Канторите.бг  itemprop=

Канторите.бг

Проектът Kantorite.bg е плод на съвместната работа и усилия на няколко юристи, които работят професионално в различни сфери на гражданското право - в частност търговско право, данъчно право, финансово право и вещно право.
Пловдив, ул.Отец Паисий 2, ет.1

Проектът Kantorite.bg е плод на съвместната работа и усилия на няколко юристи, които работят професионално в различни сфери на гражданското право - в частност търговско право, данъчно право, финансово право и вещно право. Тази инициатива има за цел да бъде насочена към консултирането на широк кръг от клиенти и потребители, на които да бъдат предоставени възможно най-адекватните юридически съвети, касаещи конкретен специфичен правен проблем. Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически услуги, kantorite.bg обединява и няколко адвокатски и счетоводни офиса, находящи се в: гр.София, гр.Пловдив, гр.Димитровград гр.Хасково. Основните области на правото, в които kantorite.bg е фокусирал своя консултански потенциал са: Търговско право, договорно право и деликтно право. Дружествено право. Конкурентно право и обществени поръчки. Интелектуална собственост. Международно частно право. Чуждестранни инвестиции. Вещно право и други инвестиции. Правни и счетоводни анализи. Данъчно право и консултиране. Какво предлага екипът на Kantorite.bg в областта на международно частно право: изготвяне на становища по международни спогодби; консултации при международни сделки; избор на модел на данъчно облагане; консултиране относно приложимото законодателство; посредничество и представителство при сключване на международни преговори консултации относно право на Европейската общност; консултации относно правата на човека; консултации относно правния режим на международните инвестиции; консултации относно международноправна закрила на интелектуалната собственост; правна уредба на международния транспорт; семейни и наследствени отношения с международен елемент; трудови отношения с международен елемент; полагане на труд от чужденци в България; полагане на труд от българи в чужбина; Правни услуги от Kantorite.bg Търговско договорно и деликтно право Изготвяне на търговски договори Процесуално представителство по търговски спорове Несъстоятелност и ликвидация Медиация по търговски спорове и тръговски арбитраж Консултации по търговско, договорно и деликтно право Дружествено право Регистрация и пререгистрация на фирми Структуриране на холдингови групи Преобразуване на търговски дружества Изкупуване, вливане, сливане и разделяне, продажба на акции и дялове Прехвърляне на обособена дейност Допълнителни парични плащания и неиздаване на акции или дялове. Изготвяне на договори за управление и контрол Конкурентно право Обществени поръчки юридически консултации. Оществени поръчки обжалване пред КЗК. Защита при нелоялна конкуренция. Картелно право. Интелектуална собственост Регистрация на търговска марка Регистрация ня прамишлен дизайн Защита на авторско право Регистрация на домейни и защита на авторски права на интернет сайтове Изготвяне на авторскоправни и лицензионни договори Интелектуална собственост консултации. Международно частно право и чуждестранни инвестиции Консултации за чуждестранни инвеститори в България Търговско и дружествено право - консултации Становища за частноправни международни казуси Правни анализи и проучвания Данъчни консултации за чуждестранни инвеститори Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане Вещно право и други инвестиции Сделки с недвижими имоти акции и други ценни книги Инвестиции в недвижимости - консултации Процедури по градоустройствени изменения Строителство - изисквания и процедури Нотариални процедури Правни и счетоводни анализи Професионални правни и счетоводни услуги Управление на риска и данъчно консултиране Юристи Ангел Шопов - юридически консултант Ангел Шопов е юридически консултант, който е част от екипа на Kantorite.bg. Той е завършил Юридическия факултет на ПУ "П. Хилендарски" през 1999 г., като придобива образователната степен "магистър по право". Постъпва като асистент по Гражданско право там през 2001 г., понастоящем е главен асистент. Интересите му са в областта на: частното право договорното право деликтите защитата на потребителите завещанията и породените от тях правни въпроси обществения ред в българското международно частно право частноправна проблематика, свързана с прилагане на правото на Европейския съюз сравнителното право и други Адвокат Атанас Костов Адвокат Атанас Костов е завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", специалност право през 1999г. с образователна степен магистър. Специализира в областта на гражданското право. Интелектуалната собственост го провокира от самото начало на кариерата му. В момента е консултант и автор в издателска къща "Труд и право", гр.София и списанията "Финанси и право", Собственост и право", "Общество и право" и "Интелектуална собственост" (официално издание на Патентно ведомство гр.София), като в споменатите издания са публикувани над 30 негови статии в областта на интелектуалната собственост и по специално авторско право, търговска марка и нелоялна конкуренция. Адвокат Атанас Костов е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България. Господин Атанас Костов е и европейски патентен адвокат (European trademark attorney) в областта на търговските марки и промишлените дизайни към OHIM (Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар), като е официално вписан в списъка на представителите по индустриална собственост към тази организация под №56838 В края на 2005г. адвокат Костов е поканен в работна група към законодателната комисия на Народното събрание на Република България под ръководството на доктор на юридическите науки г-н Георги Саракинов, в която са изготвени последните промени на Закон за авторското право и сродните му права. През същата година става автор и на електронния дайжест на издателска къща "Труд и право" гр.София, касаещ авторскоправните договори. По настоящем адвокат Атанас Костов е член на Консултативния съвет по въпроси, свързани с авторско право и интелектуалната собственост към Министерството на културата. Адвокат Жасмина Николова-Костова Адвокат Жасмина Николова е магистър по право. Тя е завършила юридическия факултет на Технически университет – гр. Варна през 2001г. Адвокат Жасмина Николова има дългогодишен опит в работата си като консултант на множество чуждестранни инвеститори, на които е предоставяла юридически съвети във всички сфери на търговското право, както и в областта на облигационното право – например по казуси относно недеиствителност на сделки с недвижими имоти(вещно право). Сфери на дейност на адвокат Жасмина Николова: гражданско право търговско право вещно право облигационно право трудово право Златка Пройчева - счетоводител Златка Пройчева е магистър по икономика, по специалност "Икономика на индустрията". Завършила е Икономически университет – Варна през 1999 г. Има 10-годишен опит като счетоводител в производствени предприятия. Работила е в международна холдингова компания, извършваща счетоводната си отчетност по международни счетоводни стандарти. Има дългогодишен опит с чуждестранни контрагенти. Работи по специфични материи: ДДС в областта на туризма вътреобщностни придобивания и вътреобщностни доставки на стоки по ЗДДС извършване на услуги в рамките на ЕС специфични регистрации по ЗДДС определяне на приложимото законодателство по европейските регламенти за социална сигурност Регламент на ЕС 883/2004 и 987/2009 г. при командироване на наети и самостоятелно заети лица и при лица едновременно осъществяващи дейност в две и повече страни на ЕС; издаване на съответните удостоверения относно приложимото законодателство А1, Е101, Е102 и Е103; пенсиониране на управители, съдружници, членове на контролни органи и др. с осигуряване на повече от едно място. Адвокат Екатерина Влахова Адвокатът по търговско и финансово право Екатерина Влахова завършва специалност "Право" в Техническия Университет във Варна през 2006г. През 2007г. става член на Хасковската адвокатска колегия. Преди това завършва съответно в 2000 и 2002г. бакалавърска и магистърска степен по специалност "Счетоводство и контрол" в Икономически Университет – гр. Варна. Адв. Влахова има 6 годишен стаж като счетоводител, от които 3 години като главен счетоводител, управляващ съдружник в счетоводно предприятие във гр. Варна. В последствие и след завършване на второто си висше образование по специалност "Право" насочва интереса си в тази област. Адвокат Влахова специализира в областта на данъчното право, като тя е специалист също така в търговското право и гражданското право. Като консултант и адвокат г-жа Влахова има дългогодишен опит в работата си за редица чуждестранни клиенти. Адвокат Кристиан Влахов Адвокатът по търговско и финансово право Кристиан Влахов е завършил "Юридическия факултет" на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) гр. София през 2005г., като придобива образователна степен магистър. От 2006г. е приет за член на Хасковска адвокатска колегия. Специализира в областта на гражданското, дружественото и търговското право. В момента адв. Влахов консултира и защитава интересите предимно на юридически лица и чуждестранни инвеститори. Работи успешно в екип от специалисти в областта на данъчното право и търговското право. Своята дейност осъществява на територията на гр. Димитровград и гр. Хасково. Kantorite.bg

Канторите.бг - Отрасли:

Адвокатски Услуги,

Населено място:

Пловдив

Отрасли в град Пловдив:

Адвокатски Услуги в град Пловдив,

Актуално в каталога


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?