Адвокатска кантора Велислава Илиева - Вижте още

Адвокатска кантора Велислава Илиева

Адвокатска кантора Велислава Илиева предлага правна защита и съдействие на физически и юридически лица в областта на наказателно, административно, вещно, облигационно, семейно, наследствено, търговско, трудово право.
Адвокатска кантора Велислава Илиева
Адвокатска кантора Велислава Илиева
Правна защита и съдействие на физически и юридически лица в областта на наказателно, административно, вещно, облигационно, семейно, наследствено, търговско, трудово право.

Правни услуги

Адвокатска кантора Велислава Илиева

Наказателно право: изготвяне на жалби, тъжби, заявления, консултации, процесуално представителство по наказателни дела, граждански искове на пострадалите от престъпления, обжалване на наказателни постановления, обезщетения за вреди и др.

Административно право: консултации, проучване, представителство пред административни и съдебни органи при обжалване на актове, наказателни постановления, фишове и др.

Вещно право: консултации, проучване и представителство при решаване на спорове относно движимо и недвижимо имущество, защита на собствеността, владение, обезщетяване при подобрения, актове за собственост при обстоятелствена проверка и др.

Облигационно право: изготвяне, ревизия на договори, анекси, представителство при спорове относно неизпълнение, нотариални покани, обезщетения, неустойки, давност и др.

Семейно право: разводи, родителски права, издръжка, искове спрямо личното имущество на другия съпруг, за определяне на по-голям дял, семейното жилище,осиновяване, настойничество, попечителство и др.

Наследствено право: наследяване по закон и завещание, приемане на наследството по опис, делби, и др.

Търговско право: учредяване и регистрация на търговски дружества, промени, абонаментно обслужване на фирми, представителство по дела относно отмяна на решения на Общото събрание, за защита на членството, прекратяване на участието на съдружник, и др.

Трудово право: защита при незаконосъобразно уволнение

Адвокатска кантора Велислава Илиева

Адвокатска кантора Велислава Илиева - отрасли:


Услуги, Адвокатски Услуги,
4.6 5