населено място. Между 18-ти и 22-ри учебен час се провежда междинен изпит, а след 31-вия учебен час – вътрешен изпит. След успешно положен вътрешен изпит, на кандидата се издава удостоверение за допускане до практически изпит.

Надграждайки придобитите за категория „В” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение, и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „А” и ”С”.
Ние Ви осигуряваме напълно безплатно учебните материали, необходими за успешното Ви представяне на изпитите.

ОБУЧЕНИЕ КАТЕГОРИЯ С::

Водач с правоспособност за управление на МПС от категория „С” има право да управлява товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Шофьор с права за управление на МПС от категория ”С” има право да управлява и МПС от категория „Ткт”.

 Бъзовски
Изисквания към кандидата за започване на обучението:
Навършени 18 години;
Свидетелство за управление – категория „В”;
Документ за психологическа годност.

Курсът е изграден на модулен принцип и се извършва по единна за категорията учебна документация:

Теоретично обучение – ”Превоз на товари” и “Общо устройство на МПС”, с продължителност 14 учебни часа.

Практическо обучение – 20 учебни часа управление Ние Ви осигуряваме напълно безплатно учебните материали, необходими за успешното Ви представяне на изпитите.

ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ:

ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (АDR)

Обучението на водачи за превоз на опасни товари е изцяло теоретично и се извършва по единна програма, съгласно Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, издадена от Министерство на транспорта.

Курсът за шофьори, превозващи опасни товари се състои от няколко модула:
Основен
Превоз в цистерни
Превоз на взривни вещества

 Бъзовски
Обучението на кандидатите за основен курс е с продължителност от 20 учебни часа, след което кандидатът полага писмен изпит пред ДАИ.
Изпитът за придобиване на свидетелство за водач, превозващ опасни товари, е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест, съдържащ 30 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста е 60 минути. Оценка „ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 6 грешни отговора.

Обучението на кандидатите за специализиран курс – превоз в цистерни е с продължителност от 12 учебни часа. До изпит след специализиран курс се допускат само кандидати, положили успешно изпита след основен курс.
Изпитът след всеки специализиран курс се провежда с изпитен тест, съдържащ 15 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста за всеки изпит след специализиран курс е 30 минути. Оценка „ДА” за всеки модул се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора.

Обучението на кандидатите за специализиран курс
– превоз на взривни вещества е с продължителност от 8 учебни часа. До изпит след специализиран курс се допускат само кандидати, положили успешно изпита след основен курс. Изпитът след всеки специализиран курс се провежда с изпитен тест, съдържащ 15 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста за всеки изпит след специализиран курс е 30 минути. Оценка „ДА” за всеки модул се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора.

Удължаване срока на валидност на свидетелството
Обучението на кандидатите за удължаване срока на валидност на свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари е с продължителност от 12 учебни часа. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелството е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест. Тестът за всеки кандидат обхваща изпитните въпроси за класовете, за които ще бъде удължен срока на валидност на съответното свидетелство. Изпитните въпроси са с посочени отговори, от които само един е верен и пълен.

1.1.Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелството за превоз на вещества от класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3 ,5.1 ,5.2 ,6.1, 6.2, 8 и 9 /основен/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 15 въпроса. Времето за решаване на теста е 30 минути. Оценка „ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора.

1.2. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелството за превоз на вещества от класове 1, 2, 3, 4.1, 4.2 ,4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 /клас 1 и основен/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 20 въпроса. Времето за решаване на теста е 40 минути. Оценка „ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 4 грешни отговора.

1.3. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелството за превоз на вещества от класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 и цистерни /основен и цистерни/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 25 въпроса. Времето за решаване на теста е 50 минути. Оценка „ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 5 грешни отговора.

1.4. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелството за превоз
на вещества от класове 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 и цистерни /клас1, основен и цистерни/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 30 въпроса. Времето за решаване на теста е 60 минути. Оценка „ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 6 грешни отговора. Ние Ви осигуряваме напълно безплатно учебните материали, необходими за успешното Ви представяне на изпитите.


АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ:

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ (КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧ НА МПС)

НАРЕДБА 41 от 04.08.2008 г. (Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008 г.) се издава на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент.

Тази карта е задължителна за всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат. С1; С1+Е; С; С+Е; D1; D1+E; D; D+E, както и тези, които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка.

Обучението на водачите преминава в следния ред:
Обучението на водачите преминава в следния ред:

ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ (С1; С1+Е; С; С+Е) ПРИДОБИТА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПРЕМИНАВАТ ПЪРВИЯ КУРС НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ
преди 31 декември 1970г. до 31 декември 2010г.
от 1 януари 1971г. до 31 декември 1980г. до 31 декември 2011г.
от 1 януари 1981г. до 31 декември 1990г. до 31 декември 2012г.
от 1 януари 1991г. до 31 декември 2000г. до 31 декември 2013г.
от 1 януари 2001г. до 10 септември 2009г. до 10 септември 2014г.

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ (D1; D1+E; D; D+E) ПРИДОБИТА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПРЕМИНАВАТ ПЪРВИЯ КУРС НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ
преди 31 декември 1970г. до 31 декември 2009г.
от 1 януари 1971г. до 31 декември 1980г. до 31 декември 2010г.
от 1 януари 1981г. до 31 декември 1990г. до 31 декември 2011г.
от 1 януари 1991г. до 31 декември 2000г. до 31 декември 2012г.
от 1 януари 2001г. до 10 септември 2008г. до 10 септември 2013г.

Обучението се състои от две части – Теоретична и Практическа. Има два вида обучение:

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

На начално обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:
Превоз на товари С; С+Е – след 10.09.2009 г.
Превоз на пътници D; D+Е – след 10.09.2008 г.

Продължителността на обучението за придобиване на начална квалификация е в рамките на 280 учебни часа или в курс за ускорено обучение – 140 учебни часа. След завършване на курса, кандидатите полагат изпит, който се състои от тест, отворени въпроси и решаване на два казуса.

 Бъзовски
ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:
Превоз на товари С; С+Е – преди 10.09.2009 г.
Превоз на пътници D; D+Е – преди 10.09.2008 г.

Продължителността на периодичното обучение е 47 учебни часа. След завършване на курса, кандидатите не полагат изпит.

При успешно приключване на курса Учебният център издава Удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на пътници/ товари.

КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧ НА МПС (DRIVER QUALIFICATION CARD) се издава, след като водачът приложи копие на това удостоверение и снимка към заявление по образец и ги подаде в съответната Регионална Дирекция (ДАИ – по адресна регистрация). Валидността на Картата е 5 години. При подновяването ?, водачите подлежат на нов курс периодично обучение.
Ние Ви осигуряваме напълно безплатно учебните материали, необходими за успешното Ви представяне на изпитите.

www.buzovski-ruse.alle.bg

3.6 5