Булген  itemprop=

Булген

Предметът на дейност на Тъканна Банка – БУЛГЕН АД е вземане, изследване, съхраняване и преработване на клетки, тъкани и органи с медицински цели. Към настоящия момент БУЛГЕН извършва дейности с хемопоетични столови клекти (изолирани от кръв от пъпна връв, пълна кръв и костен мозък) и
София, бул. Акад. Иван Е. Гешов 2Е, бл. 2

Предметът на дейност на "Тъканна Банка – Булген" АД е вземане, изследване, съхраняване и преработване на клетки, тъкани и органи с медицински цели. Към настоящия момент БУЛГЕН извършва дейности с хемопоетични столови клекти (изолирани от кръв от пъпна връв, пълна кръв и костен мозък) и мезенхимни стволови клекти (изолирани от пъпна връв/плацента, костен мозък, мастна тъкан, пуплпа на зъб). Дейности Консултации - Извършване на консултации/промоциране относно целесъобразността на съхранението за продължителен период от време на стволови клетки, перспективите и възможностите за тяхното използване. Пробовземане - Пробовземане на биологичен материал. Извършва се или от служители на БУЛГЕН или от подизпълнители (лекари, болници). Транспортиране - Транспортиране на взетия биологичен материал. Изследвания - Извършване на специфични и специализирани изследвания свързани с оценката и анализа за целесъобразността и възможностите за използването на биологичния материал и неговото по нататъшно обработване и съхранение. Съхранение - Продължително съхранение на обработения биологичен материал при специални условия. Обработка - Извършване на обработка на биологичния материал свързана с неговата подготовка за продължително съхранение при специални условия. Визия, цели и задачи Основната визия на “Тъканна банка – БУЛГЕН” АД е чрез прилагането и развитието на високо технологични иновационни решения в областта на регенеративната медицина, крио съхраняването и диагностиката свързана с тъкани и клетки за трансплантация, организация и обслужване на клиентите, да се изпълнява поетата отговорност към обществото, клиентите и служителите, основана на принципа на “Тоталното качество”. Регистрация "Тъканна Банка – БУЛГЕН" АД представлява предприятие на регистрираното по Търговския закон акционерно дружество "Тъканна Банка – БУЛГЕН " – Ф.Д. No 2255/2006 на Софийски градски съд, гр. София, 7 с-в. Първоначално тъкaнната банка е регистрирана с име Национална Клетъчна Банка, като в последствие е пререгистрирана на БУЛГЕН. БУЛГЕН извършва дейност съгласно разпоредбите на "Закон за трансплантации на органи, тъкани и клетки"и "Закон за лечебните заведения". Управление Управлението на медицинската дейност в БУЛГЕН представлява обособен процес на управленски решения, анализ на медицинската дейност, изготвяне на вътрешни разпоредби (процедури, инструкции, протоколи, длъжностни характеристики и др.) и контрол върху спазването им. То се извършва от правоспособен лекар с призната специалност и допълнителна квалификация по “Здравен мениджмънт” в съотвествие със Закона за лечебните заведения. "Тъканна Банка – Булген" АД