Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ДИ ЕМ СИ ЕООД - Вижте още

ДИ ЕМ СИ ЕООД

Счетоводни услуги и консултации.
Бургас, ул. Възраждане 10, ет. 2, оф. 2

ЕТ Експерт Димитринка ГеоргиеваЕТ Експерт Димитринка Георгиева
За нас

ДИ ЕМ СИ ЕООД е е счетоводна кантора с професионален опит повече от 20 години в областта на счетоводството, финансите и данъците. Специализирана е в обслужване на малки и големи компании в сферата на строителството, поддръжката на недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство, фирми прилагащи режим на "касова отчетност", фирми с търговия на едро и дребно в страната, Европейския съюз и трети страни, селското стопанство и други области на дейност. В кантората може да разчитате на професионално мнение и отношение.

Управителят на ДИ ЕМ СИ ЕООД е е регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит и одитира предприятия подлежащи на задължителен независим финансов одит съгласно Закона за счетоводството.

ДИ ЕМ СИ ЕООД е счетоводна кантора. В кантората може да разчитате на професионално мнение и отношение. Когато имате нужда счетоводно обслужване и от консултация, заповядайте при нас в град Бургад на адрес ул. „Възраждане“ 10.

Част от услугите, които ДИ ЕМ СИ ЕООД предлагат са:

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Цялостно организиране на счетоводния процес
 • Текущо счетоводно отчитане и месечно приключване
 • Еднократни услуги
 • Изготвяне на дневници и справки - декларации по ЗДДС, платежни документи и декларации за НОИ
ДИ ЕМ СИ ЕООД

Счетоводни услуги

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан по НСС и МСС, съобразен с нуждите на всяка отделна фирма;
 • Обработка на първични счетоводни документи, банкови, разходни, приходни и други;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път.
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активите;
 • Начисляване на амортизации;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета; Интернет банкиране;
 • Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и други според спецификата на дейността на фирмата;
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;
 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които Кантората е била отговорна за счетоводното обслужване на фирмата;

Личен състав и ТРЗ

 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на служители - трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване, заповеди за отпуски, декларации и всички документи, изискани според българското законодателство;
 • Съставяне на ведомости за заплати, информация за осигурените лица – декл.1, информация за дължимите осигуровки и данъци – декл.6, болнични и подаването им в НАП;
 • Изготвяне на граждански договори и договори за управление и контрол;
 • Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори в НАП;
 • Издаване и заверка на трудови книжки на персонала;
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения, декларации и документи за пенсиониране УП1, УП2, УП3 и др.
 • Подаване на декларации по чл. 15 по ЗЗБУТ;
 • Консултации по всички трудово-правни и административни въпроси, свързани със служителите на организацията, включително и съдействие при взаимоотношения с представители на държавни служби и агенции.
ДИ ЕМ СИ ЕООД

Одиторски услуги

 • Независим финансов отид на индивидуални и консулидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Нациналните счетоводни стандарти (НСС), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО);
 • Консултански услеги в областта на финансовото отчитане;
 • Преобразуване на финансови отчети;
 • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;

Годишно счетоводно приключване

 • Съставяне на годишен финансов отчет по НСС и МСС с всички необходими приложения;
 • Съставяне на годишен отчет за дейността за нуждите на НСИ и НАП и подаването му по електронен път;
 • Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването й по електронен път към НАП;
 • Представяне на годишните отчети пред законовите им получатели - Търговски регистър;
 • Регистрация на фирми и администриране
 • Консултации и съдействие относно избор на подходяща корпоративна форма - свободна професия, ЕТ, ЕООД, ООД, ДЗЗД, СД, КД, АД и др;
 • Съдействие при осъществяване на сделки с търговски предприятия и всякакви видове преобразувания и преструктурирания (сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и други);
 • Извършване на регистрация и дерeгистрация по ЗДДС;
 • Съгласно българското законодателство извършва необходимите вписвания и регистрации на фирми в съответните учреждения и интституции, като: Национален осигурителен институт, Инспекция по труда, Търговски регистър, Комисия за защита на личните данни и други;

Допълнителни услуги

 • Изготвяне на платежни документи към доставчиците,
 • Представляване на възложителя пред ТД на НАП, Банки и НСИ
 • Вътрешни ревизии и инвентаризация,
 • Административни услуги (Актуални състояния и др. свързани с дейността на фирмата),
 • Данъчни и осигурителни ревизии (Национална Агенция по Приходите)
 • Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит
 • Представителство и защита при провеждане на ревизии  и одит
ЕТ Експерт Димитринка Георгиева

ДИ ЕМ СИ ЕООД - отрасли:


Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..