Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Джи Ай Акаунт ООД - Вижте още

Джи Ай Акаунт ООД

ДЖИ АЙ АКАУНТ е компания, която предоставя професионални услуги в сферата на счетоводното обслужване, данъчни консултации и администрирането на личен състав и възнагражденията на своите клиенти. Мисията на Джи Ай Акаунт е да създаде спокойствие на клиентите си.
Джи Ай Акаунт ЕООД
Джи Ай Акаунт ЕООДДжи Ай Акаунт ЕООДДжи Ай Акаунт ЕООД

За ДЖИ АЙ АКАУНТ

ДЖИ АЙ АКАУНТ е компания, която предоставя професионални услуги в сферата на счетоводното обслужване, данъчни консултации и администрирането на личен състав и възнагражденията на своите клиенти. Мисията на Джи Ай Акаунт е да създаде спокойствие на клиентите си, като им помага да управляват своите финансово - счетоводни процеси с качествени услуги.

Нашият екип е с богат опит в счетоводството на производствени предприярия от секторите на хранително-вкусовата промишленост, леката и тежката промишленост, търговият с бързооборотни стоки и горива, строиотелни предприятия и фирми в сферата на услугите.

Именно този опит ни е научил, че всеки бизнес в съвременните икономически условия има своята уникалност и ние се стремим в пълна степен да задоволим вашите специфични нужди в финансово-счетоводната му част и управлението на човешките ресурси и ТРЗ.
Джи Ай Акаунт ЕООД

Счетоводни услуги

 • Месечно осчетоводяване на документи, съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство и Национални или Международни счетоводни стандарти
 • Изготвяне и подаване с електронен подпис на:ДДС, ИНТРАСТАТ, VIES, декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, други декларации и справки за НАП, НОИ, БНБ, НСИ
 • Изготвяне и подаване с електронен подпис на тримесечни декларации по чл.55 от ЗДДФЛ и годишна декларация по чл.73 от ЗДДФЛ
 • Изготвяне и подаване на декларации по чл.88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски за корпоративен данък
 • Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС
 • Изготвяне на документи за ВОД и износ
 • Комуникация и представителство пред данъчната администрация
 • Изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация. Подаване на Годишните финансови отчети в Агенцията по вписванията.

ТРЗ и Личен състав

 • Управлението на всички дейности, свързани с обработка на заплатите на служителите ви от първоначалните справки за отчитане на положения труд до окончателно заплащане на възнагражденията, включително официална комуникация с данъчната администрация за подаване на всички задължителни отчети, справки и декларации
 • Изготвяне и поддържане на всички необходими според българското законодателство административни документи, свързани с назначаване на служителите, прекратяване и промени на трудови правоотношения.
 • Консултации по всички трудово-правни и административни въпроси, свързани със служителите на организацията, включително и съдействие при взаимоотношения с представители на държавни служби и агенции.
 • Изготвяне и подаване с електронен подпис на Декларации Образец №1 и Декларации Образец №6 за наетите по трудови договори лица и за самоосигуряващите се лица.
 • Изгoтвяне и подаване на уведомления за болнични листи

Данъчни консултации

 • данъчно-ефективни решения на специфични бизнес казуси в областта на счетоводното и данъчно законодателство
 • консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица
 • консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество
 • представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на декларации и други изисквани отчетни форми от данъчната администрация

Допълнителни услуги

 • изготвяне на фактури
 • платежни нареждания
 • статистически форми
 • Разработване на счетоводна политика
 • Разработване на годишен доклад за дейността
 • Финансов анализ и подготовка на документи за кредит
 • Подаване на декларации от доставчици и получатели на горива
 • Регистрация и пререгистрация на търговски дружества в Търговки регистър
 • Изготвяне и подаване пред Община на Декларация по чл.14 от ЗМДТ
 • И други

Юридически услуги

 • Абонаментно правно обслужване на фирми
 • Производства пред Търгосвкия регистър
 • Сделки с недвижимо имущество
 • Регистрация на фирми
 • Регистрация на ЮЛНЦ
 • Трудовоправни консултации
 • Изготвяне на пълномощни
 • Прехвърляне на МПС
 • Изготвяне и консултиране на договори
 • Заличаване на ипотеки
Джи Ай Акаунт ЕООД

Джи Ай Акаунт ООД - отрасли:


Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..