Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Фалкони - Анита Цветанова - Вижте още

Фалкони - Анита Цветанова

Фирма Фалкони предлага пълно абонаментно счетоводно обслужване с високо качество на цени по договаряне без всякакава конкуренция. В днешно време счетоводството често се описва като "езикът на бизнеса", тъй като е средството за представяне на отчетна финансова информация за активите,
Фалкони - Антон Цветанов
Фалкони - Анита Цветанова, Счетоводни Услуги София
Предлага професионални счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации.

В днешно време счетоводството често се описва като "езикът на бизнеса", тъй като е средството за представяне на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и разходите и паричните потоци на дадено предприятие, която информация може да се използва от различни групи от хора - потребители на информация, за вземане на икономически решения.

Ние ви предлагаме :

 • Коректно отношение;
 • Стриктна ангажираност към Вашата дейност;
 • Професионални консултации на достъпен език;

И всичко останало от което се нуждаете, за да започнете, развиете, и управлявате успушно своя бизнес.

Фалкони - Антон ЦветановФалкони - Антон Цветанов

А по – точно :

 • Счетоводно обслужване;
 • Личен състав и ТРЗ;
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
 • Годишно счетоводно приключване;

ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛУГИ СА ВКЛЮЧЕНИ В АБОНАМЕНТНОТО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:

 • Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата :
 • Разработване на индивидуален сметкоплан:
 • Текущто осчетоводяване на първичните документи и следене на оборотите и салдата по сметките;
 • Фалкони - Антон Цветанов
 • Изготвяне, платежни документи за дължимите осигуровки, данъци и такси;
 • Следене, оборота за регистрацияи дерегистрация по ЗДДС;
 • Еземесечно изготвяне на справките- декларация по ЗДДС, следене на резултата за данъчния период (ДДС за внасяне / ДДС за възстановяване);
 • Прихващане, приспадане и възстановяване на резултата( данък за възстановяване) съгласно действащото законодателство;
 • Изчисляване, текущия финансов резултат;
 • Следене на плащанията и постъпленията по фактурите ;
 • Изготвяне, справки за задълженията и вземанията по партньори;
  Изчисляване, авансови вноски ;
 • Изготвяне, счетоводен и данъчен амортизационенплан ;
 • Изготвяне, Годишен счетоводен отчет съдържащ - Баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за собствен капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения и представянето му в НСС;
 • Изготвяне, годишна данъчна декларация и приложенията към нея.

ЛИЧЕН СЪСТАВ и Т Р З

 • Изготвяне, трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение и т.н.;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ;
 • Изчисляване и изготвяне на месечни ведомости за работни заплати;
 • Подаване, болнични листове в НОЙ;
 • Изготвяне и подаване, магнитен носителна ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица (декларация образец 1 и декларация образец 6);
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на всички работници;

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДДС:

 • Изготвяне, заявлението за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;
 • Представителство и защита по време на последстващата данъчна проверка, за регистрацията на фирмата по ЗДДС;

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ:

Фалкони - Антон ЦветановФалкони - Антон Цветанов
 • Осчетоводяване, първичните и вторичните счетоводни документи и изготвяне на Годишния счетоводен отчет съдържащ - Баланс, Отчет за приходите и разходите
 • Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, статистически форми и представянето им в НСИ съгласно НСС;
 • Изготвяне, годишна данъчна декларация и приложения към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи.

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА:

 • Представителство и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии (общи, тематични или насрещни) от органите на НАП, НОЙ или други истанции;
 • Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникналивъпроси и казуси.

Фалкони - Анита Цветанова - отрасли:


Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..